Hus­mans­kost el­ler bur­ga­re till lunch i Café Lil­ja

Har man vägar­na åt Lil­jen­dal­hål­let un­der lunch­tid är Café Lil­ja ett bra al­ter­na­tiv. Lunch­buffén står du­kad var­je var­dag.

Östnyland - - On - Jan­ni­ka Lin­dén jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

– Ta en ham­bur­ga­re, sa­de en kol­le­ga in­för den pla­ne­ra­de lun­chen på Café Lil­ja i Lil­jen­dal.

Så blev det, även om buffén med lax­sop­pa och knack­korvs­sås ock­så loc­ka­de. Vec­kans ham­bur­ga­re förs­ta vec­kan i ju­ni var pepp­ar­bur­ga­re, och den stod sig syn­ner­li­gen väl i jäm­fö­rel­se med and­ra bur­ga­re. Att ha pep­par­sås i bur­ga­ren i stäl­let för ham­bur­ger­di­to var en ny och myc­ket trev­lig be­kant­skap. Att bur­ga­ren ser­ve­ra­des med knap­ri­ga till­räck­ligt tjoc­ka pom­mes fri­tes gjor­de in­te upp­le­vel­sen säm­re.

Stefan och Min­na Möl­ler är in­ne på sitt fem­te år som kafé- och re­stau­rang­fö­re­ta­ga­re i Lil­jen­dal. De är va­na fö­re­ta­ga­re ef­ter att dri­vit Lo­vi­sa Shell i un­der tju­go år, och dess­utom någ­ra and­ra mac­kar in­om ked­jan. I dag är Shell i Lil­jen­dal en så kal­lad kall­sta­tion och pa­ret Möl­ler kan kon­cen­tre­ra sig på re­stau­rang­verk­sam­he­ten.

Lun­chen ser­ve­ras un­der var­da­gar. Det går ock­så att ta sin lunch­mat med sig.

– Om det är nå­got ex­tra som hän­der här har vi lunch ock­så un­der vec­ko­slut, sä­ger Min­na Möl­ler.

Café Lil­ja lig­ger in­till riks­väg sex och en del av kunderna är för­bi­pas­se­ran­de.

Snabb ser­ve­ring

Det finns många de­tal­jer som ska va­ra på plats för att en lunch­re­stau­rang ska loc­ka.

– Ma­ten ska sma­ka al­la, det ska gå snabbt och så ska allt fun­ge­ra smi­digt, an­nars kom­mer kunderna in­te igen, sä­ger pa­ret Möl­ler.

I buffén finns för­u­tom sal­lads­bord all­tid en sop­pa och en an­nan rätt av hus­mans­kost.

– Var­je tors­dag är det ärt­sop­pa, med pann­ka­ka till ef­ter­rätt, sä­ger Stefan Möl­ler.

För­u­tom det har man var­je dag en schnit­zel och en ham­bur­ga­re, samt en rätt man be­stäl­ler från kö­ket. Förs­ta vec­kan i ju­ni kun­de man väl­ja gril­lad lax med gräslöks­hol­lan­dai­se­sås. En sal­ladspor­tion finns ock­så på me­nyn var­je dag.

Hus­mans­kost är ett trumf­kort även om ham­bur­gar­na är bif­far­na hun­nit bli om­ta­la­de. I an­slut­ning till kö­ket finns vad Stefan Möl­ler kal­lar för re­stau­rang­ens ba­ge­ri. Där ba­kas så gott som dag­li­gen bröd till sal­lads­bor­det.

Fo­to: Jan­ni­Ka Lin­dén

FÖ­RE­TA­GA­RE. Stefan och Min­na Möl­ler sat­sar på god hus­mans­kost, ham­bur­ga­re och schnitzlar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.