Sib­bopär­la loc­kar in­te

Af­färs­man­nen Har­ry Har­ki­mo sä­ger att hans en­da kvar­stå­en­de an­svars­om­rå­de i Sib­bo­strand, det vill sä­ga bryg­gor­na, sätts i skick med bör­jan re­dan i år. Men för res­ten av om­rå­det sö­ker bo­la­get Si­poon­ran­ta om tilläggstid fram till 2028. Den tanken är in­vå­narn

Östnyland - - News - Text & Fo­to Oskar skog­berg oskar.skog­berg@ksf­me­dia.fi

Sib­bo­strand skul­le bli ett praktex­em­pel på hög­klas­sigt bo­en­de och fun­ge­ra som lo­ko­mo­tiv för till­väx­ten. Men fort­fa­ran­de är om­rå­det halv­fär­digt och and­ra de­lar av kom­mu­nen är at­trak­ti­va­re.

– Här bor­de bo­stads­hu­sen ha stått kla­ra re­dan 2016.

Ro­ger Jus­le­ni­us, som var en av de förs­ta som flyt­ta­de till Sib­bo­stand år 2011, tit­tar ut över det ojäm­na grus­fäl­tet där små löv­träd re­dan stic­ker upp här och var. In­ne i ett av buska­gen står en in­for­ma­tions­skylt in­vid ett lu­tan­de tra­fik­mär­ke och längs grus­pla­nens öst­ra kant står båttrail­rar och någ­ra bil­vrak. Just på den här plat­sen känns den ur­sprung­li­ga vi­sio­nen om Sib­bo­strand som ett hög­klas­sigt bo­stads­om­rå­de myc­ket av­läg­sen. Men man be­hö­ver ba­ra vän­da blic­ken mot syd­väst för att se om­rå­dets po­ten­ti­al: här står ståt­li­ga fler­vå­nings­hus på välsköt­ta gårds­pla­ner in­vid ha­vet.

Jus­le­ni­us un­der­stry­ker att in­vå­nar­na är myc­ket nöj­da med de de­lar av Sib­bo­strand som re­dan byggts ut. Tom­ter­na och bo­stä­der­na är väl­pla­ne­ra­de och de hål­ler en hög klass. Hus­bo­la­gen har hand om fas­tig­hets­sköt­seln.

– Men problemet är att byg­gan­det stan­nat av och om­rå­de­na där det bor­de ha byggts re­dan för fle­ra år se­dan ser ut som halv­fär­di­ga sand­gro­par. Knappt hälf­ten av de pla­ne­ra­de bo­stä­der­na har bli­vit verk­lig­het, det här är in­te vad vi lo­va­des.

Tio år till?

Som bland an­nat Si­poon Sa­no­mat och Helsingin Sa­no­mat rap­por­te­rat har bo­la­get Si­poon­ran­ta, som har an­sva­ret för att byg­ga ut Sib­bo­strand, in­te lyc­kats säl­ja till­räck­ligt med bo­stä­der för att kun­na för­verk­li­ga om­rå­det en­ligt pla­ner­na. Ur­sprung­li­gen skul­le om­rå­det va­ra fär­digt byggt 2016 men bo­la­get be­vil­ja­des tilläggstid fram till 2021. Nu an­sö­ker bo­la­get en gång till om tilläggstid, den här gång­en fram till 2028.

På bygg­bo­la­get Skans­ka, som till­sam­mans med för­säk­rings­bo­la­get Il­ma­ri­nen är hu­vud­ä­ga­re i Si­poon­ran­ta, an­ser man att bris­ten på ef­ter­frå­gan i Sib­bo­strand be­ror på mark­nads­lä­get och att Helsing­fors in­te lyc­kats byg­ga ut Ös­tersundom som pla­ne­rat. Jus­le­ni­us har svårt att tro på den för­kla­ring­en.

– Man byg­ger ju en mas­sa i bå­de Sö­der­kul­la och Nick­by så mark­nads­lä­get bor­de va­ra bra. Vi som bor här på om­rå­det an­ser att pro­ble­men sna­ra­re hand­lar om att allt läm­nats vind för våg. Jag har hört att många va­rit in­tres­se­ra­de av att flyt­ta hit, men då de kom­mit på be­sök och sett hur här ser ut har de vänt om.

