Nes­te kan blå­sa liv i Borgå­ar­ken

Borgå hop­pas att stor­in­du­strin och fram­för allt nes­te, blir spon­sor för det uni­ka kon­stoch na­tur­mu­se­um som pla­ne­ras på väst­ra åstran­den. Dis­kus­sio­ner har re­dan förts men kul­turoch fri­tids­di­rek­tör Mer­ja Kuk­ko­nen sä­ger att nä­rings­li­vet vill se en eko­no­mip­la

Östnyland - - Ledare - TO­ra Matt­heiszen to­ra.matt­heiszen@ksf­me­dia.fi

Mer­ja Kuk­ko­nen var på ons­dags­mor­go­nen gäst i fö­re­ta­ga­ren Ai­ri Kal­li­os sa­long vid Mel­lang­a­tan, där det var dags för till­ställ­ning­en ”Upp­da­te­ra din mor­gon” för ar­ton­de gång­en i rad. Te­mat var så­le­des det pla­ne­ra­de mu­se­et med ar­bets­nam­net The Arts & Ri­ver Cen­ter (ARC).

Inga be­slut om att mu­se­et byggs finns än­nu, men pro­jek­tet ut­veck­las i snabb takt och drömmen är att Ar­ken ska stå klar 2025 och in­vi­gas stort med in­ter­na­tio­nel­la för­tec­ken. De ekonomiska och af­färs­mäs­si­ga kal­ky­ler­na är fär­di­ga se­nast i sep­tem­ber, even­tu­ellt ti­di­ga­re. Tills­vi­da­re nämns inga sum­mor, men det är all­de­les klart att det in­te hand­lar om små­peng­ar. Borgå har ing­en chans att stå för kost­na­der­na själv.

Kal­la fak­ta

– Stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­la har lo­vat stöd­ja pro­jek­tet till hund­ra pro­cent, men han krä­ver hår­da ekonomiska fak­ta, för­kla­rar Kuk­ko­nen, som läg­ger ned he­la sin själ på den här sats­ning­en, som sak­nar mot­sva­rig­het i he­la Eu­ro­pa.

Även om bygg­plat­sen ock­så fort­fa­ran­de är oklar är det san­no­li­ka att kom­plex­et på 3 000 – 4 000 kvadrat­me­ter upp­förs mel­lan Wi­le­ni­us båt­varv och Alex­an­ders­ga­tans bro. Den all­män­na upp­fatt­ning­en på ons­dags­till­ställ­ning­en var att ett dy­likt mu­se­um skul­le sit­ta ab­so­lut bäst där hy­brid­byg­get (Ci­ty­mar­ket och ho­tel­let) av allt att dö­ma byggs.

Lig­ger mu­se­et nä­ra Konst­fa­bri­ken och ho­tel­let upp­kom­mer sy­ner­gi­ef­fek­ter.

Re­se­nä­rer­na vill ha upp­le­vel­ser och det­ta tar Mer­ja Kuk­ko­nen med team nu fas­ta på då Ar­ken ut­for­mas. Sta­den och Borgå mu­se­um har ju mass­vis med ovär­der­li­ga fö­re­mål som lig­ger i la­ger och dem vill man få fram. Men det är in­te ba­ra kul­turskat­ter­na Borgå vill stäl­la på pa­rad­plats, na­tu­rens skat­ter är li­ka vik­ti­ga.

Vad som pla­ne­ras är ett mu­se­um av nytt slag, där de vir­tu­el­la upp­le­vel­ser­na spe­lar en stor roll.

– Sam­ar­be­te med fö­re­ta­ga­re över­lag är vik­tigt, för­kla­rar kul­tur- och fri­tids­di­rek­tö­ren.

Med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv

Det var år 2014 Bri­ta An­ders­son tog ini­ti­a­tiv till en nam­nin­sam­ling till för­mån för konst­mu­se­um i Borgå och 1 600 per­so­ner skrev på. Hon är väl­digt glad för att man nu kom­mit

så här långt.

– Jag tror på de ak­tu­el­la pla­ner­na, sä­ger hon men på­pe­kar att för­verk­li­gas de in­te nu kan mu­se­et glöm­mas helt.

Ai­ri Kal­lio und­ra­de om man kun­de tän­ka sig att splitt­ra på verk­sam­he­ter­na och ut­nytt­ja re­dan ex­i­ste­ran­de bygg­na­der, ex­em­pel­vis Näse gård el­ler stads­hu­set, i det fall att peng­ar in­te hit­tas för ny­byg­ge.

– Konst­skat­ter går in­te att för­va­ra i vil­ka lo­ka­ler som helst och att byg­ga om gam­malt blir väl­digt dyrt, dy­ra­re än att byg­ga nytt, för­kla­ra­de Mer­ja Kuk­ko­nen.

Foto: KrIStoFFer ÅBerg

Vi måS­te tÄN­ka Stort. Mer­ja Kuk­ko­nen sä­ger att kon­cep­tet Ar­ken får rung­an­de ap­plå­der över­allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.