Dag­hem­men vill ha på­lit­li­ga och kun­ni­ga vi­ka­ri­er

Bor­de Borgå ge vi­ka­ri­at på da­gis till stu­de­ran­de och till ar­bets­lö­sa i stäl­let för till pen­sio­nä­rer? Att hit­ta på­lit­lig och kun­nig per­so­nal är än­då in­te all­tid lätt.

Östnyland - - Notiser - Sti­na Jä­der­holm

– Var­för är det så många pen­sio­nä­rer som job­bar som vi­ka­ri­er på dag­hem­men i Borgå, und­rar en ano­nym dam som öm­mar för stu­de­ran­de som be­hö­ver prak­tik och för ar­bets­lö­sa, kanske i be­hov av ett kor­ta­re ar­bets­pass för att kla­ra av ak­ti­ve­rings­mo­del­lens krav.

Lei­la Ny­berg som är di­rek­tör för små­barnspe­da­go­gik i Borgå sva­rar att dag­hem­men vis­ser­li­gen gär­na ploc­kar in ti­di­ga­re an­ställ­da som har gått i pen­sion när det blir per­so­nal­brist på grund av sjuk­dom el­ler and­ra oför­ut­sed­da hän­del­ser.

da­GiS.

– Jag har ing­en sta­tistik på sa­ken, men visst tar dag­hem­men in pen­sio­nä­rer som ti­di­ga­re job­bat på sam­ma ar­bets­plats. Det är tryggt med en vi­ka­rie som kän­ner till hu­set och som in­te be­las­tar de and­ra an­ställ­da med frå­gor om ru­ti­ner­na. Det hand­lar ock­så om vård­kva­li­tet.

Bå­de stu­de­ran­de och ar­bets­lö­sa

– Dess­utom kan pen­sio­nä­rer­na of­ta stäl­la upp ock­så med kort var­sel. Of­tast är det än­då så att de ny­bliv­na pen­sio­nä­rer­na är mest in­tres­se­ra­de av att stäl­la upp. Så små­ning­om vill de fri­gö­ra sig helt från ar­bets­li­vet.

Ny­berg sä­ger att Borgå­dag­hem­men re­gel­bun­det an­li­tar stu­de­ran­de i bran­schen och ock­så de ar­bets­lö­sa som har an­mält sig till vi­ka­ri­e­re­gist­ret.

– Vi an­vän­der sy­ste­met Kun­ta­re­kry och ber all­tid in­tres­se­ra­de vi­ka­ri­er att läm­na in si­na an­sök­ning­ar den vägen.

– Vi har en pool med or­di­na­rie vi­ka­ri­er men be­hö­ver trots det ar­bets­ta­ga­re till bå­de kor­ta­re och läng­re vi­ka­ri­at, sä­ger Ny­berg. Att hit­ta per­so­ner som är på­lit­li­ga och kun­ni­ga är en ut­ma­ning och det är en av dag­hems­för­män­nens vik­ti­gas­te upp­gif­ter.

Foto: Evy Nick­ström

Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.