På skol­går­den ska­pas chan­ser för mo­tion

Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket ger öst­ny­länds­ka kom­mu­ner stöd för att byg­ga id­rotts­an­lägg­ning­ar till för barn och unga.

Östnyland - - On - Da­ni­el an­Ders­son da­ni­el.an­ders­son@ksf­me­dia.fi

Six­ten Wack­ström, över­in­spek­tör på re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket be­rät­tar att det in­te är nå­gon slump att många av stö­den går till id­rotts­an­lägg­ning­ar för barn och unga. Han be­rät­tar att skol­går­dar med bra id­rotts­an­lägg­ning­ar är ett led i in­ri­kesmi­ni­s­te­ri­ets sats­ning­ar på att få skol­barn att rö­ra på sig mer.

– Skol­går­den är bra på många sätt, det är ett stäl­le där var­dag­lig mo­tion blir nå­got na­tur­ligt. Dess­utom blir en id­rotts­an­lägg­ning på en skol­gård mångsidig, den går att an­vän­da även ut­an­för skol­tid, bå­de av skol­barn och and­ra.

Bå­de Lo­vi­sa och Borgå har fått sto­ra bi­drag för att för­bätt­ra id­rotts­an­lägg­ning­ar. I Borgå kom­mer den nya sko­lan i Vår­ber­ga för­bätt­ras med en stör­re id­rotts­an­lägg­ning, och i Lo­vi­sa går peng­ar­na till Freds­by ishall, som man även ti­di­ga­re un­der­stötts. Leif Eriks­son, chef för fri­tids­vä­sen­det på Lo­vi­sa stad, be­rät­tar att den gam­la Freds­by­hal­len ska få en or­dent­lig upp­rust­ning med bland an­nat fler om­kläd­nings­rum och en ny rink.

– Vis­sa stöd går till re­pa­ra­tion och för­bätt­ring av re­dan ex­i­ste­ran­de plat­ser, men den sto­ra ma­jo­ri­te­ten av peng­ar­na ges för helt nya an­lägg­ning­ar, sä­ger Six­ten Wack­ström.

Ut­vidg­ning krä­ver mo­der­ni­se­ring

Sib­bo kom­mun fick även stöd för byg­gan­det av en ny id­rotts­an­lägg­ning i an­slut­ning till den ny­li­gen ut­vid­ga­de SI­poon­lah­den kou­lu.

Pi­rit­ta Forsell, chef för id­rotts­tjäns­ter på Sib­bo kom­mun, be­rät­tar att man val­de att sö­ka stö­det för just Si­poon­lah­den kou­lu med tan­ke på den sto­ra ut­vidg­ning­en av om­rå­det. Hon be­rät­tar att den nya id­rotts­an­lägg­ning­en in­te en­dast kom­mer att be­stå av nya id­rotts­red­skap, ut­an ock­så av bland an­nat en ska­te­park med oli­ka ram­per bygg­da i be­tong.

Störs­ta de­len av stö­den går till helt nya id­rotts­an­lägg­ning­ar, el­ler så­da­na som ska ge­nom­gå en to­tal­re­stau­re­ring.

– Sko­lan blir be­tyd­ligt myc­ket stör­re i och med till­bygg­na­den, och då mås­te även ut­si­dan för­bätt­ras.

Hopp om av­skräck­ning

Sib­bo har tid­vis haft pro­blem med ska­de­gö­rel­se, bland an­nat då Sib­bo­var­gar­nas upp­blås­ba­ra fot­bolls­hall för­stör­des för drygt två år se­dan. Pi­rit­ta Forsell me­nar dock att vå­gen av ill­gär­ning­ar har av­ta­git.

– Det går i vå­gor, men den se­nas­te ti­den har det va­rit be­tyd­ligt lug­na­re, bort­sett från mind­re sa­ker, till ex­em­pel graf­fiti­mål­ning el­ler en sön­der­sla­gen el­stol­pe vid Tasträsk un­der mid­som­mar­hel­gen.

För att kom­ma till bukt med pro­ble­men, och in­te minst fö­re­byg­ga fram­ti­da ska­de­gö­rel­se, har man valt att sat­sa på över­vak­nings­ka­me­ror som bland an­nat mon­te­rats vid Moln­träsk.

– Jag kan in­te med sä­ker­het sä­ga nå­got än­nu, men tro­li­gen kom­mer det kom­ma en över­vak­nings­ka­me­ra även vid den nya id­rotts­an­lägg­ning­en vid Si­poon­lah­den kou­lu.

Fo­to: KristoFFer Aberg

UPP­RUST­NING. Si­poon­lah­den kou­lu får bland an­nat en ny ska­te­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.