Sto­ra pla­ner:

Va­ja Fin­land ökar pro­duk­tio­nen av ke­ra­mik i Borgå

Östnyland - - Tisdag - TEXT: OS­KAR SKOG­BERG os­kar.skog­berg@ksf­me­dia.fi

– Den här ma­ski­nen för med sig en vik­tig för­änd­ring, sä­ger Va­ja Fin­lands pro­dukt­ut­veck­lings­chef Fred Ow­ren när han stan­nar vid ett av fö­re­ta­gets ny­för­värv.

Det hand­lar om en rol­ler­ma­skin med vil­ken man kan for­ma bland an­nat kop­par och fat ur fast le­ra.

– Hit­tills har vi hand­gju­tit al­la fö­re­mål med fly­tan­de le­ra och till ex­em­pel för kan­nor­na och vår skål med lock är hand­gjut­ning fort­fa­ran­de den en­da möj­li­ga metoden. Men för and­ra fö­re­mål ger rol­ler­ma­ski­nen oss möj­lig­he­ten att öka pro­duk­tio­nen ut­an att det på­ver­kar fö­re­må­lens ut­se­en­de, sä­ger Ow­ren.

Att ex­pan­de­ra har bli­vit ak­tu­ellt då Va­ja Fin­land pro­duk­ter bli­vit mer kän­da och ef­ter­frå­gan ökat. När man i dag går runt på den drygt tu­sen kvadrat­me­ter sto­ra fa­bri­ken är det svårt att tro att allt bör­ja­de i en bod på Ow­rens och hans fru Hen­na Lam­bergs bak­gård i Lo­vi­sa för un­ge­fär sju år se­dan.

As­so­cie­ras med kva­li­tet

Att in­le­da ke­ra­mik­till­verk­ning med det ut­tryck­li­ga må­let att hål­la pro­duk­tio­nen i Fin­land har in­te va­rit en­kelt. Den prak­tis­ka kun­ska­pen om fram­ställ­ning­en har vis­ser­li­gen fun­nits in­om bo­la­get än­da från bör­jan ef­tersom bå­de Ow­ren och Lam­berg har sin bak­grund på Ara­bia: hon ar­be­ta­de med de­kor­ut­veck­ling och han var fö­re­ta­gets sista mo­dell­mäs­ta­re. Men för att in­le­da pro­duk­tion be­hövs peng­ar och att över­ty­ga fi­nan­siä­rer­na var in­led­nings­vis svårt.

– Då vi bör­ja­de le­ta ef­ter fi­nan­sie­ring fick vi of­ta frå­gan om var­för vi vil­le till­ver­ka pro­duk­ter­na i Fin­land då den all­män­na tren­den gick mot att fö­re­ta­gen flyt­ta­de bort sin pro­duk­tion. Men nu på se­na­re tid då all­män­he­ten bli­vit mer in­tres­se­rad av frå­gor som etik och trans­pa­rens har det rentav bli­vit en styr­ka att vi är en in­hemsk till­ver­ka­re, bå­de ur fi­nan­siä­rer­nas och kun­der­nas syn­vin­kel, sä­ger Ow­ren.

Lam­berg tilläg­ger att man dess­utom i många län­der, in­te minst i Ja­pan, as­so­ci­e­rar Fin­land med kva­li­tet. Det lo­var gott då man så små­ning­om kom­mer att bör­ja sat­sa på ex­port. Hit­tills är än­då fo­kus sta­digt ställt på den in­hems­ka mark­na­den.

– Vå­ra pro­duk­ter finns till sa­lu via Fin­nish De­sign Shop på nä­tet, Stock­mann har en del av vårt sor­ti­ment lik­som även en del mind­re de­sign­bu­ti­ker run­tom i lan­det. De­sign De­li i Borgå är en av dem, sä­ger Lam­berg.

– Men en stor del av till­verk­ning­en görs för fö­re­tag som an­vän­der pro­duk­ter­na som fö­re­tags­gå­vor, sä­ger Ow­ren.

För­u­tom sin eg­na ic­ke namn­giv­na kol­lek­tion har Va­ja Fin­land även till­ver­kat för and­ra de­sig­ners. Till ex­em­pel på re­stau­rang Finn­jä­vel, ett tvåå­rigt pro­jekt som ny­li­gen av­slu­ta­des, fick be­sö­kar­na äta på tall­ri­kar pro­du­ce­ra­de på Va­ja Fin­land.

– Atel­jé So­ta­maa ha­de de­sig­nat över hund­ra fö­re­mål för re­stau­rang­en och tall­ri­kar­na var ett av dem. Vi har ock­så till­ver­kat en ke­ra­mik­få­gel för Ar­tek de­sig­nad av Jop­su Ramu. Hon kom­mer hit till fa­bri­ken för att de­ko­re­ra dem, sä­ger Ow­ren.

– Vår mål­sätt­ning är att ha fo­kus på vår egen kol­lek­tion men vi vill ock­så ge ut­om­stå­en­de de­sig­ner möj­lig­he­ten att an­vän­da ke­ra­mik i si­na ska­pel­ser, sä­ger Lam­berg.

Ny­an­ställ­ning­ar

För­u­tom de nya pro­duk­tions­me­to­der­na är en an­nan ny­het på Va­ja Fin­land att man kom­mer att öpp­na en ut­ställ­nings­lo­kal med till­hö­ran­de bu­tik i sam­band med fa­bri­ken. Det är In­ke­ri Aal­tia som stu­de­rat form­giv­ning som pla­ne­rat lo­ka­lens lay­out. Hon är en av fö­re­ta­gets ny­an­ställ­ning­ar.

– Två nya an­ställ­da kom­mer ock­så att bör­ja ar­be­ta på pro­duk­tio­nen i april till­sam­mans med Sa­ri Ku­u­si­saa­ri, Mai­sa Hal­me­to­ja och Li­sa SvenskArmstrong. Dess­utom ar­be­tar Han­nu Kau­nis­mä­ki hos oss som mo­dell­mäs­ta­re på del­tid. Han job­ba­de på Ara­bia i fyr­tio år, sä­ger Lam­berg.

Hon tilläg­ger att fö­re­ta­get dess­utom har en sty­rel­se med proffs på för­sälj­ning, mark­nads­fö­ring och eko­no­mi.

– Det här har va­rit väl­digt viktigt för att vi har kun­nat ut­veck­las.

FOTO: KRISTOF­FER Åberg kristof­fer.aberg@ksf­me­dia.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.