”Visst lå­ter det in­tres­sant”

Som­mar­bus­sen rin­ke­li kom­mer i som­mar att kö­ra en­ligt ett nytt kon­cept och på buss­bo­la­get Fors­blom, som skött tra­fi­ken de två se­nas­te åren, väc­ker även den nya rutten in­tres­se.

Östnyland - - Annons - OS­KAR SKOg­BERg

Som tid­ning­en Öst­ny­land skri­vit ver­ka­de som­mar­bus­sen Rin­ke­lis sa­ga va­ra all då det blev klart att fö­re­ta­get My Por­voo kom­mer att kö­ra en ny tu­rist­buss i sta­den. Men bå­de bland in­vå­nar­na och be­sluts­fat­tar­na var det många som an­såg att även gra­tis­bus­sen Rin­ke­li be­hövs och nu är det klart att bus­sen kom­mer att fort­sät­ta kö­ra, om än en­ligt ett nytt kon­cept.

För­ra vec­kan läm­na­de Borgå stad in en an­buds­för­frå­gan på den of­fent­li­ga upp­hand­lingspor­ta­len Hil­ma. En­ligt den ska Rin­ke­li kö­ra en­ligt en ny läng­re rutt var­je dag mel­lan kloc­kan 10.45 och 15.45 med start den 18 ju­ni. De två se­nas­te åren har Rin­ke­li va­rit i tra­fik en­dast på var­da­gar. Den nya rutten om­fat­tar sam­man­lagt 18 håll­plat­ser och lö­per via Borg­bac­ken och stads­hu­set till Svinö och där­i­från till­ba­ka mot cent­rum via bland an­nat Konst­fa­bri­ken, kyr­ko­går­den och Kyr­ko­tor­get. In­tres­se­ra­de tra­fi­kan­ter ska läm­na in ett an­bud fram till den 5 maj kloc­kan 12.

På buss­bo­la­get Fors­blom väger vd Hen­rik Fors­blom att bo­la­get högst an­tag­li­gen kom­mer att läm­na in ett an­bud.

– Jag har än­nu in­te be­kan­tat mig när­ma­re med det nya kon­cep­tet men visst är vi in­tres­se­ra­de av all tra­fik av det här sla­get som körs i Borgå. För oss har Rin­ke­li va­rit ett bra kon­cept och även kun­der­na har va­rit nöj­da med vår ser­vice.

TRED­JE ÅRET. Som­mar­bus­sen Rin­ke­li bör­ja­de kö­ra 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.