Hux flux, båt­sä­song­en är här for­ta­re än du anar

Små­båtsä­gar­na har än­nu in­te vak­nat till liv men Niclas Matts­son, hamn­värd vid Lo­vi­sa gäst­hamn, räk­nar med en liv­lig som­mar vid Skepps­bron.

Östnyland - - Tisdag - PE­IK HEN­RICH­SON re­dak­tion@ost­ny­land.fi

För­u­tom bil­li­ga pri­ser för båt­plat­ser­na kan Skepps­bron i Lo­vi­sa loc­ka med ett lugn som man knap­past fin­ner i många and­ra stä­der i Öst­ny­land.

– Vi har märkt att lug­net i Lo­vi­sa är ett trumf­kort, sä­ger hamn­värd Niclas Matts­son som skött om gäst­ham­nen i cir­ka tju­go år. Det märks spe­ci­ellt bra un­der de hek­tis­ka havs­da­gar­na i Kot­ka där­i­från många up­pen­bar­li­gen flyr lar­met till lil­la Lo­vi­sa.

– Lo­vi­sa är ju in­te som Ibi­za pre­cis, ut­an hit sö­ker sig många barn­fa­mil­jer och pen­sio­nä­rer. Här är stä­dat, små­ska­ligt och nä­ra till cent­rum.

Den and­ra sto­ra be­sö­kar­top­pen i gäst­ham­nen är för­stås Small Ships´Ra­ce. Men även eve­ne­mang­et Lo­vi­sa hi­sto­ris­ka hus har gett ett väl­kom­met till­skott.

– Det var en lot­to­vinst för oss kring Skepps­bron att Lo­vi­sa hi­sto­ris­ka hus nu för ti­den har en eta­ble­rad tid i slu­tet av au­gusti, vil­ket ock­så har för­längt vår båt­sä­song, sä­ger Matts­son.

Ti­di­ga­re var det rätt så dött i au­gusti men tack va­re Hi­sto­ris­ka hus­da­gar­na är au­gusti ock­så en fin som­mar­må­nad.

Fler gäs­ter på grund av mudd­ring­en

För när­va­ran­de finns det cir­ka 60 båt­plat­ser vid Skepps­bron, och an­ta­let båt­gäs­ter vän­tas öka de när­mas­te åren som en följd av de in­ve­ste­ring­ar Lo­vi­sa stad för någ­ra år se­dan gjor­de i gäst­ham­nen.

– Nu har dju­pet mudd­rats till 2,7 me­ter, och vi mär­ker att Lo­vi­sa bör­jar bli allt in­tres­san­ta­re även för li­te stör­re bå­tar, sä­ger Niclas Matts­son. Det var en be­ty­dan­de in­ve­ste­ring, men nu kan ock­så se­gel­bå­tar­na lätt ta sig in till gäst­ham­nen.

I prak­ti­ken är det sta­den som skö­ter om al­la in­ve­ste­ring­ar på om­rå­det. Om cir­ka tio år blir det för­mod­li­gen igen dags att mudd­ra upp om­rå­det kring gäst­ham­nen.

För när­va­ran­de syns inga båt­gäs­ter i gäst­ham­nen, där isen än­nu lig­ger, och nå­gon stor rus­ning är in­te hel­ler att vän­ta de när­mas­te vec­kor­na.

– Det bru­kar va­ra väl­digt lugnt här vec­kor­na fö­re mid­som­ma­ren, sä­ger Matts­son. Se­dan har vi hög­sä­song i 6-7 vec­kor, fram till skol­star­ten.

Li­te mer liv kan man re­dan se på Café- och re­stau­rang Skepps­bron där Lin­da Holm­berg står och säl­jer bå­de mat och dryck. Fle­ra orts­bor har un­der den so­li­ga lör­da­gen sökt sig till ute­ser­ve­ring­en.

– En an­nan för­del med små­sta­den Lo­vi­sa är att de fles­ta kän­ner varand­ra, sä­ger Niclas Matts­son. Får nå­gon till ex­em­pel pro­blem med sin båt så är det all­tid nå­gon som kan hjäl­pa.

Lo­ja­la båt­gäs­ter

Hamn­vär­den Niclas Matts­son är själv ing­en stor sjö­fa­ra­re, ut­an job- bar vin­ter­tid som lä­ra­re och på som­ma­ren som fö­re­ta­ga­re på ham­nen som sta­den äger. Hans upp­gift är att se till att allt lö­per smi­digt och att ham­nen är i snyggt skick. Bland Lo­vi­sa­bor­na är Matt­son ock­så känd som fot­bollsträ­na­re och ord­fö­ran­de i den lo­ka­la fot­bolls­klub­ben.

– Sam­ar­be­tet med sta­den har all­tid fun­ge­rat bra. Ett ex­em­pel är ba­stu­bygg­na­den som upp­för­des för någ­ra år se­dan.

All­de­les in­vid Sjö­fartsmu­se­et vid Skepps­bron finns en rätt så ny röd trä­bygg­nad där båt­gäs­ter­na för 18 eu­ro per dygn kan tvät­ta sig, ba­da ba­stu och an­vän­da sig av ett kök.

– Här har vi två ba­stur i sam­ma bygg­nad, be­rät­tar Matt­son stolt. En för kvin­nor och en för män. Och på någ­ra me­ters av­stånd finns fle­ra re­stau­rang­er.

Lo­vi­sa gäst­hamn bru­kar nu­me­ra ha cir­ka 1300 gäs­ter per som­mar, och de fles­ta av dem är lo­ja­la be­sö­ka­re som kom­mer oav­sett väd­ret.

– Det är ju en för­del med da­gens fi­na bå­tar att någ­ra regnsku­rar knap­past får allt­för många båt­gäs­ter att stan­na hem­ma, sä­ger Niclas Matts­son. Un­der en rik­tigt reg­nig som­mar kan vi se ett bort­fall på ett par hund­ra gäs­ter, och för­stås mins­kad ben­sin­för­sälj­ning, men de fles­ta kom­mer nog oav­sett väd­ret.

Foto: KristoF­Fer Åberg

Båt­upp­lag. Sak­ta Far­ten. Han­nu Ri­mai­la fix­ar på sin se­gel­båt Hux Flux.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.