Skö­na grö­dor ökar triv­seln på skydds­hem­mets in­ner­gård

Triv­sam­ma­re, gla­da­re och me­ra lek­full. Det ska Borgå skydds­hems in­ner­gård bli in­nan som­ma­ren är till än­da. I går fick man blomst­ren på plats.

Östnyland - - News - PeT­ra Lind 020 756 9637, pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

”Iha­na!”, ljuv­lig, ut­bris­ter bar­net och stud­sar upp och ner, klap­par i hän­der­na. Ett stort le­en­de kly­ver an­sik­tet då bar­net blic­kar ner på Borgå skydds­hems in­ner­gård som un­der de se­nas­te da­gar­na ge­nom­gått en färg­glad me­ta­mor­fos.

– Är det du som ri­tat den där fi­na häs­ten? frå­gar Ma­ri­ka Jo­hans­son, vi­ka­ri­e­ran­de chef på skydds­hem- met, och hän­vi­sar till den sto­ra, svar­ta krit­tav­lan på går­den – ett av fle­ra nya ele­ment som pig­gar upp den nog­grant om­gär­da­de ute­plat­sen.

Bar­net, som pre­cis ska i väg på en ut­flykt till Ru­ne­bergs hem, nic­kar stolt med ögo­nen ly­san­de av gläd­je. Li­ka glad ser Jo­hans­son ut, men så är det ock­så främst med bar­nen åtan­ke som man sat­sat på ökad triv­sel på skydds­hem­mets gård. För till­fäl­let bor två barn­fa­mil­jer på Borgå skydds­hem men se­mester­ti­der­na för of­ta med sig en ökad kund­ström.

– En triv­sam in­ner­gård är vik­tig för dem som vis­tas på skydds­hem­met. Det finns ock­så fa­mil­jer som av sä­ker­hets­skäl in­te kan rö­ra sig ut­an­för skydds­hem­met och då är går­den det en­da stäl­let där bar­nen tryggts kan vis­tas ut­om­hus.

På sta­ke­tet mitte­mot krit­tav­lan finns två färg­gla­da konst­verk upp­häng­da. De havs­in­spi­re­ra­de, tur­kosskim­ran­de mo­ti­ven med ro­sa ma­ne­ter, rö­da krab­bor, granngrö­na sköld­pad­dor och knall­gu­la fan­ta­si­fis­kar är må­la­de av barn för barn. Det är ele­ver från Borgå konst­sko­la som står för de­ko­ra­tio­ner­na som pig­gar upp sta­ket­läng­an.

Trygg gläd­je

Me­ra lek­full gläd­je är på väg tack va­re en pri­vat­per­son som kom­mit med en do­na­tion till skydds­hem­met. I må­nads­skif­tet ju­li-au­gusti ska den lil­la sand­låds­fyr­kan­ten er­sät­tas av ett far­tyg som kom­bi­ne­rar sand­lå­da och klät­ter­ställ­ning.

– De stöt­däm­pan­de mat­tor­na som in­stal­le­ras sam­ti­digt ger går­den än­nu me­ra färg, sä­ger Ma­ri­ka Jo­hans­son.

Lek­skep­pet var fak­tiskt det som sat­te he­la gårds­för­vand­ling­en i rö­rel­se. Det fick per­so­na­len att tän­ka bloms­terprakt och fun­ge­ra­de som start­punkt för kam­pan­jen Bloms­terprakt på går­den som ge­nom­för­des i sam­ar­be­te med Bloms­ter­hu­set i Borgå, li­te i stil med den om­tyck­ta sats­ning­en på jul­blom­mor till äld­re.

Till­sam­mans med träd­gårds­mäs­ta­re Camilla Hinds­berg gjordes det upp en plan för går­dens grö­dor och Bloms­ter­hu­sets kun­der fick en chans att gö­ra gott. På blom­bu­ti­kens vägg häng­de man upp en lis­ta där kun­der­na se­dan kun­de boc­ka av allt från gur­ka och to­ma­ter till ba­si­li­ka och per­sil­ja samt präst­kra­ge, kry­san­tem och stor daggsal­via. Smult­ron­plan­tor finns det ock­så, där rod­nan­de små bär in­om kort be­re­der gläd­je för små bar­namun­nar.

Hjälp­samt

I mån­dags le­ve­re­ra­des blomst­ren till skydds­hem­met och två som­ma­ran­ställ­da sat­te i gång med plan­te­ran­det en­ligt ex­ak­ta träd­gårds­mäs­ta­rens di­rek­tiv. I sam­man­lagt fem trälå­dor – snick­ra­de i sta­dens trä­verk­stad – sam­sas nu ät­ba­ra ör­ter och and­ra som­mar­god­sa­ker med vack­ra blom­mor.

– Jag hop­pas att det blir en tra­di­tion att pry­da skydds­hem­mets in­ner­gård med blom­mor till som­ma­ren. Det finns helt klart hjälp­vil­ja hos Borgå­bor­na, sä­ger Ma­ri­ka Jo­hans­son och hän­vi­sar bland an­nat till mäng­den av be­gag­na­de, klä­der, kärl och and­ra nyt­topry­lar som folk skän­ker till skydds­hem­met.

Två lud­na bak­ben och en rund svans skym­tar un­der ett av sta­ke­ten på den uppif­fa­de in­ner­går­den – kans­ke det skul­le be­hö­vas staket som hål­ler ock­så fyr­ben­ta bor­ta. An­nars finns det risk för att grö­dor­na i od­lings­lå­dor­na mins­kat or­dent­ligt i det ske­det då skydds­hem­mets nya ut­se­en­de är helt klart, det vill sä­ga att lån­gö­ro­nen mät­tat ma­gen in­nan lek­skep­pet är in­stal­le­rat fö­re ut­gång­en av au­gusti.

In­ner­går­den har frä­schats upp i sam­ar­be­te mel­lan Borgå stads oli­ka en­he­ter, Borgå A-bo­stä­der, Bloms­ter­hu­set i Borgå samt Borgå konst­sko­la.

En triv­sam in­ner­gård är vik­tig för dem som vis­tas på skydds­hem­met. Det finns ock­så fa­mil­jer som av sä­ker­hets­skäl in­te kan rö­ra sig ut­an­för skydds­hem­met och då är går­den det en­da stäl­let där bar­nen tryggts kan vis­tas ut­om­hus.

Ma­ri­ka Jo­hans­son vi­ka­ri­e­ran­de chef på skydds­hem­met

Foto: Lotta Åberg

VAC­KER TÄPPA. Ma­ri­ka Jo­hans­son, vi­ka­ri­e­ran­de chef på Borgå skydds­hem, är glad över att skydds­hem­mets kli­en­ter fått en be­tyd­ligt triv­sam­ma­re gård att vis­tas på. Bloms­ter och färg­glad konst ska än­nu i som­mar få säll­skap av klät­ter­ställ­ning med in­byggds sand­lå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.