Ljust och mo­dernt i nya kyr­kan i Sö­der­kul­la

Sö­der­kul­la kyr­ka blir en mo­dern bygg­nad där man valt att sat­sa på mil­jö­vän­li­ga ener­gi­lös­ning­ar. Men som kyr­ko­her­de He­le­ne Lil­je­ström kon­sta­te­rar är det än­då in­ne­hål­let och verk­sam­he­ten i kyr­kan som är det vik­ti­gas­te.

Östnyland - - Tisdag - Os­kar skOg­berg os­kar.skog­berg@ksf­me­dia.fi

I det var­ma vår­väd­ret på­min­ner gårds­pla­nen allt mer om en ler­väl­ling. En gräv­ma­skin med larv­föt­ter ar­be­tar nä­ra hu­vud­in­gång­en och här och var står last­pal­lar och bygg­nads­brå­te stap­la­de. Mitt i blick­fång­et, än­nu till sto­ra de­lar in­täckt i skydds­plast, står bygg­na­den som man in­om för­sam­ling­ar­na i Sibbo haft pla­ner på än­da se­dan 1980-ta­let: Sö­der­kul­la kyr­ka.

– Visst känns det spän­nan­de och in­spi­re­ran­de. Allt har gått så bra, bå­de när det gäl­ler tid­ta­bel­len och eko­no­min, sä­ger kyr­ko­her­de He­le­ne Lil­je­ström vid Sibbo svens­ka för­sam­ling.

När ÖN be­sö­ker bygg­plat­sen den 4 april har det gått ex­akt ett år se­dan ar­be­tet in­led­des. Och nu är det mål­ra­kan som häg­rar.

Ut­i­från sett av­slö­jar det höga bran­ta ta­ket på bygg­na­dens nor­ra si­da att det är en kyrk­lig bygg­nad som tar form och när man sti­ger in ge­nom hu­vud­in­gång­en för­stärks in­tryc­ket yt­ter­li­ga­re. Den luf­ti­ga kyrk­sa­len till väns­ter, med en vå­nings­höjd på 12,7 me­ter, bör­jar se så gott som fär­dig ut: ta­ket är vit­må­lat och väg­gar­na har re­dan för­setts med aku­stik­gal­ler.

Lil­je­ström be­rät­tar att möble­mang­et ska le­ve­re­ras un­der som­ma­ren. För­u­tom själ­va al­ta­ret som be­ställts från Est­land kom­mer res­ten av möb­ler­na att va­ra till­ver­ka­de i Fin­land.

– Bor­den är be­ställ­da av den lo­ka­la snic­ka­ren Mar­ko Lindqvist.

Säll­synt ny­byg­ge

Det ar­be­te som står när­mast i tur är att yt­be­hand­la det ka­la be­tong­gol­vet, pro­jekt­chef Jar­mo Sivén be­rät­tar att man näs­ta dag ska läg­ga ut ett 5–6 mil­li­me­ter tjockt la­ger mörk­grå mas­sa. För att mas­san ska fäs­ta or­dent­ligt mås­te gol­vet än­då först damm­su­gas or­dent­ligt, för den upp­gif­ten har man re­kry­te­rat vd:npå hu­vu­dent­re­pre­nö­ren Jyraks son och so­nens kom­pis som lämp­ligt nog har en pra­o­dag.

Vd Jyr­ki Ni­e­mi­nen kon­sta­te­rar att det är myc­ket säll­synt att det byggs nya kyr­kor i dags­lä­get.

– Det här blir nog an­tag­li­gen den sista un­der min kar­riär.

Fö­re­ta­get Jyrak är spe­ci­a­li­se­rat på of­fent­li­ga bygg­na­der som dag­hem och sko­lor, men Ni­e­mi­nen be­rät­tar att man även ti­di­ga­re sam­ar­be­tat med för­sam­ling­ar.

– Fö­re det här pro­jek­tet bygg­de vi till ex­em­pel en ser­vice­bygg­nad för för­sam­ling­en i Träskän­da och för tio år se­dan var det vi som bygg­de för­sam­ling­ens äm­bets­hus i Nick­by.

