Barn­till­vän­da il­lust­ra­tio­ner vi­sas i Borgå

Östnyland - - Ledare - ÖN

I ju­li har man chan­sen att be­sö­ka en ut­ställ­ning av barn­bok­s­il­lust­ra­tio­ner i Borgå hu­vud­bib­li­o­tek. Il­lust­ra­tio­ner­na är gjor­da av Lo­vi­sa­bon Markus Ma­ja­lu­o­ma och Han­nu Tai­na.

Markus Ma­ja­lu­o­ma är känd för si­na il­lust­ra­tio­ner av Si­nik­ka No­po­las och Ti­i­na No­po­las böc­ker som handlar om Halm­hat­ten och Filt­toff­lan. Han har ock­så skri­vit och il­lu­stre­rat fle­ra eg­na barn­böc­ker, där­ibland se­ri­en om Hil­da.

Ma­ja­lu­o­mas verk kän­ne­teck­nas av brut­na fär­ger och ka­ri­ke­ra­de, per­son­li­ga och of­ta hu­mo­ris­tis­ka per­son­fi­gu­rer.

Han­nu Tai­na är i sin tur känd för si­na il­lust­ra­tio­ner av Nal­le Blöt i Eli­na Kar­ja­lai­nens böc­ker. De förs­ta Nal­le Blöt il­lust­ra­tio­ner­na från slu­tet av 70-ta­let var svart­vi­ta. Tai­na fort­sat­te il­lu­stre­ra Kar­ja­lai­nens böc­ker långt in på 90-ta­let.

Utställningen är lå­nad från Barn­boks­in­sti­tu­tet och be­står av in­ra­ma­de ori­gi­na­l­il­lust­ra­tio­ner.

Fo­to: KsF-arKiv/KristoF­Fer Åberg

UT­STÄLL­NING. Bland an­nat Markus Ma­ja­lu­o­mas barn­bok­s­il­lust­ra­tio­ner finns med i utställningen i Borgå hu­vud­bib­li­o­tek un­der ju­li må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.