Akil­les ban­dy drivs fram­åt av ny­gam­la kraf­ter

Ant­ti ”Paa­vi” Par­vi­ai­nen tar över som hu­vud­trä­na­re för Akil­les Ban­dy. La­get er­hål­ler ock­så en av si­na mest er­far­na spe­la­re då Rasmus Lindqvist un­der­teck­nat ett nytt ettårs­kon­trakt.

Östnyland - - On - Jon nyqviSt jon.nyqvist@ksf­me­dia.fi

En­ligt för­e­ning­ens vice ord­fö­ran­de Ka­ri Jan­hu­nen har lag­byg­get gått smi­digt in­för den kom­man­de sä­song­en.

– När det blev klart att Ant­ti Par­vi­ai­nen tar tag i tyg­lar­na och Rasmus Lindqvist fort­sät­ter bör­ja­de al­la pus­sel­bi­tar snabbt fal­la på sin plats, sä­ger Jan­hu­nen.

Lag­byg­get är så gott som på det kla­ra, med en spelar­trupp be­stå­en­de av 3+18 spe­la­re. För­e­ning­en hål­ler på att för­hand­la med yt­ter­li­ga­re två till tre spe­la­re som kom­plet­te­rar ska­ran in­nan sä­song­en kör i gång.

– Vi har en bra bland­ning av bå­de unga och er­far­na spe­la­re i årets trupp. Vi gjor­de ock­så en grund­lig ut­red­ning i trä­nar­frå­gan in­nan vi be­slöt oss för att an­li­ta Par­vi­ai­nen och vi är väl­digt nöj­da med vårt val, sä­ger för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Ja­ri Ket­tu­nen.

Par­vi­ai­nen är in­te obe­kant för Akil­le­san­häng­a­re. Han åter­vän­der till la­get ef­ter tre års från­va­ro. Själv er­kän­ner han att han är li­te över­ras­kad över att han hit­tat till­ba­ka till Akil­les.

– Un­der för­hand­ling­ar­na åter­upp­väck­tes mitt in­tres­se för la­get. Myc­ket har änd­rats på tre år och årets spelar­trupp är en in­tres­sant bland­ning av er­fa­ren­het och nytt blod. Det var ock­så av­gö­ran­de att vi bygg­de upp ett in­tres­sant spel­pro­gram till hös­ten, sä­ger Par­vi­a­nen.

Den nya trä­na­ren tar ock­så med sig nytänk i form av vi­de­o­trä­ning. I prak­ti­ken be­ty­der det att la­get kom­mer att ha möj­lig­het att ana­ly­se­ra in­spel­ning­ar av si­na mat­cher på ett mer grund­ligt sätt. På så vis kan man nog­grant grans­ka bå­de tak­tik och in­di­vi­du­el­la pre­sta­tio­ner.

En­ligt Ket­tu­nen finns det ock­så en an­nan aspekt som led­de till va­let av Par­vi­ai­nen.

– Paa­vi har ett bra grepp om hur man ut­veck­lar ban­dyn. Vår ju­ni­or­verk­sam­het kom­mer att gyn­nas av hans ex­per­tis. Från för­e­ning­ens si­da ser vi ut­veck­ling­en av fram­ti­da ta­lang som väl­digt vik­tig, sä­ger Ket­tu­nen.

Mo­ti­va­tio­nen åter­vän­de

Akil­les Ban­dy be­kräf­ta­de ock­så att ve­te­ran­spe­la­ren Rasmus Lindqvist fort­sät­ter spe­la i grön­vitt i åt­minsto­ne ett år till. Lindqvist har det störs­ta an­ta­let mat­cher i Akil­les­trö­jan av al­la spe­la­re i den nu­va­ran­de trup­pen. Han har spen­de­rat störs­ta de­len av sin un­ge­fär 20 år långa ban­dy­kar­riär i Akil­les.

En­ligt Lindqvist var det än­då ing­en själv­klar­het att fort­sät­ta spe­la.

– I slu­tet av för­ra sä­song­en väck­tes för förs­ta gång­en tan­ken om att kanske det räc­ker för min del. Men på vå­ren kom jag bra i gång med trä­ning­en och jag fick dess­utom grönt ljus från fa­mil­jen där hem­ma, sä­ger Lindqvist.

Ock­så trä­nar­va­let ha­de en po­si­tiv in­ver­kan på be­slu­tet att åter­vän­da.

– Paa­vi är en av Fin­lands bäs­ta trä­na­re. Det finns få bätt­re al­ter­na­tiv än en lands­lagsträ­na­re och som spe­la­re kan man kän­na sig trygg med tan­ke på hur myc­ket er­fa­ren­het han för med sig till la­get, sä­ger Lindqvist.

La­gets som­mar­trä­ning in­för den kom­man­de ban­dy­sä­song­en i höst är i full fart och för­vänt­ning­ar­na är höga.

– Vårt mål på Akil­les Ban­dy är att va­ra Fin­lands le­dan­de ban­dy­för­e­ning och pre­cis som för­ut kom­mer vi att käm­pa om mäs­ter­ska­pet ock­så i år, sä­ger Ket­tu­nen.

Fo­To: JoN NyqviST

ÅTeR­VÄn­DeR. En av la­gets ve­te­ra­ner, Rasmus Lindqvist, for­stät­ter att spe­la i grön­vitt ock­så näs­ta sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.