Bib­li­o­te­ket öpp­nar i fris­ka lo­ka­ler

I dag öpp­nar hu­vud­bib­li­o­te­ket i lo­vi­sa i nya lo­ka­ler på Drott­ning­ga­tan 3.

Östnyland - - On - TO­RA MATT­heIS­zeN text & fo­to He­lén KUr­ri he­len.kur­ri@ksf­me­dia.fi

– Vi har nog fått en mängd för­fråg­ning­ar, sä­ger tf ga­tu­bygg­nads­chef Sei­ja Kindstedt.

Hon för­kla­rar att störs­ta de­len av ga­tor­na runt Krä­mar­tor­get blev kla­ra i fjol, men den ak­tu­el­la ga­tustum­pen hann man in­te med.

– Nu ska Man­ner­heim­ga­tan as­fal­te­ras och det pas­sar bra att ta sig an ock­så Mel­lang­a­tan.

En­ligt Kindstedt har den här ga­tustum­pen sjun­kit med åren och bland an­nat lut­ning­en är fel. Nu görs de änd­ring­ar som be­hövs och vatt­net kom­mer att rin­na dit det ska, i brun­nar­na. Ar­be­tet tar ett par vec­kor i an­språk.

Sta­den as­fal­te­rar allt­så ock­så Man­ner­heim­ga­tan, me­dan Nä­rings-, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len åt­gär­dar väst­ra in­far­ten allt från Kungspor­ten in till cent­rum. Sta­den in­le­der sitt för­be­re­dan­de ar­be­te näs­ta vec­ka och he­la projektet på­går i cir­ka tre vec­kor.

Ex­akt hur sta­tens tid­ta­bell ser ut kan Lindstedt in­te sä­ga, men en stor del av ar­be­tet görs nat­te­tid. As­falt­job­bet ska ut­fö­ras så att det stör tra­fi­ken så li­te som möj­ligt. Någ­ra da­gar in­nan bib­li­o­te­ket öpp­nas för kun­der job­bas det för fullt i Lo­vi­sa färg­han­dels ti­di­ga­re lo­ka­ler i Ned­re sta­den. Det blir ljust och fräscht med sto­ra föns­ter ut mot ga­tan, även om ut­rym­me­na in­te är så sto­ra.

– Se­dan i maj har vi job­bat med in­red­ning­en, och fått hjälp av Ak­se­li-verk­sta­dens poj­kar, sä­ger Ann-He­len Grund­ström.

Flyt­ten var nöd­vän­dig ef­tersom So­cis, där bib­li­o­te­ket länge fun­nits, dras med svå­ra in­om­hus­luft­pro­blem och många an­ställ­da har bli­vit sju­ka där.

Ann-He­len Grund­ström ra­dar upp dvd-fil­mer i hyl­lor­na på bar­nav­del­ning­en och be­rät­tar om det in­ten­si­va ar­be­tet.

– Var­je dvd-ski­va har put­sats nog­grant, och för­setts med nya skivom­slag och plast­fo­dral. Det hand­lar om mel­lan 2000 och 3000 dvd:n, och poj­kar­na i Kon­dis­verk­sta­den har skött det mes­ta. Ing­et gam­malt har flyt­tat med.

Mer­par­ten av böc­ker­na i bib­li­o­te­kets ti­di­ga­re lo­ka­ler har skänkts till Lo­vi­sa­bor­na, här är allt nytt och fräscht. Utbudet på hyl­lor­na är för­stås be­tyd­ligt mind­re än ti­di­ga­re, men å and­ra si­dan er­bju­der Hel­le nät­bib­li­o­tek möj­lig­het att be­stäl­la böc­ker från snart tolv kom­mu­ner.

– Folk har verk­li­gen hit­tat den här möj­lig­he­ten. Bok­trans­por­ter­na sker två gång­er i vec­kan, och man kan re­ser­ve­ra böc­ker­na bå­de via nä­tet el­ler ge­nom att kom­ma till bib­li­o­te­ket. Nya böc­ker har en lå­ne­tid på två vec­kor, så i all­män­het be­hö­ver man in­te köa så hemskt länge på en bok, sä­ger Ann-He­len Grund­ström.

En li­ten bar­nav­del­ning blir det allt­så, och på mot­sat­ta si­dan finns vux­en­böc­ker­na, tid­skrif­ter, en da­tor där man har till­gång till så gott som al­la dags­tid­ning­ar via eP­ress, och fy­ra da­to­rer med in­ter­netupp­kopp­ling. Vid in­gång­en finns de färs­kas­te dags- och lo­kal­tid­ning­ar­na.

Hy­res­kon­trak­tet för lo­ka­ler­na på Drott­ning­ga­tan är fem år, men frå­gan om hur och var ett per­ma­nent bib­li­o­tek på läng­re sikt ska för­verk­li­gas har man än­nu in­te be­slu­tat.

– Lä­get här kanske in­te upp­levs som helt op­ti­malt, men å and­ra si­dan ver­ka­de färg­han­deln här i nit­tio år, sä­ger Ann-He­len Grund­ström.

Frå­gan häng­er i luf­ten: Kom­mer bib­li­o­te­ket att fin­nas här li­ka länge?

VÄL­KOM­NA. Bib­li­o­te­ka­ri­er­na Ann-He­len Grund­ström och Har­ri­et Lill-Smeds väl­kom­nar Lo­vi­sa­bor­na till sta­dens nya bib­li­o­tek.

SISTA STUMPeN I TUR. Den del av Mel­lang­a­tan som in­te fick ny as­falt i fjol åt­gär­das nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.