30

Nä­se be­grav­nings­plats i Borgå har bli­vit ut­satt för ett ovan­ligt högt an­tal stöl­der un­der de se­nas­te vec­kor­na. Det är in­te ba­ra små­fö­re­mål och blom­mor som fått föt­ter, ut­an ock­så någ­ra stör­re brons­sta­ty­er.

Östnyland - - News - Text & foto Jon nyqvIst jon.nyqvist@ksf­me­dia.fi

upp­täck­ta stöl­der på Nä­se be­grav­nings­plats. bland an­nat två sto­ra brons­sta­ty­er har för­svun­nit.

För ett par veckor se­dan bör­ja­de man läg­ga mär­ke till att nå­got skumt ha­de skett. Per­so­na­len vid be­grav­nings­plat­sen tog emot an­mäl­ning­ar från an­hö­ri­ga om att sa­ker för­svun­nit från grav­ste­nar­na.

– Un­der två veckor har vi bli­vit med­vet­na om cir­ka 30 fall. För det mesta hand­lar det om för­svun­na små­fö­re­mål men ock­så två stör­re sta­ty­er har för­svun­nit, sä­ger grav­går­dens ar­bets­le­da­re Tai­na Äikäs.

Hon uppskattar att det skul­le krä­vas minst två full­vux­na män till att bä­ra bort de tunga brons­sta­ty­er­na. Att få loss dem från grav­ste­nar­na har ock­så krävt bå­de verk­tyg och mö­da.

– Ty­värr är det in­te helt ovan­ligt att folk för med sig blom­mor och an­nat smått från be­grav­nings­plat­sen, men stöl­den av sta­ty­er­na är knap­past nå­got spon­tant in­fall, sä­ger Äikäs.

Be­grav­nings­vä­sen­det pla­ne­rar att sätta upp över­vak­nings­ka­me­ror på be­grav­nings­plat­sen.

– Pla­nen har fun­nits en läng­re tid men det mås­te gö­ras rum i bud­ge­ten. Se­nast näs­ta år kom­mer ka­me­ror­na att in­stal­le­ras men det kan bli ti­di­ga­re om vi lyc­kas för­hand­la om att hy­ra ut­rust­ning­en, sä­ger Äikäs.

Hemsk käns­la

Sä­de Ka­josvuo-Hämälä­i­nen job­bar som gui­de på Fin­lands gui­de­för­bund och kom­mer ock­så i år att ord­na gui- da­de tu­rer ge­nom be­grav­nings­plat­sen. Ny­he­ten om stöl­der­na väc­ker star­ka käns­lor.

– Den vik­ti­gas­te frå­gan för mig är nog ”var­för”. Jag kan helt en­kelt in­te för­stå hur man kun­de tän­ka sig att stjä­la från en be­grav­nings­plats. Man vill kän­na still­het när man rör sig här, in­te oro, sä­ger Ka­josvuo-Hämälä­i­nen.

Vårt be­sök till be­grav­nings­plat­sen får en dys­ter vänd­ning när Ka­josvuo-Hämälä­i­nen ska vi­sa en mot­sva­ran­de brons­få­gel till den som för­svun­nit. När vi an­län­der drar hon för­skräckt ef­ter an­dan då hon upp­täc­ker att ock­så den­na sta­ty har för­svun­nit.

– Man får ju rik­tigt kal­la kå­rar. Nu känns det som om jag mås­te gå ett varv för att se om nå­got an­nat för­svun­nit, sä­ger Ka­josvuo-Hämälä­i­nen.

En­ligt Ka­josvuo-Hämälä­i­nen känns det spe­ci­ellt olyck­ligt ef­tersom sta­tyn i frå­ga var en av hen­nes fa­vo­rit­konst­verk på be­grav­nings­plat­sen.

– Jag minns att jag i nå­got ske­de för­sök­te ta re­da på vem konst­nä­ren var ef­tersom jag tyck­te sta­tyn var så fin. Det känns hemskt att den är för­svun­nen.

Inga ge­nom­brott

Po­li­sen ut­re­der fal­len som brott mot grif­te­frid vars max­i­mi­straff är två års fäng­el­se. Man har ta­git emot två po­li­san­mäl­ning­ar i vil­ka åt­minsto­ne 16 gra­var rå­kat ut för nämn­da brott.

– Det är möj­ligt att an­ta­let är stör­re och att al­la an­mäl­ning­ar än­nu in­te nått po­li­sen, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Leif Malm­berg.

En­ligt Malm­berg har po­li­sen än­nu in­te gjort nå­got ge­nom­brott i undersökningen.

Bå­da sta­ty­er­na som för­svun­nit är gjor­da av brons som be­trak­tas som ett vär­de­fullt ma­te­ri­al. Lik­nan­de stöl­der har ock­så rap­por­te­rats om i väst­ra Ny­land un­der den se­nas­te ti­den.

Po­li­sen sva­rar att de in­te kan di­rekt kopp­la ihop brot­ten i Nä­se med and­ra an­mäl­da brott.

Foto: Jon nyqvist

BESTÖRT. Sä­de Ka­josvuo-Hämälä­i­nen kan in­te för­stå hur man kan stjä­la från en be­grav­nings­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.