Ny Borgå­hamn blir su­pers­mart

Den nya gäst­båts­ham­nen väs­ter om ån står klar om cir­ka tre år. Den får smart tek­nik och blir en vik­tig del av ett nät­verk på tolv ham­nar, av vil­ka sex finns i Est­land. Den­na nya rutt ska loc­ka båt­fa­rar­na ös­terut.

Östnyland - - Fredag - To­ra MaTT­heiS­zen to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

To­pi Haa­pa­nen job­bar som re­gi­on­ut­veck­lings­di­rek­tör på ut­veck­lings­bo­la­get Pos­int­ra och har i cir­ka tre års tid hål­lit i de öst­ny­länds­ka trå­dar­na för projektet 30 mi­les. Han sä­ger att själ­va projektet av­slu­tas i höst, men ar­be­tet med ham­nar­na fort­sät­ter och går all­ting som pla­ne­rat kan kon­cep­tet ut­veck­las till att om­fat­ta även ham­nar i Ryss­land.

I dag är 12 gäst­båts­ham­nar på ett in­bör­des av­stånd av 30 sjö­mil med i 30 mi­les. Till dem hör Skepps­bron i Lo­vi­sa och den kom­man­de gäst­båts­ham­nen i Borgå. Haa­pa­nen påpekar att de tolv ham­nar­na är väl­digt oli­ka och ut­veck­lings­ske­de­na va­ri­e­rar stort.

– Ex­em­pel­vis från ham­nen i Nar­va kom­mer man in­te vi­da­re båt­fa­rar­na mås­te kom­ma till­ba­ka längs sam­ma rutt. I Est­land finns in­te hel­ler en li­ka­dan skär­gård som i Fin­land ut­an strän­der­na är of­tast väl­digt bran­ta. Gäst­båts­ham­nar­na ger fram­för allt skydd.

Det ak­tu­el­la projektet in­led­des i sep­tem­ber 2015 och tar slut den sista au­gusti i år. Den to­ta­la bud­ge­ten är på cir­ka 3,3 mil­jo­ner eu­ro, varav Pos­int­ras an­del ut­gör om­kring 301 000 eu­ro.

Ny hamn om tre år

I Borgå är lä­get spe­ci­ellt in­tres­sant ef­tersom sta­den byg­ger en helt ny gäst­båts­hamn på väst­ra åstran­den in­till Wi­le­ni­us båt­varv.

– Min giss­ning är att ham­nen står klar om tre år, sä­ger To­pi Haa­pa­nen

som vän­tar sig en hög­klas­sig, mo­dern hamn­hel­het som är i an­vänd­ning året om.

Ham­nen byggs på var­vets söd­ra si­da, bland an­nat för att om­rå­det norr om var­vet har sta­bi­li­se­rats och kan ut­nytt­jas ock­så för an­nan verk­sam­het. Den val­da hamn­plat­sen är rätt lugn för över­natt­ning i båt och är enkla­re att ut­vid­ga än om gäst­bå­tar­na pla­ce­ras läng­re norrut. And­ra för­de­lar finns ock­så.

Han ploc­kar fram fant­om­bil­der som vi­sar hur gäst­båts­ham­nen kan se ut. Här finns en bland an­nat en ser­vice­bygg­nad i två vå­ning­ar med kafé och ba­stu, en fly­tan­de ba­stu på vatt­net, grön­om­rå­den och plat­ser för max­i­malt 70 bå­tar, vil­ket är be­tyd­ligt fler än i da­gens hamn.

Det är me­ning­en att hamn­verk­sam­he­ten sköts av en privat ope­ra­tör.

– Får väst­ra stran­den ett ho­tell, kanske sam­ma ope­ra­tör in­tres­se­rar sig för att dri­va ham­nen, vem vet.

All­de­les ny­li­gen granska­des plat­sen för den nya ham­nen samt när­lig- gan­de om­rå­den med tan­ke på kom­man­de be­lys­ning. To­pi Haa­pa­nen för­kla­rar att ett be­sök i ter­räng­en var vik­tigt ef­tersom be­lys­ning­en har stor be­ty­del­se även för sä­ker­he­ten.

