Sjuk­hu­set får ”ge­ril­latjäns­ter”

Det är san­no­likt ett över­sätt­nings­fel som gav ett kri­giskt namn på två tjäns­ter som ska un­der­lät­ta vi­ka­ri­e­si­tu­a­tio­nen på Borgå sjuk­hus.

Östnyland - - Tisdag - ÖN

För att lät­ta på si­tu­a­tio­nen med vi­ka­ri­e­ran­de lä­ka­re på Borgå sjuk­hus går man in för att in­rät­ta två in­ter­na tjäns­ter som man kal­lar ”ge­ril­latjäns­ter”.

I ären­det, som nämn­den för Borgå sjuk­vårds­om­rå­de in­om Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt be­hand­la­de på tors­da­gen, kon­sta­te­rar man att det finns an­led­ning att stär­ka re­serv­per­so­na­len med lä­ka­re in­om ki­rur­gi och an­es­te­si.

Man in­rät­tar där­för två ”ge­ril­latjäns­ter”. Den ena är för spe­ci­a­list­lä­ka­re in­om ki­rur­gin, den and­ra är in­om an­es­te­sin. Vi­ka­ri­e­kost­na­der­na ska in­te öka, på­pe­kar man. Tan­ken är att vi­ka­ri­a­ten ska skö­tas av kva­li­fi­ce­ra­de vi­ka­ri­er.

Ett sam­tal till HNS vi­sar att be­grep­pet ”ge­ril­latjänst” san­no­likt kom­mer från det fins­ka nam­net ”sis­si”. Det svens­ka nam­net ha­de allt­så va­rit kor­rekt om in­te ”sis­si” var en för­kort­ning av ”si­sä­i­nen”, allt­så in­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.