Nya fa­ror ho­tar kust­fis­ket. Mar­tin Till­man an­ser att myn­dig­he­ter­na bör bä­ra sitt an­svar för säl­stam­men.

Allt­för sto­ra säl­stam­mar och skarv­be­stånd är den bakom­lig­gan­de or­sa­ken till att säl­mas­ken bre­der ut sig.

Östnyland - - Fredag - Maj-Lou­I­Se WIL­k­MaN 020 756 9634 maj-lou­i­se.wil­k­man@ksf­me­dia.fi

Det an­ser Mar­tin Till­man, fis­ka­re och fö­re­ta­ga­re på Stor­pel­linge. Han sä­ger att man än­nu in­te har kon­sta­te­rat säl­mask i Fins­ka vi­ken, men att den in­te är långt bor­ta. Riks­svens­ka fis­ke­ri­tid­ning­ar och ock­så Fiskar­pos­ten, tid­ning­en för de svensk­språ­ki­ga yr­kes­fis­kar­na i Fin­land, har ny­li­gen ta­git upp sa­ken. I en färsk ar­ti­kel i Fiskar­pos­ten sägs att fö­re­koms­ten av säl­mask är myc­ket stor i söd­ra Ös­ter­sjön. Säl­mas­kar­na har ökat ex­plo­sions­ar­tat de två se­nas­te åren.

– För fem-sju år se­dan ta­la­de jag med en av Evi­ras in­spek­tö­rer. Då ha­de man upp­täckt säl­mask i Sy­da­me­ri­ka. Han sa­de att säl­mas­ken ald­rig kom­mer att nå Ös­ter­sjön, men trots det är den här nu.

Mar­tin Till­man är över­ty­gad om att säl­mas­ken har nått vå­ra kus­ter in­om kort, i värs­ta fall om nå­gon må­nad.

– Om vi får ost­li­ga vin­dar i någ­ra vec­kors tid drivs yt­vatt­net från Fins­ka vi­ken ut till söd­ra Ös­ter­sjön. Sam­ti­digt sugs bot­ten­vatt­net där­i­från in i Fins­ka vi­ken och med vatt­net äg­gen som lig­ger på bott­nen. Jag tror in­te att vatt­nets salt­halt in­ver­kar på hur äg­gen rör sig.

Skarv och säl

Han kal­lar skar­ven för en ägg­taxi. Skar­ven fång­ar 600-1 000 gram fisk dag­li­gen. Skar­var­na har ing­en krä­va och ing­en mag­sy­ra och det le­der till att pa­ra­si­ter­nas ägg tar sig ge­nom skar­vens tar­mar oskad­da och kom­mer hel­skin­na­de ut med av­fö­ring­en.

Mar­tin Till­man har ock­så en helt an­nan upp­fatt­ning om säl­stam­mens stor­lek än den myn­dig­he­ter­na för fram. Han miss­tän­ker att det finns så myc­ket som två­hund­ra­tu­sen sä­lar i Ös­ter­sjön.

– Grå­sä­len fre­da­des på sjut­ti­o­ta­let. Det be­ty­der att vi i dag har en stam i vil­ken det in­går många gam­la djur. Äld­re djur är för­sva­ga­de och kan in­te på sam­ma sätt för­sva­ra sig mot pa­ra­si­tan­grepp som yng­re djur. Jag tyc­ker att de som drev på en fred­ning ock­så ska ta kon­se­kven­ser­na för att stam­men har vux­it sig för stor.

Han tror ock­så att den liv­li­ga last­båts­tra­fi­ken på Ös­ter­sjön gör att pa­ra­si­ten spri­der sig i bar­las­ten och att möj­lig­he­ter­na att kun­na hind­ra den att nå Fin­land är små.

In­te tro­ligt

Ma­lin Lönn­roth är fis­ke­ri­bi­o­log på Central­för­bun­det för fis­ke­ri­hus­håll­ning. Hon de­lar in­te Mar­tin Till­mans oro. Hon sä­ger att säl­mas­ken som ock­så kal­las torsk-

mask (Pseu­do­ter­rano­va de­ci­pi­ens) har säl som hu­vud­värd och främst torsk och sim­por som mel­lan­värd för masken.

– Med det öka­de säl­be­stån­det har säl­mas­ken bli­vit all­män­na­re i söd­ra Ös­ter­sjön, upp till 60 pro­cent av torsk­be­stån­det kan va­ra in­fek­te­rat av säl­mask. När­he­ten till säl­ko­lo­ni­er kor­re­le­rar med in­fek­tions­gra­den. Den är dock be­tyd­ligt läg­re hög­re upp i Ös­ter­sjön, som ut­an- för Stock­holm, så kanske salt­hal­ten spe­lar en roll ock­så den. Torsk­mas­ken dör vid upp­hett­ning el­ler ned­frys­ning. Ef­tersom torsk­fis­ket är obe­tyd­ligt i Fin­land, ser jag in­te säl­mas­ken som ett di­rekt pro­blem för det fins­ka fis­ket, men na­tur­ligt­vis är det ett stort pro­blem för torsk­fis­ket i söd­ra Ös­ter­sjön och för till­fäl­let på­går där dis­kus­sio­ner om vad som mås­te göras för att av­hjäl­pa pro­ble­met.

Hon be­rät­tar om ett pro­jekt som Livs­me­dels­sä­ker­hets­ver­ket Evi­ra ut­för­de i Fin­land 2012–2013.

– Man un­der­sök­te havs­fisk och i hur stor grad de var in­fek­te­ra­de av pa­ra­si­ter. Re­sul­ta­ten var myc­ket lug­nan­de. Inga torsk­mas­kar på­träf­fa­des.

Na­tur­ka­ta­strof

Mar­tin Till­man sä­ger att den dag man upp­täc­ker säl­mask i in­hemsk fisk är lop­pet kört för lan­dets fis­ka­re. Han kal­lar det för en na­tur­ka­ta­strof.

– Det har ing­en be­ty­del­se hur li­ten el­ler obe­tyd­lig fö­re­koms­ten är. Om man till ex­em­pel upp­täc­ker sal­mo­nel­la i broi­ler i Uleå­borg, le­der det till att folk i he­la lan­det slu­tar kö­pa broi­ler. Det­sam­ma blir ödet för in­hemsk fisk om man hit­tar säl­mask i den, ing­en vill ha in­hemsk fisk läng­re.

Foto: KristoFFer Åberg

Foto: KristoFFer Åberg

ÖVERTYGAD. Mar­tin Till­man tror in­te att vi kan vär­ja oss mot säl­mas­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.