Nej till be­tong och jord­mas­sor

Slåt­li­den får in­te bli ett slut­för­var för be­tongav­fall och marksub­stan­ser. Borgå stads mil­jö­vårds­myn­dig­het av­vi­sar al­la så­da­na pla­ner.

Östnyland - - Fredag - Sti­na Jä­dEr­HolM sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Bygg­nads- och mil­jö­nämn­den i Borgå har god­känt sta­dens ut­lå­tan­de till Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket om bo­la­get Vek­kox pla­ner för sitt om­rå­de Slåt­li­den i Sö­der­vec­ko­ski.

– Det be­ty­der grönt ljus från vår si­da för pla­ner­na på att bry­ta berg och kros­sa spräng­sten, sä­ger mil­jö­forsk­nings­chef Ca­ri­ta Fors­ber­gHe­ik­ki­lä.

– Dä­re­mot be­ty­der det nej till bo­la­gets pla­ner på att byg­ga hö- ga val­lar av be­tongav­fall och jord­mas­sor. Bo­la­get upp­ger att val­lar­na ska ut­gö­ra bul­ler­skydd. Vi fö­re­drar den gam­la me­to­den, att man lå­ter hö­gar av fär­di­ga kross­mas­sor bli bul­ler­val­lar mel­lan kross­ma­ski­nen och bo­sätt­ning­en i när­he­ten.

Helsing­fors­pro­blem

Om­rå­det är in­te pla­ne­rat som slut­för­va­rings­plats för till ex­em­pel be­tong.

– Det fram­går av an­sök­nings­hand­ling­ar­na att det finns ett stort be­hov i öst­ra Helsing­fors att bli av med gam­mal be­tong och jord­mas­sor, sä­ger Fors­berg- He­ik­ki­lä. Det är helt omöj­ligt att ta emot de mas­sor­na i Slåt­li­den.

En­ligt den ny­as­te mil­jö­lag­stift­ning­en är det ock­så för­bju­det att ba­ra slut­de­po­ne­ra gam­mal be­tong. I stäl­let ska den åter­an­vän­das.

Ti­den för att läm­na in ut­lå­tan­den om Vek­kox pla­ner gick ut på ons­da­gen. Pla­ner­na har väckt myc­ket mot­stånd bland gran­nar­na.

Det är Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket som i si­nom tid be­slu­tar om Vek­kox får lov att ut­vid­ga sitt kross­om­rå­de i Slåt­li­den och om de får byg­ga val­lar av be­tongav­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.