Även­tyr med blin­da fläc­kar

Östnyland - - On - Mar­ti­na.moliis-mellberg@ksf­me­dia.fi

■ Vad är det med Austra­li­en och ABBA? Sam­ma år som To­ni Col­let­te var be­satt av den svens­ka pop­grup­pen i Mu­ri­el’s Wed­ding kom Step­han El­li­otsPriscil­la – ök­nens drott­ning (The Ad­ven­tu­res of Priscil­la, Queen of the De­sert, Austra­li­en 1994). Även där spe­lar ”bloody ABBA” en av­gö­ran­de roll.

I fil­mens cent­rum hit­tar vi dragar­tis­ter­na Tick/Mit­zi (Hu­go Wea­ving), och Adam/Felicia (Guy Pe­ar­ce). Till­sam­mans med vän­nen Ber­na­det­te (Te­rence Stamp) åker de ut i det au­stra­li­en­sis­ka öken­lan­det för att upp­trä­da i Alice Springs. Färd­med­let är en skrut­tig buss som Felicia köpt bil­lig från svens­ka tu­ris­ter, och som snabbt får nam­net Priscil­la - ök­nens drott­ning.

De har al­la si­na eg­na or­sa­ker till re­san. Ber­na­det­tes part­ner har ny­li­gen av­li­dit och hon be­hö­ver kom­ma bort från Syd­ney. Adam har å sin si­da länge närt en dröm om att be­sti­ga King’s Ca­nyon i drag. Och Tick vi­sar sig ha ett dolt mo­tiv med re­san. Ho­tel­let de ska upp­trä­da på ägs nämligen av hans fru (Sa­rah Chad­wick) och hon är i de­spe­rat be­hov av en show.

På vägen stan­nar de i oli­ka små au­stra­li­en­sis­ka hålor och mö­ter bå­de för­do­mar och ho­mo­fo­bi, men får ock­så någ­ra nya vän­ner. Re­san blir lång, in­te minst för att Adam och Ber­na­det­te går varand­ra på ner­ver­na och för att bus­sen en­vi­sas med att gå sönder.

De får hjälp av me­ka­ni­kern Bob (Bill Hun­ter) som snabbt fat­tar tyc­ke för Ber­na­det­te.

Fil­men var en ovän­tad suc­cé när den dök upp i mit­ten av 90-ta­let. Den har bli­vit nå­got av en au­stra­li­en­sisk kult­klas­si­ker och har även ge­ne­re­rat en mu­si­kal som satts upp värl­den över.

Det är en vi­su­ellt slå­en­de film, färg­grann och spra­kan­de. Wea­ving, Pe­ar­ce och Stamp är all­de­les per­fek­ta i si­na rol­ler. Sär­skilt Stamp ger Ber­na­det­te ett djup som för­ank­rar den an­nars så cam­pi­ga fil­men.

Det är till sto­ra de­lar en lätt­sam film med myc­ket hu­mor, men här finns ock­så ovan­ligt myc­ket tyngd, tan­ke och hjär­ta. Men med 24 år på nac­ken blir det tyd­ligt att Priscil­la har si­na blin­da fläc­kar. Por­trät­tet av den fi­lip­pins­ka kvin­nan Cynt­hia (Ju­lia Cor­tez) är bå­de ra­sis­tiskt och mi­so­gynt. Det är så at en öns­kar sig en ny ver­sion av fil­men, med des­sa sce­ner bort­klipp­ta.

All­ra helst skul­le de såklart ald­rig ha spe­lats in. Det är oänd­ligt synd att en film som så tyd­ligt be­hand­lar ut­an­för­skap och käm­par för öp­pen­het in­te ser att den tryc­ker ner and­ra grup­per.

MaR­Ti­Na MoLiiS-MeLLBeRg

Fo­to: Ac­cuSoFt inc.

OUt­bacK. Hu­go Wea­ving, Guy Pe­ar­ce och Te­rence Stamp kör ge­nom Austra­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.