Eb­bo­vä­gen fix­as men ing­en tid­ta­bell finns för and­ra vägar

Pro­jekt­chef Tu­o­mas Va­sama vid Nä­rings-, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len kan in­te ge nå­gon tid­ta­bell för när and­ra öst­ny­länds­ka vägar än Eb­bo­vä­gen åt­gär­das. Mi­kae­la Ny­lan­der (SFP) hop­pas att de värs­ta gro­par­na på Vå­lax­vä­gen och Ves­sö­vä­gen fylls då ma­ski­ner­na än

Östnyland - - On - To­ra MaTT­heis­zen 040 5473 517, to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

Riks­dags­le­da­mot Mi­kae­la Ny­lan­der som ju ock­så för or­det i Borgå­full­mäk­ti­ge, sä­ger att hon främst un­der som­ma­ren kon­tak­tats av många an­gå­en­de Eb­bo­vä­gens då­li­ga skick.

– Jag bru­kar med jäm­na mel­lan­rum kol­la med NTM-cen­tra­len om vil­ka väg­pla­ner som finns. I sep­tem­ber i fjol fick jag sva­ret att bas­väg­nä­tet i Öst­nyland nog skul­le sät­tas i skick om peng­ar fanns. I sam­band med en ny koll i da­gar­na fick jag ve­ta att Eb­bo­vä­gen nu kan as­fal­te­ras. Peng­ar har bli­vit över från and­ra pro­jekt.

Kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en av för­ny­an­det av yt­be­lägg­ning­en på Eb­bo­vä­gen på­går och pla­ne­ring­en tor­de va­ra klar in­om ju­li må­nad. He­la ar­be­tet med ny yt­be­lägg­ning av vägen ska en­ligt pla­ner­na va­ra klart i slu­tet av ok­to­ber.

Många us­la vägar

Många öst­ny­länds­ka vägar är i då­ligt skick och öns­ke­mål om för­bätt­ring­ar kom­mer från oli­ka håll. Ny­lan­der påpekar att det är väg­myn­dig­he­ter­na som gör be­döm­ning­en om vad som åt­gär­das först.

– Po­li­ti­ker­na kan in­te be­slu­ta om den här saken.

Hon hop­pas än­då att de värs­ta bris­ter­na på Ves­sö­vä­gen mel­lan Eb­bo­av­ta­get och Vå­lax­av­ta­get åt­gär­das i sam­band med att Eb­bo­vä­gen får ny yta och ma­ski­ner­na än­då är där och att ock­så Vå­lax­vä­gen får lap­par.

– Jag vet att peng­ar in­te finns för stör­re åt­gär­der.

Hon har bett NTM-cen­tra­len om nå­got slags tid­ta­bell men cen­tra­len kan in­te ge be­sked. Tu­o­mas Va­sama be­kräf­tar saken. – Kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en på­går för Eb­bo­vä­gens del, men vad and­ra vägar be­träf­far kan vi in­te lo­va någon­ting. Det är Destia som har hand om re­pa­ra­tio­ner­na och av­gör marsch­ord­ning­en. Man ser främst på sä­ker­he­ten.

Han för­kla­rar att en­skil­da väg­ska­dor re­pa­re­ras året om.

– Oli­ka slags ma­te­ri­al an­vänds, be­ro­en­de på ska­dan.

Va­sama medger att det klo­kas­te gi­vet­vis vo­re att us­la vägar skul­le få helt ny yta, då en­skil­da gro­par lap­pas är håll­bar­he­ten in­te all­tid så god. Men ef­tersom peng­ar­na try­ter mås­te man ta till nöd­lös­ning­ar.

Värt att puf­fa på

Mi­kae­la Ny­lan­der har än­då no­te­rat att det är värt att med jäm­na mel­lan­rum ta kon­takt med NTM-cen­tra­len och kon­trol­le­ra si­tu­a­tio­nen.

– Då och då blir det peng­ar över från oli­ka pro­jekt och då är det möj­ligt att få dem flyt­ta­de till öst­ny­länds­ka vägar. Jag job­ba­de ock­så med ex­em­pel­vis Sarv­salövä­gen som fick peng­ar på mot­sva­ran­de vis.

Hon är fullt med­ve­ten om att till ex­em­pel Vå­lax­vä­gen och Ves­sö­vä­gen kan få vän­ta länge på att bli lap­pa­de, det kanske in­te alls sker i år.

– För­hopp­nings­vis kan väg­myn­dig­he­ter­na än­då tän­ka sig att slå fle­ra flu­gor med en smäll.

Fo­to: KristoFFer Åberg

ELÄNDIGA VÄGAR. Eb­bo­vä­gen får ny yta, men and­ra stör­re väg­pro­jekt kan öst­nylän­ning­ar­na in­te vän­ta sig i år. Gro­par lap­pas här och där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.