Vär­de­ful­la väx­ter i ro­sa­ri­et

Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet Lu­ke har fått upp ögo­nen för ro­sen­går­den vid Borgå sjuk­hus. Ny­li­gen blev ro­sa­ri­et ett av en­dast fy­ra så kal­la­de klonar­kiv för ur­sprungs­väx­ter som finns i lan­det.

Östnyland - - On - Oskar skOg­berg

Märt­ha Ves­ter­back på Borgå träd­gårds­för­e­ning som har hand om ro­sa­ri­et, gav 2017 ut en bok med ti­teln Ro­sa­ri­um Hospi­ta­lis Bor­go­ensis, där al­la ro­sor pre­sen­te­ras. Det var när för­e­nings­med­lem­men Ca­ri­ta Han­nu­la skic­ka­de ett ex­em­plar till sin vä­nin­na Sirk­ka Ju­ha­no­ja i Åbo, som rå­kar job­ba på Lu­ke, som man in­såg ro­sa­ri­ets vär­de. Ju­ha­no­ja märk­te att el­va av ro­sa­ri­ets drygt fyr­tio buskro­sor hör till ur­sprungs­väx­ter­na i Fin­land och där­för är vär­da ett sär­skilt skydd.

– Lu­ke har ju även si­na eg­na sam­ling­ar, men de finns al­la på ett och sam­ma stäl­le och är där­för käns­li­ga för ohy­ra, sjuk­do­mar och be­svär­ligt vin­ter­vä­der. Där­för hål­ler Lu­ke nu på med att byg­ga upp ett sy­stem med så kal­la­de klonar­kiv. Ro­sa­ri­um Hospi­ta­lis Bor­go­ensis är num­mer fy­ra bland de här ar­ki­ven, de öv­ri­ga finns i Lo­jo, Par­gas och i Jo­kio­i­nen. Men ing­et av and­ra har ro­sor, be­rät­tar Ves­ter­back.

Ett klonar­kiv är en slags re­serv­sam­ling för ur­sprungs­väx­ter. En­ligt Lu­kes reg­ler ska de va­ra öpp­na för all­män­he­ten så att man kan spri­da kun­ska­pen om de vär­de­ful­la väx­ter­na. Ves­ter­back be­rät­tar att Lu­ke även skic­kat de­ka­ler som hon ska lim­ma fast på in­for­ma­tions­skyl­tar­na till de el­va ur­sprungsar­ter­na.

Borgå träd­gårds­för­e­nings roll är att skö­ta om väx­ter­na, be­rät­ta om dem och att rap­por­te­ra till Lu­ke en gång per år.

På sön­dag deltar ro­sa­ri­et i te­ma­da­gen Öpp­na träd­går­dar som ord-

nas run­tom i he­la lan­det. Mel­lan kloc­kan 12 och 17 kan man träf­fa med­lem­mar i Träd­gårds­för­e­ning­en som gui­dar runt på om­rå­det, be­rät­tar om ro­sor­na och om de­ras of­ta in­tres­san­ta histo­ria. Ves­ter­backs ro­sa­rie­bok finns ock­så till sa­lu. Adres­sen är Sjuk­hus­vä­gen 1 i Borgå.

Fo­to: Märt­ha Ves­ter­back

skÖn­Het. ’Celsi­a­na’ är en rik­blom­man­de ros som för­gyl­ler till­va­ron för sin äga­re un­der en lång tid. Plan­te­rad i ro­sa­ri­et hös­ten 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.