En snäll Björn

Östnyland - - On - Yle

Björn Skifs har en ar­tist­kar­riär som sträc­ker sig över fem de­cen­ni­er och han blev den förs­ta svens­ka ar­tis­ten som top­pa­de lis­tan i USA. Dess­utom har han re­pre­sen­te­rat Sve­ri­ge i ESC två gång­er och med­ver­kat i fle­ra fil­mer och mu­si­ka­ler. Men trots en helt otro­lig ar­tist-CV så har Björn Skifs all­tid stått med bå­da föt­ter­na tryggt på mar­ken. In­te ens skval­ler­tid­ning­ar­na har hit­tat någ­ra ske­lett i hans gar­de­rob. Kan han fak­tiskt va­ra så snäll och hygg­lig? Kjell Ek­holm gjor­de en lång och djup in­ter­vju med en av de mest äls­ka­de ar­tis­ter­na i Sve­ri­ge och re­sul­ta­tet blev en se­rie på fem de­lar. Det­ta är del ett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.