Unik chans att se Slai­pa Wik­stens konst

Östnyland - - On - Pet­ra Lind

I kväll finns det en unik chans att se Bir­ger ”Slai­pa” Wik­stens konst i sam­band med Pers­mäss­mark­na­den i Sax­by. Sam­man­lagt 45 tav­lor ställs ut i Sax­by sko­la men det gäl­ler att va­ra snabb: konstut­ställ­ning­en på­går ba­ra i två tim­mar mel­lan kloc­kan 18–20, det vill sä­ga li­ka länge som själ­va mark­na­den.

Det är Slai­pa Wik­stens son, Bo Wik­sten, som vill upp­märk­sam­ma sin fars konst­när­li­ga ar­be­te med en postum ut­ställ­ning.

– Gam­la Borgå­bor kän­ner bra till pap­pa. Han var ban­dy­mål­vakt i Akil­les och känd som ett rik­tigt by­o­ri­gi­nal. Nu vil­le jag vi­sa hans konst­när­li­ga si­da, sä­ger Bo Wik­sten om fa­dern som gick bort 1989.

Det som många kanske in­te vet är att Slai­pa Wik­sten stu­de­ra­de vid Ate­ne­um på 1930-ta­let. Han må­la­de he­la sitt liv och var en pro­duk­tiv konst­när. Tek­ni­ker­na och mo­ti­ven va­ri­e­ra­de, och Wik­stens stil gick från ti­di­ga bloms­ter­mo­tiv och hus till ett me­ra ut­präg­lat per­son­ligt ut­trycks­sätt.

Slai­pa Wik­stens tav­lor ställ­des ut på fle­ra samut­ställ­ning­ar, bland an­nat i Konst­hal­len i Borgå, men han höll ald­rig nå­gon en­skild ut­ställ­ning. På fre­dag är det sent om­si­der dags i Sax­by sko­la.

– Jag har ploc­kat fram 45 av pap­pas tav­lor för ut­ställ­ning­en. Av dem har ba­ra någ­ra få vi­sats ti­di­ga­re för all­män­he­ten så det här är ett spe­ci­ellt till­fäl­le, sä­ger Bo Wik­sten.

Pers­mäss­mark­na­den, som på­går sam­ti­digt ne­dan­för sko­lan har röt­ter som går till­ba­ka till me­del­ti­den. Då seg­la­de han­dels­män längs med Borgå å upp till Sax­by för att id­ka han­del på Sank­te Pers dag.

UniK StiL. Slai­pa Wik­sten stu­de­ra­de vid Ate­ne­um på 1930-ta­let och må­la­de he­la sitt liv. Med åren ut­veck­la­de han ett per­son­ligt ut­trycks­sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.