Många un­der­li­ga krydd­bland­ning­ar fö­re­kom­mer med obe­kan­ta och pi­kan­ta sma­ker.

Ele­ver om ma­ten från central­kö­ket

Östnyland - - Tisdag - Pet­Ra Lind 020 756 9637 pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

All­ting lå­ter bra till pap­pers. Ma­ten som kom­mer från Borgås nya central­kök föl­jer kostre­kom­men­da­tio­ner­na, men när de ser­ve­ra­de rät­ter­na bris­ter i kon­si­stens, smak och ut­se­en­de så finns det risk att ma­ten blir oä­ten.

– Vi är miss­nöj­da. Det är stor skill­nad på ma­ten som kom­mer från central­kö­ket och den mat som la­ga­des i vårt skol­kök. In­te en en­da elev har än­nu sagt att ”nu var det god mat”, sä­ger full­mäk­ti­ge­le­da­mot Lau­ra Karén (SFP) som job­bar som ele­vas­si­stent och klass­lä­ra­re i Hind­hår bild­nings­cent­rum.

I Hind­hår sko­la och Hint­haa­ran kou­lu, pre­cis som i till ex­em­pel Kvarn­bac­kens sko­la, har man för av­sikt att gö­ra en enkät där ele­ver­na får ut­vär­de­ra central­köks­ma­ten.

En­ligt An­ni­ka Malms-Tep­po­nen, di­rek­tör på Af­färs­ver­ket Borgå lo­kal­ser­vice, finns det pre­li­mi­nä­ra pla­ner på att gö­ra en över­gri­pan­de ut­vär­de­ring av central­köks­ma­ten i höst då sta­dens samt­li­ga sko­le­le­ver har över­gått till att äta av ma­ten.

– Det har kom­mit in en del kritisk feed­back på central­köks­ma­ten. Even­tu­ellt kan det bli ak­tu­ellt med en se­pa­rat ut­vär­de­ring re­dan ti­di­ga­re för sko­lor­na som ut­tryckt miss­nö­je med ma­ten.

Ris och ros

I Ström­borgs­ka sko­lan, där man ti­di­ga­re åt mat till­redd i det eg­na skol­kö­ket, har man re­dan ut­vär­de­rat central­köks­ma­ten över en två­vec­kors­pe­ri­od.

– Ele­ver­na har fått sät­ta lap­par med ris och ros i en lå­da i mat­sa­len, sä­ger Har­ri­et Ek­holm, pro­duk­tions­chef på lo­kal­ser­vicen. Kom­men­ta­rer­na över­ras­kar egent­li­gen in­te, det går myc­ket käns­lor i ma­ten sam­ti­digt som en gil­lar tjoc­ka sop­por och and­ra vill ha tun­na­re spad.

Re­sul­ta­ten från lap­par­na i lå­dan är be­kläm­man­de:

Ma­ten är även of­ta sön­der­mald så man mås­te tit­ta på me­nyn för att få klar­het i vad som äts.

Sop­pan skall ser­ve­ras med spad, in­te som sås.

Är mäng­den till­sat­säm­nen nöd­vän­di­ga? Idén med central­kö­ket var att re­na när­pro­du­ce­ra­de rå­va­ror skul­le an­vän­das me­dan ma­ten nu främst be­står av di­ver­se halv­fab­ri­kat som blan­das ihop.

Så här ly­der någ­ra av kom­men­ta­rer­na som ele­ver­na kom­mit med an­gå­en­de ma­tens kva­li­tet. Det i sin tur gör att ele­ver­na äter mind­re sam­ti­digt som matsvin­net ökar.

– För att stil­la hung­ern går fle­ra av ele­ver­na till af­fä­ren och kö­per sem­lor, sal­la­der och an­nat ätbart i stäl­let, sä­ger Strö­hös rek­tor Ca­ro­la Wik­sten.

Ont i ma­gen

Sko­lans per­so­nal har ock­så fått sä- ga sitt om central­köks­ma­ten och lyf­ter bland an­nat fram bris­ter­na i ut­se­en­de och smak.

Ma­ten är of­ta smak­lös, sak­nar kryd­dor och då den har smak känns det att det är i över­drift.

Vi är oro­li­ga för nä­rings­vär­det i den myc­ket långt pro­ces­sa­de ma­ten.

Fle­ra i per­so­na­len kla­gar över att ma­gen sväl­ler upp och de får mag­knip på ef­ter­mid­da­gen då de ätit av ma­ten.

En­ligt Wik­sten har även någ­ra för­äld­rar med­de­lat att de­ras barn kla­gar över mag­knip och upp­svul­len mage, vil­ket de in­te ti­di­ga­re har li­dit av.

Det här skri­ver ock­så Lau­ra Karén i Hind­hår un­der.

– Central­köks­ma­ten ger luft i ma­gen, det har vi fått kän­na av, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Tänk dig själv vil­ka ga­ser det blir i en klass med 33 ele­ver. Det blir svårt att vis­tas i klassrummet ut­an att öpp­na dör­rar och föns­ter. Jag tror det be­ror på jäs­textrakt, oli­ka soc­kerar­ter och al­la till­sat­säm­nen som finns i ma­ten.