Att byg­ga en kyr­ka skil­jer sig till sy­ven­de och sist in­te så myc­ket från fö­re­ta­gets and­ra pro­jekt: Ni­e­mi­nen sä­ger att den störs­ta skill­na­den är just det höga bran­ta ta­ket.

Fjä­ri­lar i ma­gen

Kyr­ko­her­de He­le­ne Lil­je­ström hål­ler med om att helt nya kyrk­byg­gen är myc­ket ovan­li­ga, of­tast hand­lar de om att man åter­upp­byg­ger gam­la kyr­kor som till ex­em­pel för­störts i brän­der.

– Men re­dan då jag bör­ja­de job­ba på för­sam­ling­en i bör­jan av 1980-ta­let fanns det tan­kar om att en ny kyr­ka kom­mer att be­hö­vas i fram­ti­den. På se­na­re tid då kyr­kan i Ös­tersundom blev på Helsing­fors si­da av kommun­grän­sen och in­flytt­ning­en till de söd­ra de­lar­na av Sibbo va­rit kraf­tig ak­tu­a­li­se­ra­des de här pla­ner­na.

Det finns vis­ser­li­gen re­dan två kyr­kor i Sibbo Kyr­ko­by, men Lil­je-

ström sä­ger att tra­fi­ken mel­lan kom­mu­nens två cent­rum in­te är så stor.

– Fak­tum är att många av de ny­in­flyt­ta­de in­vå­nar­na i söd­ra Sibbo har väl­digt li­te kon­takt med Nick­by. Vi har re­so­ne­rat att kyr­kan bör fin­nas mitt i byn där män­ni­skor­na rör sig. Jag tyc­ker att den här plat­sen är yp­per­lig, in­vid finns sko­la och dag­hem och li­te läng­re bort byggs det nya bo­stads­om­rå­det Has­sell­un­den.

En an­nan po­si­tiv sak är att sam­fäl­lig­he­ten in­te läng­re be­hö­ver an­vän­da vå­ning­en i Sö­der­kul­la port då verk­sam­he­ten där kan flyt­tas till kyr­kan.

– Att ha barn- och ung­doms­verk­sam­het i ett van­ligt bo­stads­hus har in­te va­rit ide­a­liskt.

Hel­hets­kost­na­der­na för den nya kyr­kan vän­tas sti­ga mar­gi­nellt från den ur­sprung­li­ga kal­ky­len på 5,2 mil­jo­ner eu­ro till 5,3 mil­jo­ner. Lin­je­ström sä­ger att störs­ta de­len av kost­na­der­na fi­nan­sie­ras med bank­lån.

– Sam­fäl­lig­he­ten har en del hop­sam­la­de me­del men vi har ta­git ett bank­lån som täc­ker näs­tan al­la bygg­kost­na­der. Vi ha­de sä­kert kla­rat oss med ett li­te mind­re lån men vi har re­so­ne­rat att det ock­så mås­te fin­nas peng­ar för att dri­va verk­sam­he­ten när kyr­kan är byggd. Åt­minsto­ne tills­vi­da­re ser fram­ti­den bra ut med tan­ke på att an­ta­let Sib­bo­bor som läm­nar kyr­kan är be­tyd­ligt mind­re än på många and­ra håll. Men visst ger bank­lå­net en del fjä­ri­lar i ma­gen.

Mo­dern tek­nik

Rund­vand­ring­en fort­sät­ter till för­sam­lings­sa­len som står vin­kel­rätt mot kyrk­sa­len. Den har plats för fem­tio per­so­ner och vid be­hov kan den flytt­ba­ra väg­gen mel­lan sa­lar­na öpp­nas.

– Sön­dags­sko­le­grup­per­na kom­mer att sam­las i för­sam­lings­sa­len och då bar­nen del­tar i den van­li­ga mäs­san kan man öpp­na upp väg­gen, näm­ner ka­plan Ca­mil­la Ek­holm som ex­em­pel på hur den flytt­ba­ra väg­gen gör lo­ka­len mer flex­i­bel.

Hon sit­ter ock­så med i en ar­bets­grupp som fun­de­rar på hurudan verk­sam­het man ska ord­na i kyr­kan.

