In­for­ma­tions­kväll om can­cer

Östnyland - - Ledare - ÖN

25-års­ju­bi­le­ran­de Lo­vi­sa­nej­dens svens­ka can­cer­för­e­ning ord­nar tis­da­gen den 24 april kloc­kan 17.30 ett in­for­ma­tions­mö­te för per­so­ner som ny­li­gen fått en can­cer­di­a­gnos, samt för de­ras an­hö­ri­ga el­ler and­ra när­stå­en­de.

För­e­ning­en har bju­dit in verk­sam­hets­le­da­re Inge-Brit Bark­holt, som in­for­me­rar om verk­sam­he­ten på Söd­ra Fin­lands can­cer­för­e­ning och om vil­ka oli­ka stöd­for­mer som finns att få. Dess­utom ska råd­giv­nings­skö­ta­re Sa­tu Fors­ström be­rät­ta om sitt jobb på Can­cerkli­ni­ken. Platsen är Kom­pan­jon­skaps­hu­set Hör­nan, Si­be­li­us­ga­tan 3 i Lo­vi­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.