Borgå är stark och livs­kraf­tig

God sys­sel­sätt­ningsni­vå, bra ut­veck­ling av till­gång­en på ar­bets­plat­ser och en bra för­sörj­nings­kvot pla­ce­rar Borgå i topp när det hand­lar om kon­kur­rens­kraft och livs­kraft bland de störs­ta stä­der­na i lan­det. Be­folk­nings­ut­veck­ling­en är det störs­ta oros­mo­ment

Östnyland - - Tisdag - STI­NA JÄ­DERHOLM 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Borgå pla­ce­ras på and­ra plats i en jäm­fö­rel­se mel­lan lan­dets 21 störs­ta stä­der.

I stads­hu­set oro­ar sig di­rek­tö­rer­na än­då för in­vånar­ta­let, som in­te väx­er en­ligt för­vän­tan. Men fors­ka­re Ti­mo Aro, som gjort stads­jäm­fö­rel­sen, tror att Borgå är en av vin­nar­na. Folk flyt­tar hit.

En ny jäm­fö­rel­se mel­lan de 21 störs­ta or­ter­na i lan­det pla­ce­rar Borgå, som är minst av de 21, på na­tio­nell topp­ni­vå. När man ser till livs­kraf­ten finns Borgå på and­ra plats, ge­nast ef­ter Helsing­fors.

– Vår höga sys­sel­sätt­nings­grad, vår lå­ga ar­bets­lös­het och den ut­märk­ta eko­no­mis­ka för­sörj­nings­kvo­ten är vå­ra trumf­kort, sä­ger stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­la.

Jäm­fö­rel­sen gjor­des med siff­ror från 2010 till 2016.

To­talt har kon­sul­ter­na Ti­mo Aro och Rasmus Aro grans­kat tret­tio oli­ka va­ri­ab­ler. Det hand­lar ock­så bland an­nat om me­de­lin­koms­ter, ut­bild­ning, sjuk­doms­be­nä­gen­het, in­vand­ring och stat­san­de­lar.

Trend­brott

Uju­la och bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Fre­drick von Schoultz vill än­då in­te ba­ra slå sig för brös­tet och tro att det nu ba­ra gäl­ler att hål­la sig kvar på den in­slag­na vägen. Nu är det i stäl­let viktigt att se till att de go­da re­sul­ta­ten in­te ur­vatt­nas.

Be­folk­nings­till­väx­ten, el­ler bris­ten på en så­dan, är det störs­ta oros­mo­men­tet. Se­dan Borgå som­ma­ren 2015 nåd­de grän­sen på 50 000 in­vå­na­re har in­te myc­ket hänt. En­ligt Sta­tistik­cen­tra­lens se­nas­te upp­gif­ter har Borgå 50 220 in­vå­na­re. Det blir en låg till­växt­pro­cent och vis­sa må­na­der och år har be­folk­ning­en rentav mins­kat.

– Vi har hit­tills ta­git in­flytt­ning­en och be­folk­nings­till­väx­ten som allt­för själv­klar, sä­ger Uju­la. Nu ser vi ett trend­brott.

– Om vi tit­tar på de and­ra tju­go stä­der­na är det helt klart. De som har en re­la­tivt stor in­flytt­ning och sam­ti­digt en yng­re be­folk­nings­struk­tur är de som kla­rar sig bäst.

Skat­te­sat­sen

Hur loc­kar man bäst nya in­vå­na­re? Stads­di­rek­tör Uju­la mot­sä­ger sig själv.

– Om vi i fram­ti­den mås­te hö­ja skat­te­sat­sen, till ex­em­pel så att den lig­ger på tre pro­cen­ten­he­ter över skat­te­sat­sen i Helsing­fors på­ver­kar det ga­ran­te­rat in­tres­set för att flyt­ta till Borgå.

– Forsk­ning har vi­sat att skat­te­sat­sen in­te har så stor be­ty­del­se när man väl­jer ny bo­sätt­nings­ort. Det hand­lar mer om en sum­ma av många oli­ka de­lar. En trygg miljö har stor be­ty­del­se, hur nä­ra det är till kul­tur- och id­rotts­ser­vice och, så här nä­ra hu­vud­stads­re­gi­o­nen, ock­så om hur snabbt och tryggt man kan pend­la till sin ar­bets­plats, till­läg­ger han.

Uju­la tror in­te att så­da­na de­tal­jer som mög­li­ga sko­lor el­ler allt­för sto­ra grup­per i sko­la och dag­hem är av av­gö­ran­de be­ty­del­se.

– Och vi kom­mer ald­rig att kun­na in­ve­ste­ra så myc­ket som in­vå­nar­na vill.

Inga stör­re hot

Ti­mo Aro har fors­kat i flytt­rö­rel­ser och i kom­mu­n­ut­veck­ling i ti­o­tals år. Han ser in­te sto­ra hot­bil­der för Borgå.

– Jag tror att flytt­rö­rel­sen in­om lan­det ökar nu när sys­sel­sätt­nings­lä­get blir bätt­re. Då är Borgå en loc­kan­de ort, bå­de för dem som flyt­tar ut från hu­vud­stads­re­gi­o­nen och för dem som flyt­tar från Kym­mene­da­len och Kot­ka närmare met­ro­po­len.

– Borgå är stark på så många oli­ka om­rå­den.

Aro om­beds än­då de­fi­ni­e­ra Borgås svag­he­ter.

– Borgå är kanske li­tet svår­till­gäng­lig, bland an­nat på grund av två­språ­kig­he­ten. Dess­utom är sta­den rätt så li­ten.

– Sta­den har ing­en spår­för­bin­del­se och in­te hel­ler någ­ra hög­sko­lor, det mins­kar en del på at­trak­tions­vär­det.

Foto: KristoF­Fer Åberg/Mostphotos

BORGÅ VI­SAR SI­NA MUSK­LER. Go­da re­sul­tat på de fles­ta om­rå­den ger Borgå stad en andra­pla­ce­ring, ef­ter Helsing­fors, i kam­pen om mest livs­kraf­tig stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.