Mi­nikir­lit­tan med rar ko som gäst

Östnyland - - Ledare - ÖN

Bar­nens kul­tur­kväl­lar Mi­ni-Kir­lit­tan i Sö­der­kul­la bib­li­o­tek fort­sät­ter ons­da­gen den 18 april kloc­kan 18 med ett gäst­spel av Te­at­te­ri He­vo­sen­ken­kä som spe­ci­a­li­se­rat sig på att gö­ra pjä­ser för barn. Nu gäs­tar en­semb­len Sib­bo med pjä­sen Mam­ma Mu och Krå­kan som ba­se­rar sig på den po­pu­lä­ra bokse­ri­en om den li­te kons­ti­ga kon, skri­ven av Ju­j­ja och To­mas Wi­es­lan­der.

I den ak­tu­el­la pjä­sen träf­far Mam­ma Mu den ängs­li­ga Krå­kan, som ef­ter många kring­e­likro­kar blir hen­nes hjär­te­vän. Vän­skap är viktigt för oss al­la och i fö­re­ställ­ning­en fun­de­rar man in­ter­ak­tivt, till­sam­mans med barn­publi­ken, kring frå­gor om vän­skap.

Pjä­sen spe­las på svens­ka. Fri­bil­jet­ter fås från bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.