Ex­po med skim­mer i Sib­bo

Ma­ri­ta li­u­lia är en av Fin­lands mest fram­gångs­ri­ka och er­far­na sam­tids­konst­nä­rer. i som­mar stäl­ler hon ut på Gum­bo­strand Konst och Form.

Östnyland - - Ledare - ÖN

I Sib­bo över­ras­kar konst­nä­ren Ma­ri­ta Li­u­lia med star­ka mål­ning­ar där ly­san­de pig­ment kom­bi­ne­ras med guld (lat. au­rum) och la­va. Så he­ter utställningen ock­så Au­rum och bju­der be­trak­ta­ren på bå­de fö­re­stäl­lan­de och ab­strak­ta mål­ning­ar; samt­li­ga ut­för­da med me­tall­skim­ran­de fär­ger.

I stor­lek va­ri­e­rar Li­u­li­as mål­ning från 30 cm till över 7 me­ter, och i många ver­ken märks konst­nä­rens kos­mo­po­li­tis­ka in­flu­en­ser. Främst in­spi­re­ras hon av Asi­en, men man kan ock­så se spår av Fin­lands na­tur och havs­land­skap i hen­nes konst.

Ma­ri­ta Li­u­lia är en mul­ti­be­gåv­ning, verk­sam så­väl som konst­när och re­gis­sör, och hon har ar­be­tat med må­le­ri, fo­to­konst, mul­ti­me­dia, gra­fisk de­sign, te­a­ter, kort­film och dans. För till­fl­let ligger fo­kus på må­le­ri­et, ef­tersom det är där hon ser sin fram­tid.

Li­u­lia har stu­de­rat konst vid Konst­in­dust­ri­el­la hög­sko­lan och konst­forsk­ning vid Helsing­fors uni­ver­si­tet. Hon har haft pri­va­tut­ställ­ning­ar i över fem­tio oli­ka län­der. På hen­nes ut­ställ­ning Guld­ål­der på Ser­lachi­us-mu­se­et (2016–2017) vi­sa­des över 100 nya konst­verk. Li­u­li­as föl­jan­de pri­va­tut­ställ­ning öpp­nas på Spi­ral Wacoal Art Cen­ter i To­kyo i ja­nu­a­ri 2019.

Ma­ri­ta Li­u­li­as ut­ställ­ning Au­rum på Gum­bo­strand Konst & Form på­går till och med den 2 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.