– Ham­nen ska få smart tek­nik som re­a­ge­rar på båt­fa­rar­nas be­te­en­de och som ock­så hö­jer trygg­hets­ni­vån.

Sä­ker­het

Även om projektet 30 mi­les in­te i prin­cip in­ve­ste­rar i den gam­la gäst­båts­ham­nen är vis­sa för­bätt­ring­ar ak­tu­el­la även där. Åt­ta av de tolv gäst­båts­ham­nar­na för­ses med de­fi­bril­la­to­rer, det vill sä­ga hjärt­star­ta­re, och in­för mid­som­mar in­stal­le­ra­des en så­dan ock­så i Café Jo­ki­ran­ta på öst­ra stran­den. Re­pre­sen­tan­ter för pro­jekt­part­nern Syd­öst­ra Fin­lands yr­kes­hög­sko­la (XAMK) var på plats. Hög­sko­lan har ock­så lagt upp fle­ra vi­de­o­snut­tar kring sä­ker­het på Youtu­be, här be­skrivs ock­så ex­em­pel­vis rut­ter. Då man pla­ne­rar en sjö­re­sa i ös­ter­led kan det va- ra skäl att först kol­la vad 30 mi­les har att bju­da på i den­na väg.

Ma­te­ri­a­let är di­gert. En om­fat­tan­de ris­ka­na­lys har gjorts och 60 pla­ne­ra­de, säk­ra se­gel­rut­ter mel­lan de tolv ham­nar­na stö­der båtre­se­nä­rer­nas egen rutt­pla­ne­ring. Rut­ter­na har be­skri­vits i ord och finns till­gäng­li­ga di­gi­talt i GPX-for­mat. En ge­ne­rell ut­skrifts­vän­lig rutt­kar­ta finns ock­så.

Den nu­va­ran­de gäst­båts­ham­nen i Borgå för­ses dess­utom med di­gi­tal, in­ter­ak­tiv an­slags­tav­la på 55 tum vid må­nads­skif­tet ju­ni-ju­li.

Lo­vi­sa­ham­nen fräs­has upp på många sätt med bland an­nat nya in­fo­skyl­tar. Strand­om­rå­det snyg­gas och i fjol gjor­des en plan för att för­nya hu­vud­bryg­gan. Sta­den står för bygg­kost­na­der­na och re­ser­ve­rar peng­ar i sin bud­get un­der de kom­man­de åren.

Ut­ma­ning­en med Skepps­bron är att öka gäst­ka­pa­ci­te­ten och att ut­veck­la hamn­verk­sam­he­ten så den mot­sva­rar be­ho­ven för stör­re bå­tar. Det­ta mål stöds av ti­di­ga­re ge­nom- för­da mudd­ring­ar av in­farts­far­le­den till Lo­vi­sa­vi­ken och hamn­bas­säng­en.

För bå­de Lo­vi­sa- och Borgå­ham­nen har Pos­int­ra pla­ne­rat af­färs­verk­sam­hetskon­cept och de får ock­så sin be­skär­da del av ex­em­pel­vis det ge­men­sam­ma mark­nads­fö­rings­ma­te­ri­a­let för 30 mi­les.

Me­ri­kot­ka, det vill sä­ga forsk­nings­cen­tra­len för sjö­sä­ker­het och sjö­tra­fik, är hu­vud­part­ner för det ak­tu­el­la projektet. Öv­ri­ga del­ta­ga­re är XAMK, Helsing­fors uni­ver­si­tet, Pos­int­ra & Cur­sor, Öst­ra Est­lands fö­re­tagscen­ter, Eis­ma hamn, Vi­im­si kom­mun, Est­lands Havsmu­se­um, Nar­va stad och Nar­va-Jö­e­suu kom­mun. Dess­utom sam­ar­be­tar projektet med för­e­ning­en Seg­ling och båtsport i Fin­land och land­skaps­för­valt­ning­en i väst­ra Est­land.

In­ter­reg Cen­tral Bal­tic är hu­vud­fi­nan­siär för he­la projektet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.