Be­svär mot krav på rädd­nings­di­rek­tör

Stads­sty­rel­sen möts den här vec­kan två gång­er, på mån­da­gen och på ons­dag, den se­na­re gång­en i Helsing­fors där man ska be­kan­ta sig med hu­vud­sta­dens stra­te­gi­ar­be­te.

Östnyland - - Tisdag - ÖN

Un­der ons­dags­mö­tet får sty­rel­sen bland an­nat ge sta­dens ut­lå­tan­de till för­valt­nings­dom­sto­len med an­led­ning av ett kom­mu­nal­be­svär över full­mäk­ti­ges val av rädd­nings­di­rek­tör.

Ken­neth Björk­man har an­fört be­svär där han häv­dar att be­stäm­mel­ser­na i sta­dens språk­stad­ga in­te har be­ak­tats i va­let.

I sta­dens för­slag till svar sägs att en­ligt Borgå stads för­valt­nings­stad­ga är det den myn­dig­het som väl­jer sta­dens tjäns­te­man som de­fi­ni­e­rar språk­kra­vet, i det här fal­let stads­sty­rel­sen.

Stads­sty­rel­sen har krävt att de som kan väl­jas till rädd­nings­di­rek­tör ska ha go­da munt­lig kun­ska­per i bå­da in­hems­ka språ­ken och dess­utom go­da skrift­li­ga kun­ska­per i det ena in­hems­ka språ­ket.

Sta­den an­ser att Björk­mans be­svär bör av­slås.

Foto: KsF-ArKiv/KristoF­Fer Åberg

SPRÅKKRAV. Borgå stads­sty­rel­se har be­stämt språk­kra­ven som ställ­des på de sö­kan­de till tjäns­ten som rädd­nings­di­rek­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.