Jus­le­ni­us lyf­ter upp två and­ra pro­blem: väg­skylt­ning­en är så brist­fäl­lig att bi­lar kan kom­ma kö­ran­de längs med gång- och cy­kel­vä­gar­na och dess­utom finns det ing­en ser­vice på om­rå­det att ta­la om. Bå­de apo­te­ket och lä­karsta­tio­nen som en gång fanns här har stängt och pla­ner­na på ett dag­hem gick i stö­pet.

– När det gäl­ler skylt­ning­en tyc­ker jag att kom­mu­nen bor­de ta sitt an­svar för att vi ska kun­na bo tryggt på om­rå­det. Och när det gäl­ler ser­vicen för­står jag att vi in­te kan vän­ta oss all­för myc­ket med det här in­vå­na­ran­ta­let. Men en livs­me­del­ski­osk och en stran­d­re­stau­rang skul­le va­ra trev­ligt. Och det fanns ju en fun­ge­ran­de re­stau­rang i Sto­rö­ren, men den blev en av de förs­ta bygg­na­der som revs när Sib­bo­strand-pro­jek­tet star­ta­de. I dag finns det ett stort buskage där re­stau­rang­en ti­di­ga­re stod.

Pro­test­lis­ta

Ny­he­ten om bo­la­get Si­poon­ran­tas nya an­sö­kan om tilläggstid har re­tat upp in­vå­nar­na i den grad att man nu sam­lar in en pro­test­lis­ta som ska över­räc­kas till kom­mu­nen i höst. I skri­vel­sen, som på mån­dags­för­mid­da­gen sam­lat över 220 un­der­skrif­ter, krä­ver man att tillägg­s­ti­den in­te be­vil­jas utan att om­rå­det byggs ut och snyg­gas upp en­ligt pla­ner­na.

– Sib­bo­strand är ett vac­kert havsnä­ra om­rå­de och är det en­da i sitt slag i Sib­bo. Så ba­ra man byg­ger rätt slags bo­stä­der till rätt pris bor­de det in­te va­ra nå­got pro­blem med ef­ter­frå­gan. Och ba­ra det finns in­vå­na­re på om­rå­det föl­jer ser­vicen ef­ter. Vi in­vå­na­re är in­te ute ef­ter att hit­ta någ­ra skyl­di­ga, vi vill ba­ra att om­rå-

det byggs fär­digt och snyg­gas upp, sä­ger Jus­le­ni­us.

”Av­tal ska hål­las”

Sib­bo kom­muns full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de He­ik­ki Vest­man (Saml) sit­ter i träd­går­den vid sitt hus i Eriksnäs och drar sig till min­nes tu­rer­na kring Sib­bo­strand. Då Helsing­fors inledde pro­ces­sen med att in­kor­po­re­ra de sydvästra de­lar­na av Sib­bo satt Vest­man sin förs­ta pe­ri­od som full­mäk­ti­ge­le­da­mot.

– Sib­bo­strand var ju ett slags svar på in­kor­po­re­ring­en. Pro­jek­tet mo­ti­ve­ra­des med att Sib­bo­stand skul­le bli en pär­la i söd­ra Sib­bo, ett havsnä­ra hög­klas­sigt bo­stads­om­rå­de som skul­le ge kom­mu­nen en snabb­start på till­väx­ten, sä­ger Vest­man.

Men man be­hö­ver ba­ra se på ex­per­ter­na Ti­mo Aros och Su­san­na

Haan­pääs ana­lys av flytt­nings­rö­rel­ser­na i hu­vud­stads­re­gi­o­nens krans­kom­mu­ner för att se att vi­sio­ner­na in­te för­verk­li­gats i Sib­bo­strand. Tvärtom har Sib­bo­strand vux­it lång­sam­ma­re än övri­ga om­rå­den i söd­ra Sib­bo.

