Me­hi­lä­i­nen kö­per Borgå Lä­kar­cen­tral

Borgå Lä­kar­cen­tral och Borgå Rönt­gen har re­dan ti­di­ga­re sam­ar­be­tat med Me­hi­lä­i­nen, som nu kö­per upp de två lo­ka­la bo­la­gen.

Östnyland - - On - To­ra MaTT­heis­zen to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

Af­fä­ren ger star­ka­re musk­ler för fram­ti­den. Nya nam­net är Me­hi­lä­i­nen Borgå Lä­kar­cen­tral.

Ett fö­re­tags­för­värv­s­kon­trakt skrevs på i mån­dags. Me­hi­lä­i­nen kö­per fullt ägan­de­skap av lä­kar­cen­traloch röntgen­verk­sam­he­ter­na. För­vär­ven skall slut­för­das in­om de föl­jan­de vec­kor­na.

– Borgå är ett väx­an­de om­rå­de, som har sak­nat Me­hi­lä­i­nens lä­kar­cen­tral med fullser­vice. Vi upp­skat­tar den nu­va­ran­de lä­kar­cen­tra­lens star­ka lo­ka­la kun­nan­de, som Me­hi­lä­i­nen nu kom­plet­te­rar med bran­schens bäs­ta digitala tjäns­ter, som ska va­ra till­gäng­li­ga dyg­net runt, sä­ger Me­hi­lä­i­nens af­färs­verk­sam­hets­di­rek­tör Jo­han­na Asklöf.

Bre­da­re ax­lar

Borgå Lä­kar­cen­tral har va­rit det le­dan­de fö­re­ta­get in­om den pri­va­ta häl­so­vårds­ser­vicen i re­gi­o­nen i drygt 40 års tid. Bo­la­get grun­da­des 1972.

– För att be­va­ra vår kon­kur­rens­kraft då bran­schen om­struk­tu­re­ras, be­hö­ver vi bre­da­re ax­lar för att kun­na ut­veck­la verk­sam­he­ten, fram­hål­ler le­dan­de lä­ka­re Kirsti Cas­trén.

Hon tilläg­ger att även om lä­kar­cen­tra­len va­rit störst i Öst­nyland har he­la verk­sam­hets­mil­jön för­änd­rats.

– Fastän bo­la­gen nu­me­ra är stör­re är vi star­ka­re som en del av Me­hi­lä­i­nen ex­em­pel­vis i sam­ar­be­te med för­säk­rings­bo­la­gen. Di­gi­ta­li­se­ring­en är en an­nan sak som krä­ver myc­ket re­sur­ser.

Borgå lä­kar­cen­tral och Borgå rönt­gen har till­sam­mans en per­so­nal på cir­ka 40 per­so­ner, där­ut­ö­ver finns yr­kes­ut­ö­va­re, så ex­per­ter­na är över 100 till an­ta­let. De är sam­la­de i lä­kar­hu­set vid Nä­se skol­ga­tan.

Borgå Rönt­gen har be­tjä­nat kun­der som Öst­ra Ny­lands en­da pri­va­ta rönt­ge­nan­stalt med fullser­vice i över 16 år.

– Fram­ti­den som en del av Me­hi­lä­i­nen ga­ran­te­rar kon­kur­rens­kraf­ten i bran­schens för­än­der­li­ga mil­jö och möj­lig­gör ex­em­pel­vis ut­veck­ling­en av digitala tjäns­ter, sä­ger verk­stäl­lan­de di­rek­tör Tom­mi Jau­hi­ai­nen.

Kundser­vicen fort­sät­ter som van­ligt i lä­kar­cen­tra­lens lo­ka­ler och per­so­na­len stan­nar kvar.

Cent­ru­men­he­ten dis­ku­te­ras

Me­hi­lä­i­nen har ock­så en li­ten verk­sam­hets­punkt i stads­kär­nan. Vad som hän­der med den kan Jo­han­na Asklöf in­te sä­ga än­nu.

– Tills­vi­da­re fort­sät­ter vi i gam­la ba­nor och ef­ter som­ma­ren mås­te saken dis­ku­te­ras.

Hon glä­der sig över att lä­kar­cen­tra­len och Me­hi­lä­i­nen nu blir ett.

– Af­fä­ren har pla­ne­rats i cir­ka två må­na­der. Nu kan vi se fram­åt på ett helt nytt sätt.

Me­hi­lä­i­nen skö­ter, vår­dar och tar hand om över en mil­jon kun­der var­je år. I de drygt 360 fi­li­a­ler­na finns över 14 000 an­ställ­da och egen­fö­re­ta­ga­re. Till Me­hi­lä­i­nens äga­re hör ut­länds­ka risk­ka­pi­talin­ve­ste­ra­re, Lo­kalTa­pi­o­la, Il­ma­ri­nen, Var­ma och Me­hi­lä­i­nens sty­rel­se.

Vi be­hö­ver bre­da­re ax­lar för att kun­na ut­veck­la verk­sam­he­ten. Kirsti Cast­ren Le­dan­de lä­ka­re

Fo­to Lot­ta Åberg

KON­CEPT FÖR FRAM­TI­DEN. Kirsti Cast­ren (t.v.) och Jo­han­na Asklöf glä­der sig över af­fä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.