Jord- och skogs­bruks­ut­skot­tet vill åt skar­ven med lagänd­ring

Riks­da­gens jord- och skogs­bruks­ut­skott fö­re­slår att skydds­jakt på stor­skarv och vit­kin­dad gås ska kun­na be­dri­vas in­om ra­men för na­tur­vårds­la­gen.

Östnyland - - News - SPT-MikaEl PiiPPo

Stor­skar­ven är för till­fäl­let frid­lyst i Fin­land, men hur länge till? Frå­gan om skar­vens frid­lys­ning seg­la­de upp igen när riks­da­gens jor­doch skogs­bruks­ut­skott be­hand­la­de en pro­po­si­tion om en änd­ring av jakt­la­gen.

Pro­po­si­tio­nen gäll­de egent­li­gen ka­jans sta­tus som frid­lyst få­gel men i sitt be­tän­kan­de tar ut­skot­tet ock­så ställ­ning för att skydds­jakt på vit­kin­dad gås och skarv ska kun­na be­dri­vas in­om ra­men för na­tur­vårds­la­gen, och på­pe­kar dess­utom att det bör­jar bli bråt­tom med änd­ring­ar i re­gel­ver­ket.

Svens­ka folk­par­ti­ets riks­dags­le­da­mö­ter Mi­kae­la Ny­lan­der och Jo­a­kim Strand ap­plå­de­rar ut­skot­tets be­tän­kan­de och upp­ma­nar re­ge­ring­en till rap­pa tag i skarv­frå­gan.

– För att rå­da bot på skarv­pro­ble­men för­ut­sät­ter jag att vi får en änd­ring i skar­vens skydds­sta­tus så snart som möj­ligt och att re­ge­ring­en nu vi­sar sam­ma en­tu­si­asm vad gäl­ler skar­ven som den har vi­sat ka­jan, skri­ver Mi­kae­la Ny­lan­der i ett press­med­de­lan­de.

– Jag hop­pas verk­li­gen att re­ge­ring­en så snabbt som möj­ligt skri­der till åt­gär­der så att be­stäm­mel­ser­na om frid­lys­ning av skarv kan upp­hä­vas. Man kan in­te nog be­to­na de pro­blem som de här fåg­lar­na, och även säl, in­ne­bär för så­väl yr­kes­fis­ka­re som be­folk­ning­en längs den ös­ter­bott­nis­ka kus­ten, sä­ger Va­sa­bon Jo­a­kim Strand i sam­ma press­med­de­lan­de.

snab­ba­re be­sluts­pro­cess på öns­ke­lis­tan

Riks­dags­le­da­mot Mats Nylund från Pe­der­sö­re är SFP:s re­pre­sen­tant i jord- och skogs­bruks­ut­skot­tet. Han kon­sta­te­rar att änd­ring­en ut­skot­tet fö­re­slår fram­för allt skul­le för­snab­ba till­stånds­pro­ces­sen för skydds­jakt av skarv.

Skar­v­jakt är för till­fäl­let tillå­tet med un­dan­tags­till­stånd från nä­rings­tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len i Egent­li­ga Fin­land, men en­ligt Nylund fun­ge­rar det nu­va­ran­de sy­ste­met in­te över hu­vud ta­get.

– An­sök­ning­ar­na om att få de­ci­me­ra skarv­be­stån­det lig­ger kvar hur länge som helst på NTM-cen- tra­len i Egent­li­ga Fin­land. Det finns an­sök­ning­ar som le­gat där i 20 må­na­der, sä­ger Mats Nylund till SPT.

– Jord- och skogs­bruks­ut­skot­tets för­slag skul­le be­ty­da att man lät­tar på kri­te­ri­er­na för att be­vil­ja till­stånd, vil­ket skul­le för­snab­ba pro­ces­sen.

Nylund på­pe­kar att stor­skar­ven skyd­das av Eu­ro­pe­is­ka Uni­o­nens få­gel­di­rek­tiv och att en to­tal av­veck­ling av få­gelns skydds­sta­tus där­för in­te är möj­lig att ge­nom­fö­ra på na­tio­nell ni­vå.

Som­ma­ren 2017 fanns det un­ge­fär 25 750 häc­kan­de stor­skarv­par i Fin­land, en­ligt upp­skatt­ning­ar från Fin­lands mil­jö­cen­tral. De störs­ta skarv­ko­lo­ni­er­na fanns i Nys­tad och När­pes.

Foto: arkiv/nina ahtola

HET FRÅ­Ga. Skydds­jakt på skarv kan bli möj­ligt om la­gen änd­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.