Pre­miär­dags på ons­dag för Jo­ki­te­at­te­ri

Pjä­sen Ke­sä­il­lan vals­si får en fort­sätt­ning och åter­vän­der i år till Emsalö.

Östnyland - - Ledare - VictO­riA ri­i­kO­NEN

På ons­dag blir det pre­miär för fö­re­ställ­ning­en Ke­sä­il­lan vals­si 2 på Mid­gård på Emsalö.

– Vi hål­ler på och övar för fullt, sä­ger Mer­ja La­ri­vaa­ra på Jo­ki­te­at­te­ri

Publi­ken kan vän­ta sig en som­rig och mu­si­ka­lisk föreställning. För­ra året spe­la­des Ke­sä­il­lan vals­si och i år fort­sät­ter de på sam­ma spår.

– Om man gil­la­de för­ra årets föreställning så kom­mer man att gil­la den här ock­så, sä­ger Mer­ja La­ri­vaa­ra.

Pjä­sen har ing­en kro­no­lo­gisk hand­ling utan är mer ett ge­men­samt mu­si­ce­ran­de till­sam­mans med and­ra. Det är än­då in­te frå­gan om en oproff­sig jam­kväll.

– Vi är al­la på en hög ni­vå när det gäl­ler mu­si­ce­ran­de, det här är ingen­ting som gjorts ba­ra dit­åt.

För La­ri­vaa­ra är det vik­tigt med en god sam­man­håll­ning i by­ar och hon är glad att det ock­så har synts bland publi­ken.

– Det är många Emsalö­bor som ser vår föreställning, men det kom­mer ock­så folk från and­ra stäl­len.

Kon­cep­tet är lik­nan­de som i fjol men ma­te­ri­a­let är nytt. Någ­ra av styc­ke­na som spe­las kom­mer ock­så att va­ra på svens­ka.

– Vårt mål är att ha en två­språ­kig föreställning. Jag har själv en gång spe­lat i en pjäs på svens­ka, men det för­ut­sät­ter en hel del ex­traöv­ning­ar från vår si­da. Där­för har vi för till­fäl­let valt att ha någ­ra svens­ka sång­er med.

I fram­ti­den hop­pas La­ri­vaa­ra att de kom­mer att ha re­sur­ser att ha fö­re­ställ­ning­ar där en del går på fins­ka och en del går på svens­ka.

Fo­to: Jo­Ki­tE­at­tE­ri

DANS i SOM­MAr­kVÄL­LEN. Jo­ki­te­at­te­ri åter­vän­der till Emsalö med pjä­sen Ke­säl­lan vals­si 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.