Jord­bruks­stöd:

Ut­an stöd skul­le det in­te fin­nas nå­got jord­bruk i Fin­land

Östnyland - - Tisdag - JAN­NI­KA LIN­DÉN 020 756 9627 jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

Jord­bru­ket och lands­byg­den i Fin­land fick 1988 mil­jo­ner eu­ro, näs­tan två mil­jar­der, i stöd i fjol. Den störs­ta de­len var stöd för jord­bruk. För­u­tom stöd för di­rekt pro­duk­tion be­ta­la­des ock­så ut stöd till oli­ka pro­jekt och åt­gär­der in­om lant­bru­ket.

Thomas An­tas är ord­fö­ran­de för Svens­ka lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas central­för­bund (SLC) i Ny­land. Han kon­sta­te­rar att stö­den är en för­ut­sätt­ning för att det ska fin­nas en mat­pro­duk­tion i Fin­land.

– Pro­duk­tions­kost­na­der­na är höga i Fin­land och pri­ser­na lå­ga. Ut­an stöd skul­le jord­bru­ket gå på mi­nus, sä­ger An­tas.

En del av lant­bygds­stö­det be­ta­las med EU-me­del och en del med na­tio­nel­la me­del. Stö­den för­de­lar sig så att de söd­ra de­lar­na av Fin­land får me­ra EU-stöd me­dan de nor­ra de­lar­na får me­ra na­tio­nel­la stöd­peng­ar.

Det är sto­ra peng­ar det hand­lar om.

– Det fins­ka jord­bru­ket är det mest stöd­be­ro­en­de i EU. Det stöd vi får i Fin­land mot­sva­rar än­då ge­nom­snit­tet på de stöd som EU be­ta­lar per hek­tar, sä­ger An­tas.

För pro­duk­tion

Lant­bruks­stö­det be­ta­las år­li­gen ut­i­från are­al, nä­ring och om­fatt­ning och har ingen­ting med lant­bru­ka­rens egen eko­no­mis­ka si­tu­a­tion att gö­ra.

– Stö­det be­ta­las in­te åt nå­gon ut­an för nå­got man gör. Tan­ken är att sub­ven­tio­ne­ra mat­pro­duk­tio­nen. Man får in­te stöd för att man har för li­te peng­ar, det är ing­et so­ci­al­bi­drag, be­to­nar An­tas.

Jord­bruks­stö­den gör det möj­ligt att ha en egen mat­pro­duk­tion i Fin­land. Det är än­då in­te en­bart po­si­tivt med ett så­dant stöd­sy­stem som vi har nu, an­ser An­tas.

– Stö­den ger en viss bas­trygg­het, men i och med att pri­ser­na är så lå­ga som de är med vårt sy­stem så finns det ing­en möj­lig­het för den en­skil­da jord­bru­ka­ren att hö­ja si­na in­koms­ter. Det kan man till ex­em­pel gö­ra om man kan för­hand­la om pri­ser för det man pro­du­ce­rar.

– Stö­den är ock­så en po­li­tisk risk. De kan ta slut med ett klubb­slag på ett mö­te i Brys­sel.

In­nan Fin­land gick med i EU var mark­na­den me­ra skyd­dad. Man för­hand­la­de om pri­ser­na och ga­ran­te­ra­des ett visst pris på en va­ra. Ex­port­stöd be­ta­la­des.

– Lant­bru­ket stöd­des då ock­så, men på ett an­nat sätt.

In­te lön­samt

I dag är det in­te sär­skilt lö­nan­de att va­ra jord­bru­ka­re i Fin­land. Man ta­lar om en lön­sam­hetsko­ef­fi­ci­ent in­om jord­bru­ket. När man dra­git av ut­gif­ter­na från in­täk­ter­na ska det som blir kvar räc­ka till lön och av­kast­ning på ka­pi­ta­let. Då är ko­ef­fi­ci­en­ten 1.

– Med en ko­ef­fi­ci­ent på 1 får man be­talt för sitt ar­be­te och bun­det ka­pi­tal, men fö­re­ta­get gör ing­en vinst och man kan in­te ut­veck­la verk­sam­he­ten. 2016 var ko­ef­fi­ci­en­ten för spann­måls­od­lig i Fin­land 0,03. Det be­ty­der i prak­ti­ken att folk job­bar gra­tis, sä­ger An­tas.

Ti­di­ga­re har mjölk­pro­duk­tion va­rit den nä­rings­gren som va­rit mest lön­sam i Fin­land, men ef­ter de se­nas­te åren med den politik EU fört mot Ryss­land med ex­port­stopp som följd är det in­te läng­re så.

– År 2010 ex­por­te­ra­des 509 ki­lo ost från Fin­land. I fjol var vi ne­re vid 13 mil­jo­ner ki­lo, kon­sta­te­rar An­tas.

Själv skul­le Thomas An­tas, och många med ho­nom, gär­na se en ut­veck­ling mot att jord­bru­ket in­te skul­le va­ra så be­ro­en­de av stöd. Men den så­dan ut­veck­ling sker in­te över en natt. Ex­por­ten kun­de va­ra en väg mot ett stör­re obe­ro­en­de in­om jord­bru­ket i Fin­land.

– Vi be­hö­ver lä­ra oss att tän­ka på ett an­nat sätt när det gäl­ler ex­port. Det man ex­por­te­rar ska va­ra pri­ma va­ra, och det finns myc­ket som Fin­land har att er­bju­da, sä­ger An­tas och ger hav­re och eko­lo­giskt od­la­de pro­duk­ter som ex­em­pel.

– Fin­land är värl­dens störs­ta ex­por­tör av hav­re. Var tred­je ki­lo hav­re som går över en gräns nå­gon­stans kom­mer från Fin­land.

Thomas an­tas ser än­då en ljus­ning.

– Jag tyc­ker att vi hål­ler på att lä­ra oss.

Till dess är jord- och lant­bru­ket be­ro­en­de av stöd.

Foto: KristoF­Fer Åberg

Med stöd. Jord­bru­ket i Fin­land är be­ro­en­de av stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.