Sed­lar in­förs för vård och stöd­tjäns­ter

Sib­bo kom­mun ef­ter­ly­ser nu ser­vice­se­del­pro­du­cen­ter, det vill sä­ja ak­tö­rer som kan stå för vård i hem­met.

Östnyland - - Tisdag - ÖN

Sib­bo kom­mun tar den förs­ta maj i år i an­vänd­ning ser­vice­sed­lar för ord­nan­de av lagstad­gad le­dig­het för när­stå­en­de­vår­da­re el­ler al­ter­na­tivt för skaf­fan­de av stöd­tjäns­ter in­om hem­vår­den.

Den som vill bli ser­vice­se­del­pro­du­cent ska fyl­la in en sär­skild an­sök­nings­blan­kett. An­sök­ning­ar kan läm­nas in året runt. Al­la pro­du­cen­ter som upp­fyl­ler vill­ko­ren och kri­te­ri­er­na i an­sök­nings­blan­ket­ten god­känns som ser­vice­se­del­pro­du­cen­ter. Kom­mu­nen fat­tar be­slu­tet om god­kän­nan­de av ser­vice­pro­du­cen­ten.

Kom­mu­nen för­ut­sät­ter att ser­vice­pro­du­cen­ten re­gi­stre­rar sig i webb­tjäns­ten för ser­vice­sed­lar Vaa­na.fi.

Foto: arKiv/evy NicK­ström

HEMVÅRD. Sib­bo tar i bruk ser­vice­sed­lar från och med den förs­ta maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.