800

Den fins­ka ver­sio­nen av den po­pu­lä­ra svens­ka tv-se­ri­en Sol­si­dan, On­ne­la, spe­lar just nu in sin and­ra sä­song. Även den­na gång ut­spe­lar sig hand­ling­en i som­ri­ga Borgå-mil­jö­er.

Östnyland - - Fredag - Text & Fo­to Da­ni­el an­DerS­Son da­ni­el.an­ders­son@ksf­me­dia.fi

del­ta­ga­re i en fris­be­e­golf­täv­ling i Sib­bo. trots det har kom­mu­nen in­te upp­märk­sam­mat eve­ne­mang­et på sin hem­si­da.

– Det so­li­ga vädret i dag är per­fekt, det är all­tid vädret vi är mest ner­vö­sa in­för, sä­ger pro­du­cen­ten Te­ea Hyy­tijä un­der ons­dags­ef­ter­mid­da­gen och åsyf­tar att so­len all­tid för­vän­tas ly­sa i tv-se­ri­en On­ne­la.

Ma­rens pro­me­nad­stråk och Gam­la bron är bland an­nat de plat­ser i Borgå som kom­mer sy­nas i den and­ra sä­song­en av tv-se­ri­en. Vid Ma­ren på­gick un­der ons­dags­ef­ter­mid­da­gen in­spe­la­ning­ar­na för fullt.

– Det tar en re­jäl halv­tim­me att stäl­la i gång en scen, men själ­va tag­ning­en tar säl­lan länge, be­rät­tar Hyy­tijä.

Som ett barn

Sant­tu Kar­vo­nen spe­lar karak­tä­ren Jor­ma Kemp­pai­nen, vars för­la­ga är den från Sol­si­dan-se­ri­en väl­kän­da fi­gu­ren Ove Sundberg.

– Det finns två sätt att se på karak­tä­ren, an­ting­en in­ser han själv in­te att han är så job­big och ir­ri­te­ran­de som han är, el­ler så är han egent­li­gen så klok att han för­står att ut­nytt­ja sin för­må­ga att läm­na ef­ter sig en då­lig stäm­ning, sä­ger Kar­vo­nen.

Han be­rät­tar att han till­frå­ga­des för rol­len som Jor­ma Kemp­pai­nen, och re­dan då kän­de till den svens­ka mot­sva­rig­he­ten Ove.

– Jag har än­då för­sökt att in­te di­rekt ko­pi­e­ra av al­la Ove Sund­bergs at­tri­but, ut­an för­sö­ka bi­dra med nå­got eget.

Kar­vo­nen er­kän­ner att han de­fi­ni­tivt kän­ner igen dra­gen i karak­tä­ren hos verk­li­ga per­so­ner i sin be­kant­skaps­krets.

– Att sä­ga att han är au­tis­tisk är för starkt, han har sna­ra­re ett barns lo­gik och be­räk­nar in­te kon­se­kven­ser­na av sitt klum­pi­ga och job­bi­ga age­ran­de.

Fun­kar för al­la

Sol­si­dan-se­ri­ens po­pu­la­ri­tet byg­ger i mångt och myc­ket på en igen­kän­nings­fak­tor i ka­rak­tä­rer­nas var­dag­li­ga bra­va­der. Sant­tu Kar­vo­nen me­nar dock att det riks­svens­ka kon­cep­tet fun­kar även i Fin­land.

– Det är klart att det finns en kul­tu­rell skill­nad mel­lan Fin­land och Sve­ri­ge, och jag har de­fi­ni­tivt för­sökt ”för­fins­ka” min ka­rak­tär för att få den att passa in bätt­re här.

Obe­ro­en­de av vil­ken kul­tu­rell bak­grund man har, el­ler vil­ken sam­hälls­klass man till­hör, finns det dock äm­nen som man kan kän­na igen sig i.

– De fles­ta fin­länds­ka fa­mil­jer kan nog kän­na igen sig i kne­pi­ga si­tu­a­tio­ner som rör till ex­em­pel barn­upp­fost­ran el­ler re­la­tions­pro­blem.

Man spe­lar se­ri­en in un­der tju­go­sex da­gar, och ha­de på ons­da­gen kla­rat av fem­ton da­gar. Sce­ner­na spe­las in plats för plats, vil­ket be­ty­der att skå­de­spe­lar­na har oli­ka av­snitts re­pli­ker i hu­vu­det sam­ti­digt.

– Det är van­ligt att gö­ra på det sät­tet, man plug­gar på kväl­len in­nan så går det bra.

Kar­vo­nen be­rät­tar att al­la de sce­ner som spe­las in ut­om­hus med vy­er i bak­grun­den görs i Borgå.

– Jag tyc­ker verk­li­gen att Borgå pas­sar som idyll­stad i se­ri­en.

Den in­ten­si­va pe­ri­o­den krä­ver dock stän­dig kon­cent­ra­tion från den cir­ka 25 per­so­ner sto­ra kärn­grupp som job­bar med se­ri­en bå­de fram­för och ba­kom ka­me­ran.

– Med ar­bets­re­sor är man in­te säl­lan up­pe i el­va tim­mar per dag, sä­ger Kar­vo­nen

Att job­bet med in­spel­ning­ar­na skul­le va­ra slit­samt och tungt hål­ler Te­ea Hyy­tiä in­te med om.

– Sna­ra­re in­ten­sivt, för det är ock­så ett väl­digt gi­van­de ar­be­te.

De fles­ta fin­länds­ka fa­mil­jer kan nog kän­na igen sig.

Sant­tu Kar­vo­nen

Skå­de­spe­la­re

JOB­BIG. Sant­tu Kar­vo­nen spe­lar Jor­ma Kemp­pai­nen, karak­tä­ren med den svens­ka Ove Sundberg som för­la­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.