Lop­pis i so­ligt vä­der loc­ka­de be­sö­ka­re

Öp­pet för al­la och helt gra­tis var vad som loc­ka­de bå­de för­säl­ja­re som ville ren­sa för­rå­den och köpare som ville fyn­da be­gag­nat.

Östnyland - - Östnyland - Text & fo­to Da­ni­el an­Ders­son da­ni­el.an­ders­son@ksf­me­dia.fi

– Jag är från Helsing­fors men sprang av miss­tag på det­ta eve­ne­mang. Jag hit­ta­de en Le­go-bil här, den ska jag ge åt mitt barn­barn. Hop­pas ba­ra al­la bi­tar­na finns kvar i för­pack­ning­en, sä­ger Nils Enlund, en av många be­sö­ka­re på sön­da­gens lopp­mark­nad på väst­ra åstran­den in­till Konst­fa­bri­ken.

I sön­dags var den tred­je vec­kan i rad som lopp­mark­nad på väst­ra åstran­den ord­nas. Idén gick ut på att vem som helst får stäl­la sig vid gräs­pla­nen ne­dan­för Konst­fa­bri­ken i Borgå och säl­ja be­gag­na­de fö­re­mål.

– Att hy­ra ett bord på en van­lig lopp­mark­nad kos­tar myc­ket, det känns in­te ro­ligt när all vinst går till bords­hy­ran, men här är det gra­tis, be­rät­tar Bo­el An­ders­son, en av många för­säl­ja­re som loc­kats av idén.

Hon be­rät­tar att åt­gång­en va­rit god, men att kon­kur­ren­sen va­rit hård.

– Även om det är många be­sö­ka­re är det ock­så väl­digt många för­säl­ja­re, och många säl­jer lik­nan­de sa­ker. Men för tre vec­kor sen när vi var här, då sål­de vi väl­digt bra.

Gam­la glas, böcker, ski­vor, tav­lor, af­fi­scher och ett och an­nat Ma­ri­mek­ko­fö­re­mål skym­tar för­bi bland sa­ker­na som för­säljs. Ång­es­ten över propp­ful­la för­råd blan­das med den pir­ran­de käns­lan av att fyn­da. Nå­gon jäm­för iv­rigt skostor­le­kar, och en an­nan för­vå­nas över det lå­ga pri­set på en gam­mal skål. Stäm­ning­en är som sig bör på en lopp­mark­nad. För för­säl­jar­na Ani­ta Gustafs­son och Gu­nil­la Wick­ström har da­gen va­rit lyc­kad.

– Det är skönt att ren­sa ur för­rå­den och bli av med gam­la sa­ker, sä­ger Gu­nil­la Wick­ström. Hon kon­sta­te­rar att de sto­ra och skrym­man­de fö­re­må­len är de man helst vill bli av med.

Det som för Ani­ta Gustafs­son haft bäst åt­gång är dock barn­klä­der, ett fak­tum som be­kräf­tas av Se­e­la Hur­ma­lai­nen som är på plats med lil­la Hen­ra.

– Jag har fak­tiskt köpt li­te klä­des­plagg åt min dot­ter. Det är förs­ta gång­en vi är här, men upp­le­vel­sen är väl­digt po­si­tiv.

Den öpp­na käns­lan vid väst­ra åstran­den ger för­vis­so en av­slapp­nad stäm­ning, men upp­le­vel­sen blir sam­ti­digt li­te ostruk­tu­re­rad. På sön­da­gen var det i folk­vim­let svårt att se vem som var för­säl­ja­re och vem som var be­sö­ka­re.

Han­ne­le Öster, som ur­sprung­li­gen kom­mit på idén med ut­om­huslopp­mark­na­den, be­rät­tar att man kom­mer fort­sät­ta med eve­ne­mang­en kom­man­de sön­da­gar.

– Sta­den har gett lov att ord­na des­sa eve­ne­mang un­der som­mar­må­na­der­na, så kom­man­de sön­da­gar hop­pas vi på ak­tivt del­ta­gan­de. Al­la får gå och säl­ja helt fritt från nio på mor­go­nen till nio på kväl­len!

Fo­to: Arkiv/ol­le HAkAlA

SUNT FÖR­NUFT. Mo­ped­träf­far är po­pu­lä­ra eve­ne­mang, men po­li­sen på­min­ner om att man in­te ska över­sat­ta si­na eg­na kör­kun­ska­per när man sam­las för att åka i grupp.

LYCKAT. Lopp­mark­nads­be­sö­ket var lyckat för Nils Enlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.