Helskö­na rö­va­re tog över Lu­rens­sce­nen

Lu­rens som­mar­te­a­ter över­ras­kar igen po­si­tivt med fa­mil­je­pjä­sen Ron­ja Rö­var­dot­ter. Tro­gen Astrid Lind­grens ro­man har re­gis­sö­ren To­bi­as Zil­li­acus lyft fram he­la den po­ten­ti­al som finns i skå­de­spe­lar­na och gett pjä­sen en egen lo­kal ka­ris­ma som tar sig ut­tryc

Östnyland - - News - Egil gREEn kul­tur@ost­ny­land.fi

Ron­ja Rö­var­dot­ter På Lu­rens som­mar­te­a­ter Av Astrid Lind­gren. Re­gi: To­bi­as Zil­li­acus. Sce­no­gra­fi: To­bi­as Zil­li­acus & Nic­ke von Weis­sen­berg. Kom­po­si­tion & mu­si­ka­lisk led­ning: Han­nu och Han­na-Le­e­na Ris­ku. Dräk­ter: Fri­da Hultcrantz. Ko­re­o­gra­fi: Su­san­na Kar­vi­nen. Smink & fri­sy­rer: Tui­ja Lu­uk­ka­i­nen. Ljus­de­sign: Jo­nas Ran­ders. I rol­ler­na: Li­via Wik­ström, Ed­gar Ni­e­mi­nen, Mi­rel­la Pen­do­lin,

Tom Pal­las, Kim Snygg, Pet­ra Sun­dqvist, Mag­nus Eng­ström, John Whitesmith, Fri­da Hag­man, Ju­lia Sal­mi­nen, Myr­na Mart­ti, Ida Holms­ten, Ma­lin Ten­hu­nen, Tom­mi Ro­sen­schöld, Ber­ta Ai­ras, Wil­ma Bäcklund, Lin­nea Wes­ter­holm, Ve­ro­ni­ca Svensk­berg, Ilkka Relander, Re­bec­ca Ha­lo­nen, Ki­ra Teit­ti­nen, Mal­vi­na Puk­ki­la, Alice Ny­berg, Za­rah Gra­nell, So­fia Sal­mi­nen, Fri­da Roo, Iris Nord­ström, Mil­ja Björk. Pre­miär: 29.6.18. Spel­tid: c. 2,5 t in­kl.pa­us. Vi­sas ännu 21 gång­er t.o.m. den 4 au­gusti.

Fö­re­ställ­ning­en ruc­kar ock­så på ta­le­sät­tet ”tred­je gång­en gillt” till ”ock­så den tred­je gång­en”. Med det av­ser jag att Ron­ja Rö­var­dot­ter är det tred­je hög­klas­si­ga öst­ny­länds­ka som­mar­skå­de­spe­let i rad ef­ter Char­leys

tant på Post­bac­ken och Skär­gårds­tea­terns gäst­spel Kung Ubu. Ron­ja Rö­var­dot­ter från 1981 blev

Astrid Lind­grens sista sto­ra ro­man, på ytan en fängs­lan­de även­tyrs­be-

rät­tel­se i rö­varsko­gar­na om vän­skap och re­volt mot vux­en trång­synt­het. På dju­pet av­speg­lar sig en upp­växt­histo­ria mel­lan Mat­tis­rö­var­dot­tern Ron­ja (Li­via Wik­ström) och Bor­karö­var­so­nen Birk (Emi­lia

Ten­hu­nen).

Det hand­lar ock­så om kon­kur­rens mel­lan röv­ar­ban­den och om de fa­ror som lig­ger på lur i sko­gen, och i mind­re pro­fes­sio­nel­la hän­der ha­de pjä­sen kun­nat bli en rik­tigt lång­dra­gen histo­ria.

Raskt tem­po

I stäl­let går hand­ling­en fram i raskt tem­po, vil­ket in­te minst vrid­läk­ta­ren på Lu­rens ger möj­lig­het till ge­nom sce­ne­ri­er hem­ma i Mat­tis­rö­var­nas näs­te, i tve­kam­per vid Hel­ve­tes­ga­pet och i sko­gens djup. Det är här som gråd­vär­gar, vitt­ror och Rump­nis­sar dy­ker upp, för att in­te ta­la om de un­der­jor­dis­ka, som i sin spök­li­ka fram­to­ning loc­kar och kal­lar på Ron­ja i dim­man och är som klipp­ta ur J.R.R. Tol­ki­ens Sa­gan om Ring­en.

