Nick­by­bor­na har be­stämt hur de­ras nya buss­ter­mi­nal ska se ut

I en enkät har sib­bo­bor­na fått kom­ma med syn­punk­ter om den nya buss­ter­mi­na­len i Nick­by och om när­om­rå­det kring den. Nu är re­sul­ta­ten kla­ra.

Östnyland - - Tisdag - Os­kar skOg­berg os­kar.skog­berg@ksf­me­dia.fi

Sam­man­lagt 268 per­so­ner sva­ra­de på en­kä­ten. En klar vin­na­re kun­de ut­ses i al­la ka­te­go­ri­er: Av de oli­ka trä­dal­ter­na­ti­ven var rö­dask po­pu­lä­rast med 45 pro­cent av rös­ter­na. Vin­na­ren bland håll­plat­sta­ken var Alus­hels för­slag med 69 pro­cent av rös­ter­na, bland skräp­kor­gar­na fick Me­tal­cos skräp­korg av trä 60 pro­cent av rös­ter­na och bland lam­por­na gil­la­de 65 pro­cent av del­ta­gar­na i en­kä­ten det kup­for­ma­de al­ter­na­ti­vet.

Det var möj­ligt att rös­ta mel­lan oli­ka träd- och ar­ma­tu­ral­ter­na­tiv på nä­tet un­der två vec­kors tid i slu­tet av mars via en så kal­lad in­vol­ve­ran­de il­lust­ra­tion. I il­lust­ra­tio­nen fick man väl­ja mel­lan oli­ka kom­bi­na­tio­ner av al­ter­na­tiv i en bild som änd­ra­des en­ligt an­vän­da­rens val. Det här var förs­ta gång­en en in­vol­ve­ran­de il­lust­ra­tion tes­ta­des i Sib­bo. Den in­vol­ve­ran­de il­lust­ra­tio­nen är ut­veck­lad av fö­re­ta­get Vil­li Vyö­hy­ke ry från Tam­mer­fors, och Sib­bo kom­mun är en av de förs­ta att prö­va den här lös­ning­en.

– Den in­vol­ve­ran­de il­lust­ra­tio­nen är ett nytt sätt för in­vå­nar­na att del­ta i den kon­kre­ta pla­ne­ring­en av närmil­jön. Jag är glad att vi fick så många svar till en­kä­ten. Sva­rar­na har en verk­lig möj­lig­het att på­ver­ka, för vi kom­mer att plan­te­ra träd och kö­pa ar­ma­tu­rer helt en­ligt de svar som gavs i en­kä­ten, sä­ger tf. chef av kom­mun­tek­nik La­ri Sirén.

Även ga­tupla­ner­na för Sto­ra By­vä­gen var fram­lag­da sam­ti­digt med den in­vol­ve­ran­de il­lust­ra­tio­nen. Tek­nis­ka ut­skot­tet god­kän­de pla­ner­na be­träf­fan­de ter­mi­nal­om­rå­det på sitt mö­te den 3 april. Syf­tet är att in­le­da bygg­nads­ar­be­te­na på ter­mi­na­len och ga­tan i ju­ni. Störs­ta de­len av ar­be­tet ge­nom­förs en­ligt pla­ner­na un­der sko­lor­nas som­mar­lov.

VIN­NAN­DE FÖR­SLAG. En­ligt re­sul­ta­tet av en­kä­ten kom­mer den nya buss­ter­mi­na­len att se ut så här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.