– Vi hop­pas att män­ni­skor­na ska kän­na att det här är al­las vår kyr­ka, att de al­la har en plats här. Där­för kom­mer vi bland an­nat att ord­na ett till­fäl­le i S-mar­ket i Sö­der­kul­la (se fak­taru­ta) då folk får be­rät­ta om vad de öns­kar sig av kyr­kan. Ar­be­tet med att sche­maläg­ga verk­sam­he­ten på­går just nu och se­dan hop­pas vi att många fri­vil­li­ga vill va­ra med och för­verk­li­ga pla­ner­na. Till ex­em­pel mart­hor­na har sagt att de vill va­ra med, vi har en dröm om att kun­na ha ett kafé i kyr­kan och att dör­rar­na ska va­ra öpp­na mel­lan 9 och 20 al­la var­da­gar.

Via kans­li­ut­rym­me­na i än­dan av för­sam­lings­sa­len tar vi trap­por­na till bygg­na­dens bot­ten­vå­ning. Här finns lo­ka­ler för dag­hems- och ung­doms­grup­per­na samt ett band­rum. Det är un­ge­fär tret­tio kvadrat­me­ter stort och aku­s­tik­ski­vor­na på väg­gen gör att rös­ter­na blir däm­pa­de när vi sti­ger in.

– Jag tyc­ker det är fint att vi kan er­bju­da ett rum där mu­sik­in­tres­se­ra­de ung­do­mar i för­sam­ling­ar­na kan spe­la, sä­ger Lil­je­ström.

Me­dan vi är på ned­re vå­ning­en tar pro­jekt­chef Jar­mo Sivén till­va­ra på möj­lig­he­ten att vi­sa upp luft­kon­di­tio­ne­rings­ut­rust­ning­ens ma­skin­rum.

– Jag är in­te till­räck­ligt in­satt för att gå in på de­tal­jer­na, ap­pa­ra­tu­ren är väl­digt avan­ce­rad. Men jag kan be­rät­ta att bygg­na­den värms upp med berg­vär­me från tret­ton borr­hål och dess­utom får man en del av elen via sol­pa­ne­ler på kyr­kans ned­re tak. Med den här ut­rus­ning­en ska luf­ten in­te ta slut i kyrk­sa­len även då den är fullsatt.

Lil­je­ström sä­ger att sam­fäl­lig­he­ten länge strä­vat ef­ter att sat­sa på mil­jö­vän­li­ga lös­ning­ar, då Sibbo kyr­ka i Nick­by re­no­ve­ra­des 2001 ut­rus­ta­des den som and­ra kyr­ka i Fin­land med berg­vär­me. Även den gång­en var det Jar­mo Sivén som höll i pro­jek­tet.

Som av­slut­ning på rund­vand­ring­en vill He­le­ne Lil­je­ström be­rät­ta om när all­män­he­ten får be­kan­ta sig med kyr­kan.

– In­vig­nings­mäs­sa blir det den 26 au­gusti kloc­kan 10 med bis­ko­par­na

Björn Vik­ström och Te­e­mu Laa­ja­sa­lo. Ef­ter det har vi öp­pet hus i kyr­kan un­der en vec­ka, se­dan bör­jar den van­li­ga verk­sam­he­ten.

Fo­to: KristoFFer Åberg

PRAO. Jyr­ki Ni­e­mi­nens son har till­sam­mans med en kom­pis fått i upp­gift att damm­su­ga kyrk­gol­vet. Da­gen där­på ska det få sin slut­li­ga yt­be­hand­ling.

Fo­to: KriStoFFer ÅBerG

För­vän­tans­Ful­la. Ka­plan Ca­mil­la Ek­holm och kyr­ko­her­de He­le­ne Lil­je­ström gläds över kyr­kan i Sö­der­kul­la som ska in­vi­gas i au­gusti.

Fo­to: KristoFFer Åberg

El­va kloc­kor. Kyr­ko­her­de He­le­ne Lil­je­ström, pro­jekt­chef Jar­mo Sivén och sam­fäl­lig­he­tens fas­tig­hets­chef Timo Yr­jö­nen pas­se­rar klock­sta­peln i be­tong som kom­mer att ut­rus­tas med he­la el­va kloc­kor. – Den kan pro­gram­me­ras att spe­la psal­mer som till ex­em­pel...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.