Hu­mor

För­u­tom även­tyr och fa­ror samt en psy­ko­lo­gisk in­blick i mänsk­ligt be­te­en­de i all sin stor- och fut­tig­het in­ne­hål­ler Astrid Lind­grens text som all­tid ock­så hu­mor, per­so­ni­fi­e­rad av

Lu­rens­ve­te­ra­nen Tom Pal­las i rol­len som Skal­le-Per med sitt fi­san­de och si­na rap­pa re­pli­ker på bre­das­te lo­kalt idi­om.

To­bi­as Zil­li­acus dri­ver yt­ter­li­ga­re hu­morn till sin spets i re­gin av de barn­skå­de­spe­la­re som gör Rump­nis­sar­na i en lång och ex­pres­sivt lad­dad scen där de små trol­len i dans och sång smäl­ter hjär­tan av sten. Här har re­gis­sö­rens hand­lag med si­na små ad­ep­ter i sam­ar­be­te med Su­san­na Kar­vi­nens ko­re­o­gra­fi ut­myn­nat i fö­re­ställ­ning­ens störs­ta gläd­je­pil­ler.

Ännu i pa­us var en av Rump­nis­sar­na så i ta­gen att hon sprang om­kring i full scen­mun­de­ring bland en korvä­tan­de och kaf­fedric­kan­de pre­miär­publik till all­män mun­ter­het och gläd­je.

Han­nu och Han­na-Le­e­na Ris­kus mu­sik ska in­te un­derskat­tas. Den är ing­en dus­sin­va­ra, till­kom­men för sa­kens skull, utan föl­jer åt hand­ling­en så­väl i snab­ba­re ryt­mer som i ly­ris­ka bal­la­der.

Bra upp­spel

Ed­gar Ni­e­mi­nen som åter­vänt till Lu­rens­sce­nen ef­ter en läng­re pa­us är sä­ker­he­ten själv i rol­len som rö­var­far Mat­tis. Till­sam­mans med hust­run Lo­vis (Mi­rel­la Pen­do­lin) sva­rar du­on för pjä­sens star­kas­te sång­pre­sta­tio­ner.

Äpplet fal­ler in­te långt från trä­det ef­tersom bå­de Li­via Wik­ström, dot­ter till Mia Hafrén, i rol­len som den vux­na Ron­ja och El­vi­ra Katz, dot­ter till Mi­rel­la Pen­do­lin, som spe­lar den unga Ron­ja gör fi­na roll­por­trätt. Det­sam­ma gäl­ler Emi­lia Ten­hu­nen som Birk.

Kim Snygg och Pet­ra Sun­dqvist som Bor­karö­var­pa­ret num­mer ett ham­nar på grund av ma­nu­sets be­skaf­fen­het aning­en i skymun­dan men vi­sar de­fi­ni­tivt fram­föt­ter­na då de ges till­fäl­le. Ja, al­la skå­de­spe­la­re ver­kar ha fått in­prän­tat att de som kug­gar i ett stör­re ma­ski­ne­ri har sin upp­gift och den fyl­ler den med rå­ge.

När ock­så de an­sva­ri­ga för sce­no­gra­fi, dräk­ter, smink och ljus­de­sign har gjort ett ut­märkt ar­be­te skul­le det för­vå­na om in­te Ron­ja Rö­var­dot­ter blir en väl­för­tjänt suc­cé för 60-års­ju­bi­le­ran­de Lu­rens som­mar­te­a­ter.

Ja, al­la skå­de­spe­la­re ver­kar ha fått in­prän­tat att de som kug­gar i ett stör­re ma­ski­ne­ri har sin upp­gift och den fyl­ler den med rå­ge. Egil Green Re­cen­sent

Fo­to: Mats tu­o­Mi­nen

RÖVARDUO. Ed­gar Ni­e­mi­nen (stå­en­de) som Mat­tis och Tom Pal­las som Skal­le-Per gör so­li­da roll­pre­sta­tio­ner i Lu­rens upp­sätt­ning av Ron­ja Rö­var­dot­ter.

Fo­To: MATS Tu­o­MI­NEN

DUO I FO­KUS. Ron­ja (Li­via Wik­ström) och Birk (Emi­lia Ten­hu­nen) möts och blir sys­ter och bror.

Fo­to: Mats tu­o­Mi­nen

GLÄD­JE­PIL­LER. Rump­nis­sar­nas scen smäl­ter hjär­tan av sten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.