10000

Stads­di­rek­tö­ren i Lo­vi­sa, kul­tur­sek­torns led­ning och press­an­sva­ri­ga för den omdis­ku­te­ra­de ut­ställ­nings­se­ri­en Lo­vi­sa, li­ten stad – kul­tu­rell stor­stad? träf­fa­des för­ra vec­kan för att dis­ku­te­ra det så kal­la­de kul­tur­brå­ket i Lo­vi­sa.

Östnyland - - News - Pet­ra LinD 020 756 9637 pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

eu­ro har Lo­vi­sa stad hit­tills be­ta­lat för ut­ställ­nings­se­ri­en Lo­vi­sa, li­ten stad – kul­tu­rell stor­stad? i almska går­den. Hel­hets­bud­ge­ten lig­ger på 16 000 eu­ro.

Stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom, bild­nings­di­rek­tör Tho­mas Grön­holm, che­fen för kul­tur- och fri­tids­vä­sen­det Leif Eriks­son och press­an­sva­ri­ga för ut­ställ­ning­en Lo­vi­sa, li­ten stad – kul­tu­rell stor­stad?, Nina Björk­man-Nys­tén möt­tes i ons­dags för att dis­ku­te­ra de många vänd­ning­ar­na kring den ak­tu­el­la ut­ställ­ning­en i Almska går­den, med sce­no­gra­fen Ralf Forsström som konst­när­lig le­da­re.

– Vi tyck­te det fanns skäl att sit­ta ner och dis­ku­te­ra si­tu­a­tio­nen ef­tersom det flo­re­rat så myc­ket fel­ak­tig­he­ter och ryk­ten bland an­nat på so­ci­a­la me­di­er. Folk dis­ku­te­rar fast de in­te är in­sat­ta och det har fö­re­kom­mit en del övertramp, sä­ger Tho­mas Grön­holm.

En­ligt ho­nom träf­fa­des par­ter­na i god an­da och dis­kus­sio­nen hand­la­de in­te läng­re om det så kal­la­de kul­tur­brå­ket i sig, utan sna­ra­re om hur man kun­de ha gjort an­norlun­da på vägen hit.

– Det lö­nar sig in­te att grä­va ner sig me­ra i hur ären­det sköt­tes el­ler att fort­sät­ta dis­ku­te­ra Fors­ströms färg­star­ka språk, nu ser vi fram­åt, sä­ger Grön­holm.

De­bat­tin­lägg

I en in­sän­da­re (ÖN 29.6.2018) som ock­så är un­der­teck­nad av Leif Eriks­son skri­ver han att be­sluts­pro­ces­sen skötts kor­rekt och att re­kry­te­ring­ar och köp av tjäns­ter för ut­ställ­ning­en ”har gjorts in­om ra­men för bud­get och be­fo­gen­he­ter”.

– På mö­tet dis­ku­te­ra­de vi frå­gan och till­sam­mans med Leif Eriks­son kom vi fram till att vi till­sam­mans skri­ver en in­sän­da­re. Det­ta var in­te på­tving­at, sna­ra­re önsk­värt för att fö­ra fram fak­ta och kor­ri­ge­ra fel­ak­tig­he­ter, sä­ger Grön­holm.

En­ligt Tho­mas Grön­holm är det bå­de sta­dens och Ralf Fors­ströms av­sikt att full­föl­ja av­ta­let om den fem­de­la­de ut­ställ­nings­se­ri­en i Almska går­den, varav två på­går just nu.

Ut­ställ­nings­av­ta­let värt 16000 eu­ro, som kul­tur­nämn­den i Lo­vi­sa be­slu­tat om 31.10.2017, är un­der­teck­nat och god­känt av Grön­holm, och i prak­ti­ken fun­ge­rar det så att konst­när­li­ga le­da­ren Ralf Forsström, del­tids­an­ställ­da kul­tur­pro­du­cen­ten Mi­mo­sa Elo och press­an­sva­ri­ge Nina Björk­man-Nys­tén fak­tu­re­rar sta­den i takt med att ut­gif­ter upp­står i an­slut­ning till ut­ställ­ning­ar­na – mot kvit­to.

Lö­pan­de no­ta

– Det hand­lar ex­em­pel­vis om in­ven­te­ring av konst­fö­re­mål, pack­ning, trans­port, ver­nis­sage och så vi­da­re. Hit­tills har sta­den be­ta­lat ut cir­ka 10 000 eu­ro, sä­ger Tho­mas Grön­holm.

En­ligt av­ta­let får Ralf Forsström ing­en er­sätt­ning för att han fun­ge­rar som konst­när­lig le­da­re för Lo­vi­sa, li­ten stad – kul­tu­rell stor­stad?. Där­e­mot är det över­ens­kom­met att Nina Björk­man-Nys­tén er­sätts för april och maj må­nad 2018 med 2 100 eu­ro, mot­sva­ran­de un­ge­fär hälf­ten av den tim­lön en stads­an­ställd kul­tur­pro­du­cent skul­le få.