– De de­la­de in Sib­bo i fem kvadrat­kilo­me­ter sto­ra cel­ler och grans­ka­de be­folk­nings­ut­veck­ling­en i dem un­der åren 2010–2017. I Sib­bo­strand öka­de in­vå­na­ran­ta­let med drygt hund­ra per­so­ner, me­dan Tasträsk fick över fy­ra­hund­ra nya in­vå­na­re och Has­sell­un­den när­ma­re tre­hund­ra. Så trots att Sib­bo­strand bor­de hö­ra till de in­tres­san­tas­te om­rå­de­na i kom­mu­nen, och fak­tiskt är det en­da de­talj­pla­ne­om­rå­det vid ha­vet i Sib­bo, lig­ger man långt ef­ter.

Sib­bo kom­mun har in­gått ett mar­kan­vänd­nings­av­tal med bo­la­get Si­poon­ran­ta. Kom­mu­nen de­talj­pla­ne­ra­de det pri­vat­äg­da om­rå­det i Sib­bo­strand och bo­la­get för­band sig vid att för­verk­li­ga om­rå­det in­om en viss tid och re­ser­ve­ra­de fem mil­jo­ner eu­ro som sä­ker­het.

– När bo­la­get förs­ta gång­en sök­te om tilläggstid var det mo­ti­ve­rat på grund av låg­kon­junk­tu­ren som fick bo­stads­mark­na­den att stan­na upp. Men just nu har vi en kon­junk­tur­stopp så si­tu­a­tio­nen är en an­nan.

In­om kom­men hål­ler man på att ut­re­da vil­ket or­gan ska ha sista or­det då den nya an­sö­kan om tilläggstid be­hand­las. I tjäns­te­man­na­be­red­ning­en som mar­kan­vänd­nings­sek­tio­nen tog ställ­ning till för ett par vec­kor se­dan för­or­da­res tillägg­s­ti­den men sek­tio­nen åter­re­mit­te­ra­de ären­det till ny be­hand­ling.

– Det var ett myc­ket bra be­slut. Sek­tio­nen vil­le ha en tilläggs­ut­red­ning om de för­plik­tel­ser och an­svars­frå­gor som in­går i av­ta­let, sä­ger Vest­man.

I bör­jan av hös­ten ska full­mäk­ti­ge­grup­per­na dis­ku­te­ra tillägg­s­ti­den och kom­mu­nen ska ock­så hö­ra in­vå­nar­na i söd­ra Sib­bo. Be­sluts­fat­tar­na be­sö­ker Sib­bo­strand och fort­sät­ter dis­kus­sio­ner­na med bo­la­get Si­poon­ran­ta.

– Ef­tersom av­ta­let in­ne­hål­ler en pant på fem mil­jo­ner eu­ro är det san­no­likt att full­mäk­ti­ge kom­mer att ta ställ­ning till frå­gan om av­ta­let ska om­för­hand­las. Men he­la vårt sam­häl­le byg­ger på idén om att av­tal ska hål­las. Kom­mu­nen lyss­nar så klart på vå­ra av­tals­par­ter men jag an­ser att för­plik­tel­ser­na i av­ta­let är bin­dan­de och att vi ska hål­la oss till dem. Det in­går all­tid en risk för fö­re­ta­gen då man byg­ger helt nya om­rå­den men om ris­ker­na re­a­li­se­ras kan man in­te flyt­ta över an­sva­ret till kom­mu­nen och kom­mu­nin­vå­nar­na.

Om Si­poon­ran­ta får av­slag på sin an­sö­kan om tilläggstid hop­pas Vest­man att det le­der till att om­rå­det står klart 2021. Han ser ing­en risk för att det skul­le le­da till en mas­sa tom­ma bygg­na­der i Sib­bo­stand.

– Jag har svårt att se att det in­te skul­le fin­nas en ef­ter­frå­gan. Mark­nads­e­ko­no­min är ett bra sy­stem som ger al­la ak­tö­rer möj­lig­he­ten att ju­ste­ra pri­set så att ut­bud och ef­ter­frå­gan möts. Som ord­fö­ran­de för full­mäk­ti­ge tän­ker jag ock­så på in­vå­nar­na: i Sib­bos stra­te­gi står det att vi ska er­bju­da in­vå­nar­na triv­sam­ma och snyg­ga bo­stads­om­rå­den. I Sib­bo­strand har man vän­tat länge nog på det här.