”Hålls in­te mät­ta”

Sko­lans hus­hålls­lä­ra­re Eva Green, som åt central­köks­ma­ten i sju da­gars tid, har ock­så i ett skrift­ligt ut­lå­tan­de till Ström­borgs­ka sko­lans rek­tor ut­vär­de­rat central­köks­ma­ten.

”Mitt blod­soc­ker hölls up­pe och jag hölls mätt un­der he­la skol­da­gen men pro­ble­met var att jag in­te måd­de bra av ma­ten” skri­ver hon och i en se­na­re pas­sus: ”Då jag dis­ku­te­rat med ele­ver så väl­jer de så gott som all­tid att ta li­te av själ­va ma­ten om den är god, an­nars ba­ra en li­ten prick mat på tall­ri­ken (de äter mest sal­lad, bröd), och då fal­ler ju al­la be­räk­ning­ar om nä­rings­vär­det i skoll­un­chen och ele­ver­na hålls knap­past mät­ta un­der he­la skol­da­gen ef­tersom de IN­TE äter en­ligt tall­riks­mo­del­len.”

En­ligt rek­tor Ca­ro­la Wik­sten sam­man­fal­ler ele­ver­nas och per­so­na­lens re­spons på central­köks­ma­ten till sto­ra de­lar. Hon lyf­ter fram en kom­men­tar som en av ele­ver­na i sko­lans matråd la­de fram i sam­band med att sko­lans, elev­kå­rens och lo­ka­li­tets­ser­vicen re­pre­sen­tan­ter sam­la­des till ett mö­te i tors­dags: ”Jag äter var­je dag och jag blir mätt, men jag blir in­te glad av den här ma­ten som jag ti­di­ga­re blev.”.

– Al­la de här ären­de­na dis­ku­te­ra­des un­der mö­tet och vi blev lo­va­de att man skall ut­veck­la re­cep­ten. Man för­säk­ra­de oss om att re­spon­sen tas på all­var, sä­ger Wik­sten.

God mat är må­let

Har­ri­et Ek­holm från Borgå lo­kal­ser­vice som del­tog i mö­tet, för­säk­rar att man gör det.

– Vi för­sö­ker lyss­na till re­spon­sen och för­bätt­ra ma­ten en­ligt det. Det lö­nar sig in­te att la­ga mat som ing­en vill äta, kon­sta­te­rar hon.

En an­nan aspekt på central­köks­ma­ten som bå­de lä­ra­re, för­äld­rar och ele­ver re­a­ge­rat på är att den le­ve­re­ras i en­gångs­kärl av plast. Plast­kär­len bort – vi vill ha ma­ten ser­ve­rad i plåt­kärl och Ma­ten hålls in­te li­ka varm i de en­gångs­kärl som den värms upp i och ser­ve­ras ifrån ly­der någ­ra elev­kom­men­ta­rer från Strö­hö.

Från central­kö­kets si­da har man för­kla­rat att me­tall­kärl mås­te ren­gö­ras med plast­gra­nu­lat som med av­lopps­vatt­net rin­ner vi­da­re och till sist ham­nar i na­tu­ren och blir mikro­plas­ter. I stäl­let me­nar man att det är bätt­re att de an­vän­da plats­kär­len bränns upp.

– Det tyc­ker jag är en då­lig ur­säkt, sä­ger Ca­ro­la Wik­sten. Jag har svårt att tro att det är me­ra eko­lo­giskt. Det går åt mas­sor av vat­ten då man fram­stäl­ler plast­kärl.

I Hind­hår bild­nings­cent­rum oro­ar man sig ock­så över kär­len som central­köks­ma­ten le­ve­re­ras i, men in­te en­bart på grund av om­tan­ke för na­tu­ren. En­ligt Lau­ra Karén har fle­ra i köks­per­so­na­len fått bränn­ska­dor då de han­te­rat de ha­la plast­lå dor­na.

Go­da dof­ter

An­ni­ka Malms-Tep­po­nen på­pe­kar att ris, pas­ta och po­ta­tis ko­kas som ti­di­ga­re i ser­vicekö­ken och sal­la- den till­reds ock­så på sam­ma stäl­le. Det är ba­ra varm­rät­ter­na som le­ve­re­ras från central­kö­ket och värms upp i sko­lor­na.

– Vi har fått po­si­tiv feed­back på den väl­kom­nan­de dof­ten som sprids i mat­sa­lar­na, sä­ger hon.

Borgå över­går till central­köks­mat i fy­ra etap­per. Sist ut är Pää­sky­ti­en kou­lu och de öv­ri­ga sko­lor­na i de när­lig­gan­de om­rå­de­na.

Fo­to: KristoFFer Åberg

RIS OCH ROS. Ele­ver­na och per­so­na­len i Ström­borgs­ka sko­lan har ätit central­köks­mat med ef­ter­tan­ke i två vec­kor och kom­mit med kom­men­ta­rer. ”Ing­en blir glad av ma­ten” kon­sta­te­ra­de en elev.

Fo­to: KristoFFer Åberg

LYSS­NAR. – Vi för­sö­ker lyss­na till re­spon­sen från sko­lor­na och för­bätt­ra ma­ten en­ligt det. Det lö­nar sig in­te att la­ga mat som ing­en vill äta, sä­ger Har­ri­et Ek­holm, pro­duk­tions­chef på lo­kal­ser­vicen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.