Grupp för en­sam­ma sam­las på Paah­ti­mo

Östnyland - - Ledare - OS­KAR SKOg­BERg

Al­la som stund­vis kän­ner sig en­sam­ma är väl­kom­na till mö­te­na som ord­nas kloc­kan 17 var­je fre­dag.

Di­a­ko­ni­ar­be­ta­re Ul­ri­ka Lindholm-Ne­no­nen vid Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling sä­ger att hon in­te vill sät­ta upp någ­ra grän­ser för vem som kan del­ta.

– Det kan hand­la om män­ni­skor i al­la livs­si­tu­a­tio­ner, den ge­men­sam­ma näm­na­ren är att man kän­ner sig en­sam och vill ha nå­gon att pra­ta med. Pro­gram­met hand­lar för det mesta om sam­tal un­der fria for­mer. Att kom­ma till Paah­ti­mo på ett glas el­ler en kopp kaf­fe kan va­ra en bra av­slut­ning på ar­bets­vec­kan.

Grup­pen är tills­vi­da­re gans­ka li­ten, an­ta­let del­ta­ga­re bru­kar va­ri­e­ra mel­lan någ­ra styc­ken till knappt tio. Lindholm-Ne­no­nen sä­ger att hon gär­na tar emot hjälp om nå­gon vill del­ta i ar­range­mang­en, det ock­så finns näm­li­gen ock­så pla­ner på pro­gram.

– Jag har fått öns­ke­mål om att vi kun­de ord­na nå­gon typ av mu­sik­kväll till­sam­mans med en tru­ba­dur och ock­så att vi kun­de gö­ra en ut­flykt till­sam­man med grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.