Klo­ka män om man­lig­het

Östnyland - - Redaktionen Väljer - Ma­LIn SLoTTe ma­lin.slotte@ksf­me­dia.fi

■■De■se­nas­te■åren■har■vi■sett■en■ rad■ väl­gjor­da■ fin­lands­svens­ka■ pro­gram­se­ri­er■i■Yle,■vil­ket■ju■är■ en■gläd­jan­de■och■vet­tig■an­vänd­ning■av■be­grän­sa­de■re­sur­ser.■Nu■ har■Em­ma Fo­gel­holm och■Jan­na Thor­ström■gjort■en■tre­de­lad■se­rie■om■den■mo­der­na■man­nen,■som■ det■lig­ger■nä­ra■till■hands■att■se■ som■en■pen­dang■till■An­na Bloms och■Ka­rin Töt­ter­mans se­rie■Vi­er­ge mo­der­ne från■2016■om■att■va­ra■kvin­na.

Man­nen■ är■ en■ in­ter­vju­se­rie■ där■åt­ta■män■i■ål­dern■26■till■82■re­flek­te­rar■ kring■ mans­rol­len.■ De■ tre■halv­tim­mes­av­snit­ten■kret­sar■ kring■te­man■som■hi­e­rar­ki­er,■fa­der­skap■och■kom­mu­ni­ka­tion.■Al­la■ män­nen■med­ver­kar■i■al­la■av­snitt,■ även■om■vis­sa■be­ro­en­de■på■te­ma■ är■mer■fram­trä­dan­de.

I■förs­ta■av­snit­tet■som■sänds■i■ re­pris■på■lör­dag■har■mu­sei­che­fen■ Berndt Arell,■för­fat­ta­ren■Per-Erik Lönn­fors■och■konst­nä­ren■Juk­ka Kor­kei­la,som■al­la■har■gjort■fram­gångs­ri­ka■kar­riä­rer,■en■del■att■sä­ga■om■hi­e­rar­ki­er,■makt■och■kar­riär.■Arell■be­rät­tar■ro­at■om■hur■han■ som■fin­län­da­re■i■Sve­ri­ge■och■ho­mo­sex­u­ell■tyc­ker■om■att■le­ka■med■ out­ta­la­de■hi­e­rar­ki­er■och■nju­ter■av■ att■se■hur■om­giv­ning­en■miss­be­dö­mer■ho­nom.■Lönn­fors■som■är■ äldst■av■de■med­ver­kan­de■ger■per­spek­tiv■på■hur■mans­rol­len■och■fa­mil­jens■be­ty­del­se■för­änd­rats■även■ bland■fö­re­tags­le­da­re.

I■det■and­ra■av­snit­tet■om■fa­der­skap■som■sänds■på■mån­dag■är■det■ fram­för■ allt■ över­sät­ta­ren■ Mats Hol­mqvist och■även­ty­ra­ren Pa­ta De­ger­man som■ kom­mer■ till■ tals.■Den■förs­ta■är■myc­ket■en­sam■ hem­ma■med■si­na■barn■när■hans■ fru■re­ser■i■job­bet,■me­dan■det■för■ Pa­ta■De­ger­man■är■tvärtom■– men■ när■han■väl■kom­mer■hem■är■ock­så■han■en■när­va­ran­de■pap­pa■som■ är■del­ak­tig■i■fa­mil­je­li2vet.■I■det■sis­ta■av­snit­tet■bju­der■di­ri­gen­ten■Ka­ri Turu­nen■på■in­sikts­ful­la■iakt­ta­gel­ser■bå­de■från■kör-■och■id­rotts­värl­den■om■hur■sät­tet■att■va­ra■och■ kom­mu­ni­ce­ra■skil­jer■sig■åt■och■ har■ för­änd­rats.■ Med­ver­kar■ gör■ ock­så■me­di­cinstu­de­ran­den■Ni­co Veh­mas■som■ger■ut■den■fe­mi­nis­tis­ka■mans­tid­skrif­ten■Samu,■och■ en■svensk■man,■Björn Ågren som■ job­bar■med■ung­doms­vård.

Det■här■är■ut­tryck­li­gen■en■se­rie■om■den■mo­der­na■mans­rol­len,■ och■al­la■med­ver­kan­de■fram­står■ som■mo­der­na■män■som■in­te■sit­ter■fast■i■en■tra­di­tio­nell■köns­roll.■ De■är■al­la■pro­gres­si­va■och■bra■på■ att■ut­tryc­ka■sig,■och■klass­mäs­sigt■ minst■me­del­klass.■Det■är■det■lyc­ka­de■ur­va­let■av■med­ver­kan­de■som■ gör■den■här■se­ri­en,■och■fo­to­gra­fen■ Vil­le Tant­tu■bi­drar■med■ett■kon- temp­la­tivt■och■sinn­ligt■fo­to.■Se­dan■ är■det■en■an­nan■sak■att■den­na■ut­märk­ta■se­rie■ba­ra■vi­sar■den■ena■ si­dan■av■en■po­la­ri­se­rad■värld.■Det■ finns■ock­så■en■an­nan■man­lig­het■ som■in­te■mår■li­ka■bra,■som■är■hän­vi­sad■till■ut­an­för­skap,■och■som■in­te■på■sam­ma■sätt■har■till­gång■till■ språ­ket. Yle Fem lör­dag 11.00, och mån­dag 20.30

Foto: pink or­bit pro­duc­tion

mU­sei­chef. Berndt Arell be­rät­tar om hur han kun­de slå om­giv­ning­en med häp­nad när det fram­gick att han var chef för Sve­ri­ges fi­nas­te mu­se­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.