Pi­a­no­vir­tu­o­si­tet att vän­ta på vå­rens sista klassiker

De klas­si­as­ka kon­ser­ter­na fort­sät­ter i Konst­fa­bri­ken på ons­dag med kon­ser­ten Schu­mann & Mäs­tar­pi­a­nis­ten. Det är sam­ti­digt vå­rens sista kon­sert i den om­tyck­ta Klas­si­ker­se­ri­en.

Östnyland - - Ledare - Ön

Lo­jo stads­or­kes­ter un­der led­ning av di­ri­gent Esa He­ik­ki­lä gäs­tar Avan­ti-sa­len till­sam­mans med mäs­ter­li­ga pi­a­nis­ten Ee­ro He­i­no­nen.

Kon­ser­ten öpp­nas med Ro­bert Schu­manns tre­de­la­de Pi­ano­kon­sert a-moll op. 54, kom­po­si­tö­rens en­da pi­ano­kon­sert som hör till ro­man­ti­kens vik­ti­gas­te so­lo­kon­ser­ter. Avslutar gör man med Je­an Si­be­li­usSym­fo­ni nr 7 c-dur op. 105 från 1924, som till struk­tu­ren av­vi­ker från den sed­van­li­ga sym­fonins.

Si­be­li­us sym­fo­ni i en del, som kom att bli hans sista mäs­ter­verk, har lyfts fram som in­te ba­ra 1900-ta­lets ut­an som en höjd­punkt i he­la den sym­fo­nis­ka histo­ri­en. Pi­a­no­so­lis­ten Ee­ro He­i­no­nen, do­cent vid Si­be­li­us-Aka­de­min och pro­fes­sor, har upp­trätt med Je­an Si­be­li­us mu­sik på oli­ka håll i Eu­ro­pa, och han har ock­så spe­lat in al­la Si­be­li­us pi­a­no­verk. Ski­van i frå­ga har väckt myc­ket upp­märk­sam­het även in­ter­na­tio­nellt.

Esa He­ik­ki­lä har lett Lo­jo stads­or­kes­ter se­dan år 2010. Sym­fo­ni­er och sto­ra vo­kal­verk in­går som en vä­sent­lig del av or­kes­terns re­per­to­ar.

Kon­ser­ten räc­ker cir­ka en och en halv tim­me in­klu­si­ve en pa­us på 15 mi­nu­ter. Bil­jet­ter­na kos­tar 25/20 eu­ro och fås i för­köp från lippu.fi samt Konst­fa­bri­kens in­fo, tfn 010231 8200. Kon­ser­ten ar­ran­ge­ras av Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut i sam­ar­be­te med Borgå stads kul­tur- och fri­tids­tjäns­ter.

Foto: KristoF­Fer Åberg

Ve­ran­da. Lo­vi­sa­fo­to­gra­fen Mi­mo­sa Elo stäl­ler ut en se­rie fo­to­gra­fi­er i sil­ver­ge­la­tin på Gum­bo­strand Konst & Form. In­spi­ra­tio­nen har hon fun­nit i släk­tens stu­ga där hon till­bring­at al­la si­na som­rar.

Foto: Kaa­po Kamu

MÄS­terLiG. Pi­a­nis­ten Ee­ro He­i­no­nen i säll­skap med Lo­jo stads­or­kes­ter un­der led­ning av Esa He­ik­ki­lä bju­der på Schu­mann och Si­be­li­us i vå­rens sista kon­sert i Klas­si­ker­se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.