Ett job­bigt må­nads­skif­te

Hel­gen bjöd in­te myc­ket att jub­la över för de öst­ny­länds­ka bollsportsla­gen. För But­chers och Sham­rocks blir det att för­sö­ka vän­da på sku­tan me­dan fot­bolls­se­ri­er­na tar som­mar­pa­us.

Östnyland - - News - TOm­mI WILLBERg

Rug­by

FM-se­ri­en: Det blev ing­et se­ger­tåg till Tal­linn för Old Town Sham­rocks i de­ras hi­sto­ris­ka mö­te med est­nis­ka Ka­lev. FM-se­rieny­kom­ling­en har vi­sat fin form på den fins­ka FM-ni­vån och es­ter­na top­pat se­ri­e­ta­bel­len ef­ter lör­da­gens se­ger över Borgå­la­get som loss­na­de med siff­ror­na 31–8 ef­ter en myc­ket stark av­slut­ning.

Sham­rocks sal­do är en se­ger och två för­lus­ter och la­get är för till­fäl­let fy­ra i ta­bel­len med en match färre spe­lat än tät­du­on Ka­lev och War­ri­ors RC vars fa­cit är tre seg­rar på fy­ra mat­cher. Den 14 ju­li spe­lar Sham­rocks hem­ma mot Helsin­ki RC – en för­lust där och de grön­kläd­da tril­lar ne­dan­för slut­spels­sträc­ket.

Ame­ri­kansk fotboll

Lönn­li­gan: Då hälf­ten av Lönn­li­gans grundse­rie är spe­lat ser det be­kant ut i ta­bell­top­pen. Helsing­forsla­get Roos­ters do­mi­ne­rar med ett järn­grepp och har vun­nit si­na samt­li­ga fem mat­cher med en po­ängskill­nad på 275–81. Po­äng­snit­tet är där­med grym­ma 55 per match.

Bakom mäs­ter­skapsfa­vo­ri­ten är Ste­e­lers tvåa men se­dan är det jämnt. En­dast tät­du­on har en se­ger­pro­cent på över fem­tio då bå­de But­chers, Royals och Saints har två seg­rar och tre för­lus­ter i ba­ga­get.

I lör­dags led But­chers sin and­ra ra­ka för­lust då Saints vann över Borgå­la­get med 20–14 (6–14). But­chers led­de i pa­us ge­nom touch­downs av Da­ri­on Hall och Mik­ko Seppä­nen men Tam­mer­forsla­get vän­de mat­chen i den tred­je quar­tern.

På torsdag ställs But­chers in­för ett jät­te­test på Cent­ra­lid­rotts­pla­nen då Roos­ters kom­mer på be­sök.

Fotboll

Di­vi­sion 3: Ef­ter el­va om­gång­ar är det dags för som­mar­pa­us i fot­bol­lens di­vi­sion 3. Ef­ter den förs­ta hal­van av sä­song­en är FC Futu­ra trea i sin grupp där en­dast vin­na­ren sti­ger till Två­an. Futu­ras sista match fö­re som­mar­pa­u­sen blev en 1–1-match mot formstar­ka EsPa. Hen­ri Pulk­ki­nen ut­jäm­na­de mat­chen med en halv­tim­me kvar med sitt sjunde mål för sä­song­en.

Futu­ra, vars förs­ta hal­va in­ne­höll åtta seg­rar, två oav­gjor­da och en för­lust, lig­ger fy­ra po­äng bakom grupple­da­ren VJS, vars en­da för­lust kom just mot Borgå­la­get.

Det rå­der fort­fa­ran­de svå­ra ti­der hos Sib­bo-Var­gar­na som är sist i ta­bel­len ef­ter sin 1–4-för­lust mot TuPS. Rasmus Öh­berg stod för Sib­bo-Var­gar­nas en­sam­ma full­träff och han är med si­na sex mål de­lad fem­ma i grup­pens skyt­te­li­ga.

Fot­bollstre­an fort­sät­ter för öst­nylän­ning­ar­nas del den sista hel­gen i ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.