Om här­komst och ur­sprung

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

På■ sisto­ne■ har■ Jo­han Glans■ (bil­den)■dra­git■ful­la■hus■run­tom■i■Svensk­fin­land■på■sin■Fin­landstur­né.

Till­sam­mans■med■gen­fors­ka­ren■Pe­ter Hack­man■gör■Son­ja Kai­las­saa­ri■ett■ur­sprungs­test■för■att■ta■re­da■på■var­i­från■i■ värl­den■hon■här­stam­mar.

An­tik­ex­per­ter­na■Bernt Mo­re­li­us■och■Ma­ria Ek­man-Ko­la­ri är■ak­tu­el­la■i■tv-se­ri­en■Hu­u­tokau­pan met­sästäjät.

So­fia Joons■ har■ en■ mu­sik­grupp■ som■ kal­las■ Nai­sed Köö­gis som■spe­lar■est­nisk■folk­mu­sik.■yle Yle Fem mån­dag 21.00, re­pris tisdag 9.00

Foto: pa­rad Me­dia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.