Tju­go år och fö­re­det­ting

Östnyland - - Redaktionen Väljer - Malin.slotte@ksf­me­dia.fi

■■I■des­sa■Youtu­be-■och■Net­flix­ti­der■är■det■en■ut­ma­ning■för■tv-bo­la­gen■att■fånga■den■unga■publi­ken.■Var­je■pub­lic■se­ri­ve-bo­lags■vå­ta■dröm■är■att■lyc­kas■hug­ga■rakt■i■ en■guld­å­der■som■NRK■gjor­de■med■ Skam.■

Även■Yle■har■med■#lo­ve­mil­la, Se­ka­i­sin och■Nört­ti: Dra­gon­slay­er666■lyc­kats■ta■fram■se­ri­er■som■ gått■hem■hos■sin■mål­grupp.

Nu■gör■bo­la­get■ett■nytt■för­sök■ med■ ung­doms­se­ri­en■ HasBeen som■är■för­lagd■till■mu­sik­värl­den.■ Be­ställ­ning­en■gick■till■re­gis­sö­ren■ Os­ka­ri Si­po­la■(Elo­kuu, Ol­laan va­pai­ta)■som■även■skri­vit■ma­nus■till­sam­mans■med■hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren■Jo­han­nes Brot­he­rus■(Be­to­niyö, Ol­laan va­pai­ta)■som■lämp­ligt■ nog■för­u­tom■skå­de­spe­la­re■även■är■ sång­a­re.

Re­sul­ta­tet■är■en■tio­de­lad■webb­se­rie■i■kor­ta■kvart­stim­mes­av­snitt.■ Brot­he­rus■spe­lar■Niklas,■en■tju­go­å­ring■som■re­dan■är■en■fö­re­det­ting■ef­ter■att■ha■va­rit■barn­popstjär­na■som■fjor­ton­å­ring■(Niklas■ den■yng­re■spe­las■för■öv­rigt■av■Brot­he­rus■lil­le­bror■Amos).■Nu■han­kar■ sig■Niklas■fram■på■strör­ol­ler■som■ skå­de­spe­la­re,■en■kar­riär■som■går■ trögt.

Som■Niklas■bäs­ta■vän■ses■Sal­la■(Mi­mo­sa Wil­la­mo),■en■låt­skri­va­re■som■bör­jar■trött­na■på■att■le­ve­re­ra■ma­te­ri­al■åt■and­ra■ar­tis­ter.■ Det■le­der■till■att■Niklas■och■Sal­la■ bil­dar■en■duo,■och■ef­ter■en■nå­got■ lång■upp­takt■får■vi■se■dem■för­sö­ka■slå■ige­nom.

Det■rör■sig■om■en■hu­mo­ris­tisk■ se­rie■med■drag■av■bransch­sa­tir.■ För­u­tom■om■mu­sik­bran­schen■är■ de■so­ci­a­la■me­di­er­na■och■mo­bil­te­le­fo­nen■högst■när­va­ran­de■–■Niklas■flick­vän■Li­se■(So­fia Ara­so­la,■Sa­la­tut elä­mät)■är■ex­em­pel­vis■vlog­ga­re.■Det■är■ock­så■wan­na­be­kän­dis­mil­jö­er­na■som■gör■den■här■se­ri­en,■ lik­som■nö­jet■att■se■kän­di­sar■i■ca- me­o­rol­ler■–■ex­em­pel­vis■ar­tis­ter­na■ An­na Abreu■och■Art­tu Lin­de­man.■ An­nars■byg­ger■se­ri­en■på■sam­spe­let■ mel­lan■ Brot­he­rus■ och■ Wil­la­mo■där■det■är■den■se­na­re■som■ stjäl■sho­wen■med■sin■coo­la■när­va­ro■och■mör­ka■ka­ris­ma.■V-or­det■an­vänds■näs­tan■pro­vo­ka­tivt■of­ta,■up­pen­bart■av­sikt­ligt.■Vad■bransch­sa­ti­rer■be­träf­far■har■det■gjorts■vas­sa­re■och■ro­li­ga­re■så­da­na.■En■del■ori­gi­nal­mu­sik■in­går,■och■den■är■näs­tan■den■mest■träf­fan­de■sa­ti­ren. En■ and­ra■ sä­song■ är■ på■ gång■ och■kom­mer■att■lan­se­ras■un­der■ det■här■året.■Se­ri­en■finns■på■Are­nan■och■vi­sas■i■sin■hel­het■i■Yle■TV2■ tisdag■kväll.

MALIn SLoTTE

Si­po­la/Yle Foto: os­ka­ri

Ungdomsserie. Mi­mo­sa Wil­la­mo och Jo­han­nes Brot­he­rus är vän­ner­na som bil­dar en duo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.