Gra­tislun­chen i Kan­te­le­hu­set får en fort­sätt­ning

Jord­gubbs­sä­song­en är re­dan i full gång och snart mog­nar även blå­bä­ren i sko­gen. Den var­ma men tor­ra vå­ren har satt si­na spår på årets jord­gubbs­skörd.

Östnyland - - News - Text & Foto Victo­ria ri­iKoNeN victo­ria.ri­ikonen@ksf­me­dia.fi

På Borgå torg kan man kö­pa bå­de in­hems­ka jord­gub­bar, hal­lon och är­ter. Torg­för­säl­jar­na tyc­ker in­te att väd­ret har ställt till det allt­för mycket även om det har på­ver­kat skör­den.

– Skör­den har in­te bli­vit li­dan­de, men vin­tern har ta­git hårt på jord­gubbs­plan­tor på vis­sa stäl­len i lan­det, sä­ger Cia Weckström som säl­jer jord­gub­bar på tor­get.

Bä­rens kva­li­tet och kvan­ti­tet har in­te på­ver­kats sär­skilt mycket.

– Jord­gub­bar­na är in­te su­per­sto­ra då de in­te fått så mycket vat­ten, sä­ger Nel­la Hed­man.

Det so­li­ga väd­ret un­der för­som­ma­ren har gjort bä­ren sö­ta­re än nor­malt. Mid­som­ma­rens regn har gjort att bä­ren bli­vit aning­en blö­ta.

– Det är in­te stor skill­nad, men man mär­ker det nog, sä­ger Weckström.

Det finns gott om in­hems­ka bär och pri­ser­na lig­ger kring sex eu­ro per li­ter. Hit­tills i år har pri­set le­gat på den här ni­vån ut­an stör­re för­änd­ring­ar.

– Jag tror att pri­ser­na än­nu kom­mer att sjun­ka un­der de när­mas­te två vec­kor­na, sä­ger Weckström.

Man kan re­dan kö­pa jord­gub­bar i sto­ra lå­dor till ki­lo­pris och det bör­jar va­ra hög tid att gö­ra det om man vill ha bär att fry­sa in till vin­tern.

– Skör­den är mycket ti­di­ga­re i år, in­om två veckor ska man kö­pa jord­gub­bar om man vill fry­sa in. Många kom­mer sä­kert att mis­sa det här och bli ut­an si­na bär, sä­ger Cia Weckström. Hed­man är in­ne på sam­ma lin­je. – Ki­lo­för­sälj­ning­en har re­dan kom­mit i gång så det bör­jar va­ra på ti­den att kö­pa si­na jord­gub­bar. Men i bör­jan av ju­li bor­de det i al­la fall fin­nas jord­gub­bar kvar.

Foto: arkiv/kristoffer åberg

GRa­TiS LUnCH. Mam­ma Min­na och bar­nen Mi­nea och Alex­an­der var bland de förs­ta att äta som­marlunch i Kan­te­le­hu­set i bör­jan av ju­ni.

BRa BÄR. Nel­la Hed­man tyc­ker in­te att väd­ret har på­ver­kat bä­ren allt­för mycket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.