Inga kom­men­ta­rer

Af­färs­man­nen och riks­dags­le­da­mo­ten Har­ry Har­ki­mo var till en bör­jan ma­jo­ri­tets­ä­ga­re, pri­mus­mo­tor och front­fi­gur för pro­jek­tet i Sib­bo­stand. I dag äger han 25 pro­cent av ak­ti­er­na i Si­poon­ran­ta och vill in­te kom­men­te­ra de ak­tu­el­la pro­ble­men.

– Jag har fått så myc­ket skit ef­ter att jag ut­ta­la­de mig se­nast så det är onö­digt att jag sä­ger nå­got. Skans­ka och Il­ma­ri­nen vil­le att jag skul­le fort­sät­ta som sty­rel­se­ord­fö­ran­de men det är de som läm­nat in an­sö­kan om tilläggstid.

Har­ki­mo har fort­sätt­nings­vis an­svar för hams­om­rå­det och det lo­var han att sät­ta i skick.

– Hälf­ten av om­rå­det åt­gär­das i år och and­ra hälf­ten näs­ta år. Se­dan kan du skri­va om att pri­ser­na bli­vit dy­ra­re, för det är klart att om man läg­ger ut 300 000 eu­ro så kom­mer pri­ser­na på båt­plat­ser­na att sti­ga. På Skans­ka sä­ger re­gi­on­chef

att man in­te kan dra någ­ra di­rek­ta pa­ral­lel­ler mel­lan bygg­boo­men i Sö­der­kul­la och Nick­by och bris­ten på ef­ter­frå­gan i Sib­bo­stand.

– Det finns re­dan ex­i­ste­ra­de ser­vice i Sö­der­kul­la och Nick­by me­dan Sib­bo­stand lig­ger mer av­si­des. Och en­ligt de­talj­pla­nen är Sib­bo­stand ett bo­stads­om­rå­de av myc­ket hög klass vil­ket le­der till hög­re pri­ser. Och ty­värr har in­tres­set in­te va­rit så stort.

Han tror in­te att man kun­de om­ar­be­ta om­rå­dets pro­fil för att få fart på bo­stads­för­sälj­ning­en.

– Att gö­ra för­änd­ring­ar i de­talj­pla­nen lig­ger i kom­mu­nens hän­der, men frå­gan har in­te dis­ku­te­rats. Då man hit­tills byggt en­ligt ett visst kon­cept har jag svårt att tän­ka mig att man skul­le by­ta rikt­ning.

Aspa­ra sä­ger att han än­då väl kan för­stå in­vå­nar­nas miss­nö­je.

– Då man haft vis­sa för­hopp­ning­ar om tid­ta­bel­len är det klart att man kän­ner be­svi­kel­se när det in­te för­verk­li­gas. Det är be­klag­ligt att vi in­te kun­nat byg­ga en­ligt den ur­sprung­li­ga tid­ta­bel­len, men det här hand­lar om mark­nads­mäs­sig verk­sam­het och vi kan in­te byg­ga tom­ma lä­gen­he­ter. Ba­ra vi för­hopp­nings­vis får tilläggstid kan vi snyg­ga upp om­rå­det så att det blir triv­samt för in­vå­nar­na.

Så trots att Sib­bo­strand bor­de hö­ra till de in­tres­san­tas­te om­rå­de­na i kom­mu­nen, och fak­tiskt är det en­da de­talj­pla­ne­om­rå­det vid ha­vet i Sib­bo, lig­ger man långt ef­ter. He­ik­ki Vest­man, Saml Full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de i Sib­bo

KON­TRAS­TER. In­vå­nar­na i Sib­bo­stand är nöj­da med de de­lar av om­rå­det som byggts fär­digt. Men all­de­les in­vid finns ett stort grus­fält med båttrail­rar och gam­la bil­vrak.

FÄRDIGSTÄLL. Ro­ger Jus­le­ni­us sä­ger att in­vå­nar­na i Sib­bo­stand in­te vill bo i en sand­grop i tio år till. – Vi är in­te ute ef­ter att hit­ta någ­ra skyl­di­ga, vi vill ba­ra att om­rå­det byggs fär­digt och snyg­gas upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.