– Jag har job­bat med ut­ställ­ning­ar­na se­dan ja­nu­a­ri 2017 och har in­te fak­tu­re­rat någon­ting in­nan för­ra vec­kan, sä­ger Björk­man-Nys­tén och un­der­stry­ker att hon job­bar som press­an­sva­rig av purt in­tres­se.

Kul­tur­nämn­dens ord­fö­ran­de Tho­mas Ro­sen­berg tviv­lar starkt på att ut­ställ­nings­se­ri­ens bud­getra­mar hål­ler i och med att man re­dan be­ta­lat ut 10 000 eu­ro av till­gäng­li­ga 16 000 eu­ro.

Bud­ge­ten sprängs

– Så­vitt jag kan se kom­mer den re­s­te­ran­de bud­ge­ten att va­ra uppä­ten fö­re årets slut. Som jag ser det är det rim­ligt att den halv­tids­an­ställ­da kul­tur­pro­du­cen­tens lön be­ta­las ur ut­ställ­nings­bud­ge­ten ef­tersom hen ut­tryck­li­gen är an­ställd för att ar­be­ta med den, sä­ger han och tilläg­ger:

– Ef­tersom sta­dens led­ning sig- na­le­rat att de tre re­s­te­ran­de ut­ställ­ning­ar­na ska ge­nom­fö­ras, och vi al­la va­rit över­ens om att se­ri­en är vik­tig, så mås­te vi up­pen­bar­li­gen hit­ta me­ra peng­ar nå­gon­stans.

Det stäm­mer in­te alls sä­ger Nina Björk­man-Nys­tén. En­ligt hen­ne lig­ger ut­gif­ter­na så här långt helt i lin­je med det som bud­ge­te­rats och hon un­der­stry­ker att ut­ställ­nings­se­ri­en går att ge­nom­fö­ra in­om de giv­na ra­mar­na. Ralf Forsström har även fått ex­tern fi­nan­sie­ring på 5 000 eu­ro för de på­gåen­de ut­ställ­ning­ar­na.

Björk­man-Nys­tén lyf­ter även fram att pla­ne­ring­en av de föl­jan­de ut­ställ­ning­ar­na är långt kom­men, och att ar­bets­grup­pen Forsström, Elo och Björk­man-Nys­tén har för av­sikt att ock­så an­sö­ka om ex­tern fi­nan­sie­ring för se­ri­ens åter­stå­en­de ut­ställ­ning­ar.

Tho­mas Ro­sen­berg kon­sta­te­rar att det från sta­dens led­ning fun­nits öns­ke­mål om att blå­sa av kul­tur­brå­ket, och att de be­sluts­fat­tan­de tjäns­te­män­nen och de för­tro­en­de­val­da har fö­re­sla­gits rät­ta till de fel­ak­tig­he­ter kring pro­ces­sen som sta­dens topp­skikt upp­le­ver har fö­re­kom­mit bland an­nat i me­di­er.

– Jag för­mo­da­des ock­så del­ta men det har in­gått så­da­na ele­ment i pro­ces­sen att jag tyc­ker att jag in­te kan gö­ra en så­dan pu­del.

Sy­na pro­ces­sen i söm­mar­na

Där­e­mot tyc­ker Tho­mas Ro­sen­berg att det finns skäl att gå ige­nom be­sluts­pro­ces­sen kring ut­ställ­nings­se­ri­en Lo­vi­sa, li­ten stad – kul­tu­rell stor­stad. De facto be­hand­la­des pro­jek­tet ba­ra två gång­er i kul­tur­nämn­den, en gång i sep­tem­ber och en gång i ok­to­ber, och in­te där­ef­ter, i takt med de kon­flik­ter som upp­stod på vägen.

– Det var fegt och fel av oss att in­te ta upp kon­flik­ter­na i nämn­den. Men det ha­de bli­vit obe­hag­ligt, och ha­de kun­nat även­ty­ra he­la pro­jek­tet.

På fre­da­gen höll Tho­mas Ro­sen­berg i sam­råd med Leif Eriks­son på att skri­va en re­do­gö­rel­se till kul­tur­nämn­dens med­lem­mar där sväng­ar­na kring kul­tur­brå­ket av­hand­las.

– Egent­li­gen bor­de nämn­den kom­ma sam­man för ett ext­ra mö­te, men det är svårt att få med­lem­mar­na sam­la­de på grund av att det är se­mester­ti­der.

Nina Björk­man-Nys­tén, med­lem i kul­tur­nämn­den, sä­ger att hon re­dan den 21 ju­ni när­mat sig Ro­sen­berg och på­ta­lat be­ho­vet av ett kul­tur­nämndsmö­te.

Fo­to: Pe­ik Hen­ricH­son

DYR AF­FÄR. Ut­ställ­nings­se­ri­en Lo­vi­sa, li­ten stad – kul­tu­rell stor­stad, som om­fat­tar fy­ra ut­ställ­ning­ar, har be­vil­jats ett stöd på 16000 eu­ro. 10000 eu­ro har re­dan gått åt till den förs­ta ut­ställ­ning­en i Almska går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.