Så nä­ra fi­nal, men än­då brons­match för PSS

Östnyland - - Annons - ToM­Mi WillBerg 029 080 1401 tom­mi.willberg@ksf­me­dia.fi

Det gick som ex­per­ter­na tip­pa­de. Grundse­ri­e­et­tan Clas­sic och -två­an SB-Pro gör upp om in­ne­ban­dy­gul­det i Su­per­fi­na­len den 21 april. Det blev klart ef­ter att la­gen sla­git ut si­na se­mi­fi­nal­mot­stån­da­re, EräVi­i­kingit re­spek­ti­ve PSS med 3–0 i mat­cher.

Se­mi­fi­nal­se­ri­en mel­lan PSS och SB-Pro var grymt jämn – trots 3–0 i mat­cher. Den förs­ta mat­chen av­gjor­des först i för­läng­ning, match två i Borgå gick till gäs­ter­na med ud­da­må­let och den av­gö­ran­de dus­ten i Nur­mijär­vi av­gjor­de hem­ma­la­get fram­för en gläd­jan­de fa­na­tisk, full­satt läk­ta­re i den frä­scha Ar­ka­di­a­hal­len.

SB-Pro tog en ti­dig 2–0-led­ning men PSS kom strongt igen och ut­jäm­na­de till 2–2 och se­na­re till 3–3 in­nan det svart­klä­da hem­ma­la­get slog spi­ken i kis­tan un­der den sis­ta kvar­ten. Be­svi­kel­sen i PSS-läg­ret var på­tag­lig.

PSS:s bäs­ta och slut­spe­lets fjär­de­bäs­ta po­äng­ploc­ka­re An­ni­na Le­välam­pi (6+3=9 po­äng på sex mat­cher) gjor­de ett mål och be­lö­na­des som mat­chens and­ra stjärn­spe­la­re. Match­pri­set släng­de hon mot den tom­ma by­tes­bän­ken ef­ter att hon fått den sil­ver­fär­ga­de med-

al­jen – ges­ten sum­me­ra­de käns­lor­na ef­ter se­mi­fi­nal­sor­tin.

– Jo, det är käns­lan just nu. Men vi mås­te kom­ma över det här och sik­ta på brons­mat­chen, sä­ger Le­välam­pi le­en­de då hon ploc­kat upp sitt pris.

Brons­match och ju­ni­or-VM

PSS in­led­de se­mi­fi­nal­se­ri­en med tolv ra­ka seg­rar bakom sig. Nu har man tre ra­ka för­lus­ter i ba­ga­get. Men det är ing­en or­sak för oro. En studs hit el­ler dit och den oer­hört jäm­na match­se­ri­en skul­le än­nu va­ra vid liv. Nu vi­sa­de sig björnstar­ka SB-Pros ru­tin va­ra den av­gö­ran­de fak­torn mot unga PSS.

– Den här mat­chen var gans­ka lik­nan­de som de öv­ri­ga mat­cher­na. Kom­pi­sen lyc­ka­des li­te bätt­re i si­na lä­gen. Det var tufft och jämnt, även om slut­siff­ror­na in­te kanske ta­lar för det, sä­ger Le­välam­pi om 3–6-för­lus­ten.

– Vi bor­de ha kun­nat ta än­nu det där sis­ta ste­get och pres­sa oss själ­va till det all­ra yt­ters­ta. Men visst är SB-Pro ett tufft lag och en svår mot­stån­da­re. Nu gick det så här.

Le­välam­pi har spe­lat ett för­träff­ligt slut­spel och ef­ter brons­mat­chen mot EräVi­i­kingit fort­sät­ter hen­nes sä­song än­nu med U19-VM där PSS-spe­lar­na Jas­mi­i­na Jär­vi­nen och Eli­na Hau­to­jär­vi ock­så med­ver­kar.

– Det har gått helt bra. Mitt spel har he­la ti­den bli­vit bätt­re se­dan grundse­ri­en, sä­ger Le­välam­pi.

Nu vill Le­välam­pi och PSS än­nu bry­ta den lil­la för­lust­svi­ten och be­lö­na sig själv och hem­ma­publi­ken med en hög­klas­sig brons­match.

– Mål­sätt­ning­en är väl gans­ka själv­klar? sä­ger Le­välam­pi.

Brons­mat­chen spe­las i Borgå i mor­gon med start kloc­kan 17.00.

Foto: tommi Willberg

TVÅ LANDSLAGSGENERATIONER. U19-lands­la­gets och PSS:s An­ni­na Le­välam­pi tving­as spe­la om brons me­dan lands­lags­li­ra­ren Eli­na Ku­ja­la le­der sitt SB-Pro till Su­per­fi­na­len i Har­t­wal­la­re­nan den 21 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.