Nya stor­dag­hem­met i bild­nings­ut­red­ning­en

I ju­ni får bild­nings­nämn­den i Borgå be­hand­la förs­ta de­len av ut­red­ning­en om bild­nings­nät­ver­ket, den del som hand­lar om lä­get 2020.

Östnyland - - Tisdag - Sti­na Jä­derholM

Ut­red­ning­en om hur bild­nings­nät­ver­ket i Borgå ska se ut i fram­ti­den rul­lar på. I det förs­ta ske­det är det me­ning­en att en lä­ges­be­skriv­ning för 2020 ska bli klar i maj och be­hand­las i bild­nings­nämn­den i ju­ni.

– Det hand­lar om hur bild­nings­nä­tet ser ut 2020, när man be­ak­tar al­la de be­slut som re­dan är gjor­da, sä­ger bild­nings­di­rek­tör Hil­ding Matts­son.

Hit hör till ex­em­pel ba­rack­kost­na­der­na för Hind­hår bild­nings­cent­rum, pa­vil­jong­en i San­näs och ock­så det nya stor­dag­hem­met, som pla­ne­rats väs­ter om ån, vid Guld­list­ga­tan.

– Fast vi i re­gel ut­går från att si­tu­a­tio­nen 2020 ska in­ne­hål­la re­dan fat­ta­de be­slut så gör vi här ett un­dan­tag, sä­ger Matts­son. Peng­ar för dag­hems­byg­get finns pla­ne­ra­de för 2018-2020 och det nya dag­hem­met har en stor in­ver­kan på dag­hems­nä­tet.

Man har ti­di­ga­re dis­ku­te­rat om det nya sto­ra dag­hem­met, med tio barn­grup­per, kun­de va­ra pri­vat, det gjor­de man bland an­nat i sam­band med bud­get­be­hand­ling­en.

– I eko­no­mipla­nen finns det upp­ta­gen som eget byg­ge och egen verk­sam­het, sä­ger Matts­son. Om det blir pri­vat mås­te bå­de byg­gan­det och verk­sam­he­ten va­ra pri­vat.

Foto: KristoF­Fer Åberg

tallBerGa daG­heM. Det nya dag­hem­met i Vår­ber­ga, med åt­ta barn­grup­per, blev fär­digt som­ma­ren 2017. Nu pla­ne­ras ett än­nu stör­re dag­hem på väst­ra åstran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.