En­gångs­kärl: Slit och släng blir bil­li­ga­re än att dis­ka

Stads­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de är be­redd på en lång pro­cess för att central­kö­ket i Borgå ska ver­ka på ett sätt som mot­sva­rar den po­li­tis­ka viljan i sta­den. De en­gångs­kärl som an­vänds i central­kö­ket ger dub­belt så stort eko­lo­giskt fotav­tryck som rost­fria for

Östnyland - - Fredag - Sti­na Jä­der­holM 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Un­der den se­nas­te vec­kan har en del av verk­sam­he­ten vid central­kö­ket, och vid af­färs­ver­ket Borgå lo­kal­ser­vice, ifrå­ga­satts av kun­der­na och av even­tu­el­la sam­ar­bets­part­ners.

Det hand­lar om af­färs­ver­kets led­nings ovil­ja att alls dis­ku­te­ra er­bju­dan­det om lo­kalt od­lad po­ta­tis och det hand­lar om pro­ces­ser­na vid central­kö­ket som re­sul­te­rar i att ma­ten tilla­gas i plasti­ga en­gångs­kärl, nå­got som ock­så skol­bar­nen har re­a­ge­rat på.

Plast­kär­len bort - vi vill ha ma­ten ser­ve­rad i plåt­kärl. Den upp­ma­ning­en kom­mer från Ström­borgs­ka sko­lan. Ock­så i Kul­lo sko­la har man re­a­ge­rat på en­gångs­kär­len.

En­gångs­kär­len är in­te i plast helt ige­nom. De for­mar där man i sko­lor och dag­hem gräd­dar och vär­mer ma­ten från central­kö­ket är gjor­da av re­tur­papp med plast­hin­na.

På ons­da­gen ha­de Fin­land re­dan kon­su­me­rat sin egen del av jor­dens re­sur­ser för det här året. I sko­lor­na hör eko­lo­gisk fost­ran till lä­ro­pla­nen. Det är svårt för bar­nen, och ock­så för lä­rar­na, att ac­cep­te­ra en­gångs­kärl.

Det eko­lo­gis­ka fotav­tryc­ket är två gång­er stör­re för en­gångs­kärl än om man an­vän­der rost­fria for­mar att trans­por­te­ra och gräd­da ma­ten i.

Åt­ta hel­tids­dis­ka­re

Ar­gu­men­ten från af­färs­ver­ket Borgå lo­kal­ser­vices si­da är att en­gångs­kärl blir bil­li­ga­re och är er­go­no­miskt bätt­re för de an­ställ­da. En plast­lå­da väger ba­ra någ­ra gram me­dan en rost­fri form är tyng­re.

En plast­lå­da är ock­så mer hy­gi­e­nisk, ga­ran­te­rat ren, och krä­ver mind­re lag­rings­ut­rym­me.

Det är än­då eko­no­min som styr. Central­kö­kets Jo­han­nes Lo­hi för­ser ÖN med en eko­no­misk jäm­fö­rel­se som le­gat som grund för af­färs­ver­kets be­slut. Se fak­taru­ta.

Här kan man bland an­nat se att en­gångs­kär­len kos­tar central­kö­ket 155 000 eu­ro per år i in­köp.

Kost­na­der­na för att dis­ka rost­fria for­mar över­ras­kar, ef­tersom ar­be­tet ju i hu­vud­sak sköts av disk­ma­ski­ner.

En­ligt af­färs­ver­kets ut­räk­ning­ar be­hövs det åt­ta, (8), an­ställ­da för att dis­ka de un­ge­fär 500 mat­for­mar som dag­li­gen an­vänds i central­kö­ket. Kost­na­der­na för de­ras lö­ner blir 233 000 eu­ro på års­ni­vå.

– Till ex­em­pel när vi ser­ve­rar la­sag­ne är for­mar­na myc­ket svår­dis­ka­de, sä­ger Lo­hi. De mås­te blöt­läg­gas i sko­lor­na och dag­hem­men, dis­kas en förs­ta gång där i ut­del­nings­kö­ket och där­ef­ter dis­kas en gång till i central­kö­ket.

Många oöns­ka­de ef­fek­ter

Stads­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de Mi­kae­la Ny­lan­der hör till de be­sluts­fat­ta­re som från förs­ta bör­jan var skep­tiskt in­ställ­da till central­kö­ket.

– Men jag gav med mig när man för­säk­ra­de att kö­ket kom­mer att fun­ge­ra så ra­tio­nellt att det blir in­be­spa­ring­ar. Då ut­gick jag från att man i stäl­let kun­de sat­sa på go­da, lo­ka­la rå­va­ror.

– Men central­kö­ket ba­ra fort­sät­ter att över­ras­ka, nu se­nast med en­gångs­kärl. De oöns­ka­de effekterna har va­rit många.

Ny­lan­der frå­gar om den eko­lo­gis­ka to­ta­lef­fek­ten av en­gångs­kär­len. Den är ne­ga­tiv, ock­så en­ligt central­kö­kets eg­na ut­räk­ning­ar.

– Vi be­sluts­fat­ta­re mås­te fort­sät­ta dis­ku­te­ra central­kö­kets verk­sam­het, krä­va nya ut­red­ning­ar. Det här är en pro­cess som ba­ra har bör­jat.

Po­ta­tis­dis­kus­sion

Ny­lan­der tog för­ra hös­ten ini­ti­a­tiv till en full­mäk­ti­ge­mo­tion för mer när­pro­du­ce­rat i den of­fent­li­ga ma­ten. Tret­tio­sju full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter, av to­talt 51, undertecknade mo­tio­nen.

– Jag har fått in­for­ma­tio­nen att det finns lo­kal po­ta­tis som central­kö­ket kan an­vän­da, men att ing­et hän­der, sä­ger Ny­lan­der. Där­för är jag nu be­redd att sam­la de bå­da par­ter­na till en in­of­fi­ci­ell dis­kus­sion.

De bå­da par­ter­na är Borgå po­ta­tis verk­stäl­lan­de di­rek­tör Ro­ger Nyqvist och af­färs­ver­kets di­rek­tör An­ni­ka Malms-Tep­po­nen.

– Jag und­rar var pro­ble­met lig­ger, sä­ger Ny­lan­der. Den po­li­tis­ka viljan är klar och jag har för­stått att det rent prak­tiskt går att ord­na med lo­kal po­ta­tis till central­kö­ket.

– Jag vill va­ra med och lösa den här knu­ten.

Fo­to: KristoFFer Åberg

KANADENSISK SIK. Jo­han­nes Lo­hi vi­sar hur plast­for­mar­na fylls med sik­bif­far, som till 56 pro­cent be­står av sik fång­ad i Ka­na­da.

Fo­to: KristoFFer Åberg

LÄTTDISKAT. De här mat­for­mar­na skul­le in­te va­ra svår­dis­ka­de, om de var av rost­fritt stål. Nu är de en­gångs­for­mar.

Fo­to: KristoFFer Åberg

GRANULAT FÖR SVÅRDISKAT. De kärl som är spe­ci­ellt in­grod­da kan dis­kas i en ma­skin till­sam­mans med plast­gra­nu­lat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.