Kon­sert­tur­né: Vis­skep­pet gäs­tar den öst­ny­länds­ka skär­går­den

Kon­sert­tur­nén Vis­skep­pet läg­ger ock­så i som­mar till på oli­ka håll i öst­ra Ny­land. Pre­cis som ti­di­ga­re lyf­ter man fram hav, kär­lek och som­mar i mu­si­ken.

Östnyland - - News - Pet­ra Lind 020 756 9637, pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

I år blir det fjär­de som­ma­ren som vis­kvar­tet­ten Emi­lie Adolfs­son, Stel­la Jo­nas­son, Camilla Wik­s­tén-Rönn­bac­ka och Dan Rönn­bac­ka tur­ne­rar i re­gi­o­nen på te­mat ”ett skepp las­tat med vi­sor”.

– Vi fort­sät­ter på te­mat skär­gård och som­mar, sä­gerE­mi­lie Adolfs­son. Men i år bju­der vi publi­ken på li­te me­ra egen mu­sik och fle­ra ny­skriv­na lå­tar.

I låt­va­len har kvar­tet­ten ock­så valt att be­to­na det öst­ny­länds­ka. Det finns fle­ra starkt lokal­förank­ra­de lå­tar på re­per­to­a­ren, till ex­em­pel Bal­la­den om Isak Lil­le­berg som skrevs för­ra som­ma­ren.

Emi­lie Adolfs­son står bakom me­lo­din till Stel­la Jo­nas­sons sorg­mo­di­ga be­rät­tel­se om den unge Pör­tö­fis­ka­ren Isak Lil­le­berg som rå­ka­de ut för en storm på väg hem från fis­ke­tu­ren och drunk­na­de. Det här var 1838 och utö­ver bal­la­den skri­ven till hans min­ne är han ock­så ihåg­kom­men med ett kors som res­tes ute på Pör­tö.

Publi­ken får ock­så hö­ra klas­si­kern Vin­den drar som ock­så den har en stark kopp­ling till byg­den. Det var Carl Bore­ni­us som 1868 skrev vi­san då han seg­la­de ut med s/y Rakkaus från Ham­mars. Se­na­re ar­ran­ge­ra­de Ot­to An­ders­son lå­ten för blan­dad kör, me­dan vis­kvar­tet­ten har i sin tur ska­pat ett nytt och fräscht ar­range­mang till skep­pet som ”drar bort till fjär­ran land”.

Mor­gon­vi­sa, ock­så be­kant som Mor­go­nen ljus­nar, är yt­ter­li­ga­re en folk­kär vi­sa med öst­ny­ländsk klang­bot­ten.

– Det var en spel­man i Sigg­bö­le som spe­la­de me­lo­din som se­na­re teck­na­des ner av Alex­an­der Slot­te, be­rät­tar Emi­lie Adolfs­son om den folk­li­ga sång­en som ock­så finns med i dikt­häf­tet To­ner från stu­gor och sti­gar som gavs ut 1913. Vår ver­sion är li­te me­ra ryt­misk och kom­mer med la­ti­na­me­ri­kans­ka vib­bar.

Från Kråkö kom­mer igen den pols­ka som Adolfs­son hit­ta­de av en slump.

– Min far­morsmor­far var spel­man på Kråkö och när jag gräv­de li­te bland hans gam­la no­ter så hit­ta­de jag den här pols­kan.

Stel­la Jo­nas­son har yt­ter­li­ga­re ett ny­skri­vet per­son­por­trätt – utö­ver det om Isak Lil­le­berg – i vis­form un­der ar­be­te, och fal­ler rim­men rätt kan det hän­da att vis­publi­ken får hö­ra ock­så den vi­san i sam­band med som­ma­rens tur­né.

Ock­så Camilla Wi­ik­s­tén-Rönn­bac­ka, som i fjol skrev till ex­em­pel Min som­marö och Min kä­ra vän på te­mat hav och skär­gård, har skri­vit fle­ra nya vi­sor un­der året som gått, bland an­nat en som he­ter När ha­vet sköl­jer stran­den. – Bal­la­den om Isak Lil­le­berg och När ha­vet sköl­jer stran­den har vi ny­li­gen spe­lat in, sä­ger Stel­la Jo­nas­son.

Pre­cis som un­der de ti­di­ga­re som­rar­na har Vis­skep­pets kon­ser­ter ta­git i land på oli­ka håll i skär­går­den. Tur­nén går bland an­nat till Pör­tö, Simsalö, Sarv­salö och Pel­linge samt årets ny­het Rön­näs.

– I det här ske­det har vi sju kon- ser­ter in­bo­ka­de och ock­så i år får publi­ken ock­så sjunga med i en del av lå­tar­na. Dess­utom kan man pas­sa på att ming­la och träf­fa be­kan­ta i pa­u­sen sam­ti­digt som man kö­per sig en kopp kaf­fe i pa­u­sen, sä­ger Camilla Wik­s­tén-Rönn­bac­ka.

Vis­skep­pet be­står av Emi­lie Adolfs­son på pi­a­no och gi­tarr, so­lis- ter­na Stel­la Jo­nas­son och Camilla Wik­s­tén-Rönn­bac­ka som ock­så spe­lar me­lo­di­ka, samt Dan Rönn­bac­ka på bas. Tur­néstar­ten går på Pör­tö den 3 ju­li.

Vi fort­sät­ter på te­mat skär­gård och som­mar. Men i år bju­der vi publi­ken på li­te me­ra egen mu­sik och fle­ra ny­skriv­na lå­tar.

Emi­lie Adolfs­son

Mu­si­ker

Foto: Stu­dio Pi­e­ni/Lotta Åberg

VIS­SKEP­PET. Fr.v. Camilla Wik­s­tén-Rönn­bac­ka, Stel­la Jo­nas­son, Emi­lie Adolfs­son och Dan Rönn­bac­ka åker ock­så i som­mar ut på tur­né i skär­går­den. Publi­ken får nju­ta av skö­na vi­sor varav många med lo­kal kopp­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.